47/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7ο/10-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ47/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2814/06-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

üτις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

üτην Α.Δ.Σ. 60/2017 περί έγκριση της αρ. 24/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, μετά την αρίθμ. 8070/01-02-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, χρήσης 2017».

üτην Α.Ο.Ε. 46/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

üτους Α.Μ. 01,02 /2017 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

üτους Α.Μ. 02,03,04/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

üτους Α.Μ. 06,07,08/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

üτων αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. 1.Τον Α.Μ. 1/2017 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016» ποσού #18.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6115.003 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 206/2017.
 2. Τον Α.Μ. 2/2017 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016» ποσού #10.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6117.003 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 207/2017.
 3. 3.Τον Α.Μ. 02/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων ΔΡΟΜΩΝ δε σικυωνιων (Χωματουργικεσ εργασιεσ)» ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6262.017 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 211/17.
 4. Τον Α.Μ. 03/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων ΔΡΟΜΩΝ δε στυμφαλιασ (Χωματουργικεσ εργασιεσ)» ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6262.018 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 212/17.
 5. 5.Τον Α.Μ. 04/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων ΔΡΟΜΩΝ δε φενεου (Χωματουργικεσ εργασιεσ)» ποσού #24.800,00# € σε βάρος των Κ.Α. 02.30.6262.019 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 213/17.
 6. 6.Τον Α.Μ. 06/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δε σικυωνιων» ποσού ## € σε βάρος των Κ.Α. 02.30.6661.007 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 208/17.
 7. 7.Τον Α.Μ. 07/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δε στυμφαλιασ» ποσού ## € σε βάρος των Κ.Α. 02.30.6661.008 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 209/17.
 8. 8.Τον Α.Μ. 08/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δε φενεου» ποσού ## € σε βάρος των Κ.Α. 02.30.6661.009 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 210/17.
 9. 9.«ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» ποσού ## € σε βάρος των Κ.Α. 02.25.6211 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 214/17.
 10. 10.«ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» ποσού ## € σε βάρος των Κ.Α. 02.45.6271 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 215/17.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την Α.Δ.Σ. 60/2017 περί έγκριση της αρ. 24/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,
 • την Α.Ο.Ε. 46/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου,
 • τις μελέτες των Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

 • τους Α.Μ. 01,02 /2017 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τους Α.Μ. 02,03,04/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
 • τους Α.Μ. 06,07,08/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας καθώς και
 • των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.10.6115.003 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 206/17 18.000,00 €
02.10.6117.003 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 207/17 10.000,00 €
02.30.6262.017 εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων ΔΡΟΜΩΝ δε σικυωνιων (Χωματουργικεσ εργασιεσ) 211/17 24.800,00 €
02.30.6262.018 εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων ΔΡΟΜΩΝ δε στυμφαλιασ (Χωματουργικεσ εργασιεσ) 212/17 24.800,00 €
02.30.6262.019 εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων ΔΡΟΜΩΝ δε φενεου (Χωματουργικεσ εργασιεσ) 213/17 24.800,00   €
02.30.6661.007 προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δε σικυωνιων 208/17 24.798,80 €
02.30.6661.008 προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δε στυμφαλιασ 209/17 24.798,80 €
02.30.6661.009 προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δε φενεου 210/17 24.798,80   €
02.25.6211 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 214/17 51.372,48 €
02.45.6271 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 215/17 15.278,42 €
ΣΥΝΟΛΟ: 243.447,30 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και τριάντα Λεπτών #243.447,30# €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκαν ισόποσες πιστώσεις για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 206-215/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
 
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 47/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-03-2017

Print Friendly, PDF & Email