478/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 55ο/19-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 478/2017

 

Περίληψη: Αποδοχή δωρεάς ιατροφαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμού από την εταιρεία «Π. & Β. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Α.Ε.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20895/15-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα «Αποδοχή δωρεάς ιατροφαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμού από την εταιρεία «Π. & Β. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Α.Ε.» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 21006/18.12.2017 προσφορά της εταιρείας «Π. & Β. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 094216658που αφορά δωρεά ιατροφαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμού αποτελούμενη από γάζες – ράμματα – νάρθηκες διαφόρων μεγεθών, επιδέσμους, βαμβάκι, οινόπνευμα μικρό και μεγάλο, αιμοστατικό και ψυκτικό σπρέυ, κινητό οξυγόνο, τσάντα μεταφοράς, μεταλλικό φαρμακείο, λαβίδες, 2 φορεία κ.α. προς αξιοποίηση από το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τα παραπάνω εκτεθέντα,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 • την αρ. πρωτ. 21006/18.12.2017 προσφορά της εταιρείας «Π. & Β. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Α.Ε.»,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Αποδέχεται την δωρεά ιατροφαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμού από την εταιρεία «Π. & Β. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 094216658 αποτελούμενη από γάζες – ράμματα – νάρθηκες διαφόρων μεγεθών, επιδέσμους, βαμβάκι, οινόπνευμα μικρό και μεγάλο, αιμοστατικό και ψυκτικό σπρέυ, κινητό οξυγόνο, τσάντα μεταφοράς, μεταλλικό φαρμακείο, λαβίδες, 2 φορεία κ.α. προς αξιοποίηση από το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Γ. Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου Σικυωνίων προς την εταιρεία «Π. & Β. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Α.Ε.» για την προσφορά της και εύχεται την ενέργειά της αυτή να τη μιμηθούν και άλλοι.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 478/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19-12-2017

Print Friendly, PDF & Email