474/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 54ο/12-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 474/2017

 

Περίληψη: Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20540/08-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ΟΥΔΕΙΣ
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 7.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», μετά από τα τεκμηριωμένα αιτήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

        τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

        τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

        τις εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

        τις εισηγήσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,

        την ανάγκη έγκρισης πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών κατά την παρούσα χρήση και

        τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα τεκμηριωμένα αιτήματα των κατωτέρω Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις μελέτες και βάσει του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145):

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
Δ/νση τεχνικων υπηρεσιων & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
02.15.6632.002 προμηθεια ζωοτροφων για το προγραμμα διαχειρισησ αδεσποτων ζωων του δημου (αμ 50/17) 2.990,88 €
02.00.6495.009 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου (αμ 37/17) 4.900,00 €
02.10.7133 επιπλα – σκευη (am 52/17) 10.600,00 €
02.15.7131.002 προμηθεια ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ υλικου για ασυρματο internet (am 51/17) 1.996,40
02.30.6262.005 εργασιεσ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗσ αστικου εξοπλισμου ΔΕ στυμφαλιασ (αμ 38/2017) 24.800,00 €
02.00.6117.024 Υπηρεσίες Συμβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικον/κών & ενεργειακών δεδομένων & των μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς & κατάρτιση των προδιαγραφών & του μηχανισμού πληρωμών για την αναβάθμιση του ηλεκτρ/σμού κοιν χώρων και οδών (AM 28/2017) 24.800,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Α: 70.087,28
Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
02.30.6662.004 Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (αμ 17/17) 2.501,31 €
02.35.7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (αμ 18/17) 2.761,60 €
02.30.6263.002 συντηρηση και επισκευη οχηματων και μηχανηματων 10.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Β: 15.262,91
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 85.350,19

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες της σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 (Α’ 145).

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 474/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Ζάρκος Δημήτριος
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-12-2017

Print Friendly, PDF & Email