488/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 55ο/19-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 488/2017

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 307/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20895/15-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 307/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου»,oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω:

 1. 1.την υπ’ αριθμ. 307/2017 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
 2. 2.την υπ’ αριθμ. 457/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Φ1ΠΩ1Θ-ΥΞΨ) περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 307/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
 3. 3.την από 05-12-2017 γνωμοδότηση της Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κας Ιωάννας Παπαιωάννου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως « … η ανωτέρω απόφαση 307/2017 δεν τυγχάνει ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη, δεν έχει λάβει υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίσθηκαν, έχει γίνει κακή εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, ενώ εντοπίζονται νομικές και τυπικές πλημμέλειες, οι οποίες, σαφώς δικαιολογούν λόγο εφέσεως. Πλέον συγκεκριμένα, εσφαλμένως η εκκαλούμενη απέρριψε ην νομίμως προβληθείσα ένσταση του Δήμου περί απαραδέκτου της αγωγής της αντιδίκου, λόγω μη κοινοποίησής της στην αρμόδια αρχή, δεδομένου ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 69 του Ν. 4182/2013 η αγωγή της αντιδίκου έπρεπε να κοινοποιηθεί από τον αντίδικο στην αρμόδια αρχή του Ν. 4182/2013 ήτοι στον Υπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην όμως ουδόλως αυτή κοινοποιήθηκε και συνεπώς έχει ασκηθεί απαραδέκτως. Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποφαίνομαι ότι η άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης στην υπό κρίση περίπτωση, έχει σοβαρές πιθανότητες ευδοκιμήσεως …».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να εγκριθεί η γνωμοδότηση της ως άνω Δικηγόρου και να συμμορφωθούν με την πρότασή της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       την ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τα παραπάνω εκτεθέντακαθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 307/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της από 05.12.2017 Γνωμοδότησης της Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κα Ιωάννα Παπαιωάννου.

Β.Ορίζει την ίδια ως άνω Δικηγόρο, προκειμένου να συντάξει – καταθέσει το σχετικό δικόγραφο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, όπως επίσης παρασταθεί στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της έφεσης.

Γ. Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 488/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19-12-2017

Print Friendly, PDF & Email

488/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 55ο/19-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 488/2017

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 307/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20895/15-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 307/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου»,oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω:

 1. 1.την υπ’ αριθμ. 307/2017 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
 2. 2.την υπ’ αριθμ. 457/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Φ1ΠΩ1Θ-ΥΞΨ) περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 307/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
 3. 3.την από 05-12-2017 γνωμοδότηση της Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κας Ιωάννας Παπαιωάννου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως « … η ανωτέρω απόφαση 307/2017 δεν τυγχάνει ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη, δεν έχει λάβει υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίσθηκαν, έχει γίνει κακή εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, ενώ εντοπίζονται νομικές και τυπικές πλημμέλειες, οι οποίες, σαφώς δικαιολογούν λόγο εφέσεως. Πλέον συγκεκριμένα, εσφαλμένως η εκκαλούμενη απέρριψε ην νομίμως προβληθείσα ένσταση του Δήμου περί απαραδέκτου της αγωγής της αντιδίκου, λόγω μη κοινοποίησής της στην αρμόδια αρχή, δεδομένου ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 69 του Ν. 4182/2013 η αγωγή της αντιδίκου έπρεπε να κοινοποιηθεί από τον αντίδικο στην αρμόδια αρχή του Ν. 4182/2013 ήτοι στον Υπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην όμως ουδόλως αυτή κοινοποιήθηκε και συνεπώς έχει ασκηθεί απαραδέκτως. Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποφαίνομαι ότι η άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης στην υπό κρίση περίπτωση, έχει σοβαρές πιθανότητες ευδοκιμήσεως …».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να εγκριθεί η γνωμοδότηση της ως άνω Δικηγόρου και να συμμορφωθούν με την πρότασή της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       την ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τα παραπάνω εκτεθέντακαθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 307/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της από 05.12.2017 Γνωμοδότησης της Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κα Ιωάννα Παπαιωάννου.

Β.Ορίζει την ίδια ως άνω Δικηγόρο, προκειμένου να συντάξει – καταθέσει το σχετικό δικόγραφο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, όπως επίσης παρασταθεί στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της έφεσης.

Γ. Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 488/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19-12-2017

Print Friendly, PDF & Email