48/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7ο/10-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ48/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2814/06-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
  1. 5.
Σπανός Κων/νος    
  1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 10-03-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, που έχει ως κατωτέρω:

**********************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση.

Μετά από εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και την σχετική αλληλογραφία, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού με την δημιουργία και ενίσχυση πιστώσεων, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού 270.000,00€ , μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 20.000,00 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 250.000,00€.

Στον Κ.Α. 02.00.6117.021 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Υπηρεσία για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος» δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 20.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22 – 96.650,90 – 18.082,16 –4.430,11 – 9.169,28)   183.734,77€ , μεταφέρει πίστωση ποσού   1.997,20 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 181.737,57 € (183.734,77 – 1.997,20).

Στον Κ.Α. 02.70.6699.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου», ποσό 1.997,20 €, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 3.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.997,20€.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

**********************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

        τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

        την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

        την ΑΔΣ 478/2015 περί συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων»,

        το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα και

        τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, ως κατωτέρω:

1. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού 270.000,00€, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 20.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 250.000,00 €.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

#20.000,00# €

1.1 Στον Κ.Α. 02.00.6117.021 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Υπηρεσία για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος» δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού #20.000,00# € προερχόμενη από ιδίους πόρους.
2. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22 – 96.650,90 – 18.082,16 – 4.430,11 – 9.169,28)     183.734,77€, μεταφέρει πίστωση ποσού     1.997,20 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 181.737,57 € (183.734,77   – 1.997,20).

Μεταφέρει πίστωση

#1.997,20# €

2.1 Στον Κ.Α. 02.70.6699.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου», ποσό #1.997,20# €, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 3.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.997,20€.

B. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-03-2017

Print Friendly, PDF & Email