49/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7ο/10-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ49/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2814/06-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      
 1. 5.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 10-03-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως κατωτέρω:

************************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

         Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

         Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους προβλέφθηκαν πιστώσεις για την υλοποίηση των έργων υποδομής στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου-Σφαγεία, έσοδο προερχόμενο από τους ιδιοκτήτες ακινήτων της εν λόγω περιοχής για έργα υποδομής, το ύψος του οποίου ανήλθε μέχρι 20/10/2016 στο ποσό των 608.397,68€

όπως προκύπτει και από τις επισυναπτόμενες καταστάσεις.

         Για την εκτέλεση των έργων στον Κ.Α. 02.30.7323.002 με τίτλο «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία από χρηματικό υπόλοιπο παρελθόντων ετών) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ με την ΠΑΥ: 241/19-4-2016}» ενεγράφη πίστωση ποσού 372.000,00€ -και-

         Στον Κ.Α. 02.30.7323.003 με τίτλο «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία από χρηματικό υπόλοιπο παρελθόντων ετών μέχρι και 20-10-2016)» ενεγράφη νέα πίστωση ποσού 236.397,68€.

         Με το κλείσιμο της χρήσης έτους 2016, το έσοδο για έργα υποδομής, ανήλθε στο ποσό των 617.566,96€ όπως προκύπτει και από τις επισυναπτόμενες καταστάσεις.

         Από τα παραπάνω προκύπτει ότι έχουν εισπραχθεί επιπλέον χρήματα, και συγκεκριμένα το ποσό των 9.169,28€ (617.566,96 – 608.397,68), το οποίο βρίσκεται στο Χρηματικό Υπόλοιπο της 31-12-2016 και θα πρέπει να προστεθούν στον Κ.Α. 02.30.7323.003 .

         Μετά το από 07-03-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας (φωτοτυπία του οποίου σας επισυνάπτουμε) με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 19757/30-12-2016 Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου ποσού 204.590,27€ , θα πρέπει το ποσό 372.000,00€ που έχει εγγραφεί για την εκτέλεση του ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ στον Κ.Α. 02.30.7323.002 να μειωθεί κατά (372.000,00 – 204.590,27) 167.409,73€ και να ενισχυθεί η πίστωση του Κ.Α. 02.30.7323.003 με το ποσό της έκπτωσης (ποσό 167.409,13€) καθώς επίσης και με το ποσό των 9.169,28€ (εισπραχθέν από ποσό από 21-10-2016 έως 31-12-2016).

         Μετά τα παραπάνω για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, προτείνεται η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και   προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

-Από-

Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-

Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ

(Ρυμοτομία από χρηματικό υπόλοιπο παρελθόντων ετών

μέχρι και 20-10-2016)                                                                                        €     236.397,68

-Σε-

Διόρθωση Τίτλου Προϋπολογισμού

Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-

Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ

(Ανταποδοτικό Έσοδο Ρυμοτοτομίας)                                                     €     412.976,09

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22 – 96.650,90 – 18.082,16 –4.430,11)   192.904,05€ , μεταφέρει πίστωση ποσού   9.169,28€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 183.734,77 € (192.904,05 – 9.169,28)   -και-

         Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.30.7323.002 με   τίτλο   «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία από χρηματικό υπόλοιπο παρελθόντων ετών) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ με την ΠΑΥ: 241/19-4-2016}», ποσού 372.000,00 ,  μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 167.409,13 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 204.590,27 € (όσο και το ποσό της σύμβασης)          

δηλαδή μεταφέρει συνολικό ποσό 176.578,41 €

Στον Κ.Α. 02.30.7323.003 διορθώνοντας και τον τίτλο από «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία από χρηματικό υπόλοιπο παρελθόντων ετών μέχρι και 20-10-2016)», σε «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ανταποδοτικό Έσοδο Ρυμοτοτομίας»   ποσό 176.578,41 €, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 236.397,68€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 412.976,09 €.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
 • την από 10-03-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων του Αντιπροέδρου κου Β. Κελλάρη και του μέλους κου Κ. Σπανού, οι οποίοι ψήφισαν λευκό)

Α.- Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

Από:

Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία από χρηματικό υπόλοιπο παρελθόντων ετών μέχρι και 20-10-2016)

€ 236.397,68

1. Διόρθωση τίτλου

&

2. Ύψος Προϋπολογισμού

Σε:

Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ανταποδοτικό Έσοδο Ρυμοτομίας)

€ 412.976,09

 

Β.- Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

1. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22 – 96.650,90 – 18.082,16 –4.430,11) 192.904,05 €, μεταφέρει πίστωση ποσού 9.169,28€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 183.734,77 € (192.904,05 – 9.169,28).

Μεταφορά πίστωσης ποσού

#176.578,41# €

Στον Κ.Α. 02.30.7323.003 διορθώνοντας και τον τίτλο από «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία από χρηματικό υπόλοιπο παρελθόντων ετών μέχρι και 20-10-2016)», σε «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ανταποδοτικό Έσοδο Ρυμοτομίας» ποσό 176.578,41 €, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 236.397,68 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 412.976,09 €.
2. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7323.002 με   τίτλο «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία από χρηματικό υπόλοιπο παρελθόντων ετών) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ με την ΠΑΥ: 241/19-4-2016}», ποσού 372.000,00 €, μεταφέρει δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 167.409,13 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 204.590,27 € (όσο και το ποσό της σύμβασης).

Γ.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-03-2017

Print Friendly, PDF & Email