49/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 8ο/21-02-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2018

 

Περίληψη: Έγκριση ή μη του πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Σικυώνος-Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1667/16-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
  1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ E

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω άμεσης ανάδειξης πλειοδότη το θέμα «Έγκριση ή μη του πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Σικυώνος-Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α)» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

1) το Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»,

2) το Π.Δ. 34/1995 (Α’30) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» και ειδικότερα την παρ. 1ε του άρ. 4 όπως ισχύει σήμερα,

3) το Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρ. 192, όσον αφορά την εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων,

4) το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά του άρθρ. 72 αυτού όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής,

5) την υπ’ αριθμ. 378/2016 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:6Ι41Ω1Θ-Π1Η) με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση (με δημοπρασία) δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 18Α, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο ή κατάστημα,

6) την υπ’ αριθμ. 1/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Δ4ΑΩ1Θ-ΣΥΜ) σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί συγκρότησης Επιτροπής για την διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων 2017-2018,

7) την υπ’ αριθμ. 34/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:6Ψ2ΒΩ1Θ-ΦΨΒ) περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α),

8) την υπ’ αριθμ. 1306/07-02-2018 Διακήρυξη της εν λόγω δημοπρασίας,

9) την υπ’ αριθμ. 1307/07-02-2018 (ΑΔΑ:7ΖΒΧΩ1Θ-Δ1Χ) Περίληψη Διακήρυξης της εν λόγω δημοπρασίας.

10) το από 20-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής,

11) το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διενέργεια του διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζόμενου,

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε:

Α. την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Σικυώνος-Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α), αφού η τιμή που προσφέρθηκε θεωρείται συμφέρουσα.

Β. την κήρυξη της δημοπρασίας ως περατωθείσα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       την ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις των άρθρων 72 § 1 περιπτ. ε’ και 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τα παραπάνω εκτεθέντα καθώς και

¨       την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον λόγω άμεσης ανάδειξης πλειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Β. Εγκρίνει το πρακτικό της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας που έγινε την 20η Φεβρουαρίου 2018 για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Σικυώνος-Κιάτου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α, σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε πλειοδότηςο κος ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΤΑΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥμε εγγυήτρια την κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΛΟΥΜΑΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με έδρα Περιάνδρου 14 Κιάτο, τηλ. 2742028698, 6949108888, Α.Φ.Μ. 047144268, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου με τελική προσφορά το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ #150,00# € μηνιαίως.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή του εν λόγω συμφωνητικού εκμίσθωσης.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Μυττάς Ιωάννης
  2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
  3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
  4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 2102-2018

Print Friendly, PDF & Email