466/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 54ο/12-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 466/2017

 

Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2018 Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20540/08-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ΟΥΔΕΙΣ
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 7.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω άμεσης δημοπράτησης έργων, το θέμα«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2018 Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την άμεση ανάγκη συγκρότησης της ανωτέρω Επιτροπής.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος, αφού έλαβε υπόψη τηναπό 07-12-2017 κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2018 Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 παρ. 8α του Ν.4412/16 και του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011 σχετικά με τη διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών κ.λ.π., πρότεινε να συγκροτηθεί η παραπάνω Επιτροπή με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους παρακάτω υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου:

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
2. ΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2. ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΜΑΚΑΒΕΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 3. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Που αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011,
 • τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3, 7, 8α του Ν.4412/16,
 • τις διατάξεις των άρθρων 344 και 376 παρ. 10 του Ν.4412/16,
 • την 20077/30.11.2017 γνωστοποίηση-ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί δημόσιας κλήρωσης και το αποδεικτικό δημοσίευσή της,
 • το Πρακτικό Κλήρωσης ανάδειξης μελών τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή Διενέργειας,
 • το υπ’ αριθμ. 763/13.11.2017 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων,
 • το υπ’ αριθμ. 383/06.11.2017 έγγραφό του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω άμεσης δημοπράτησης έργων.

Β.Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2018 Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 παρ. 8α και με θητεία από την λήψη της παρούσας έως 31/12/2018, από τους παρακάτω υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου:

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2018

Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΛΑΔΟΣ
1. ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας-Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πρόεδρος)
2. ΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών(Μέλος)
3. ΜΑΚΑΒΕΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ-7 Χημικών Μηχανικών (Μέλος)
Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΛΑΔΟΣ
1. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ–3 Πολιτικών Μηχανικών (Πρόεδρος)
2. ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ-6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Μέλος)
3. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (Μέλος)

Που αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Γ. Διαθέτειτα παραπάνω μέλη στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων καθώς και στο Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ», τα οποία στερούνται προσωπικού, για την συγκρότηση αντίστοιχης Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 466/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Ζάρκος Δημήτριος
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-12-2017

Print Friendly, PDF & Email