465/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 53ο/07-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 465/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20434/07-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει.

            Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

    Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τo από 07.12.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Αρχικά με την αρίθμ. 313/19-08-2017 σε (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6428Ω1Θ-ΜΨΝ), η οποία εκδόθηκε μετά την αρίθμ. 275/19-08-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦ8ΔΩ1Θ-4Ψ3) και νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 210482/27-09-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 62ΑΥΟΡ1Φ-ΜΔΘ), τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και ο Προϋπολογισμός έτους 2017 και δημιουργήθηκε νέα πίστωση ποσού 800.000,00 € στον Κ.Α. 02.64.7336.001 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}.

Στη συνέχεια μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου για ενίσχυση της παραπάνω πίστωσης με την αρίθμ. 320/31-08-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω2ΖΑΩ1Θ-65Φ), η οποία εκδόθηκε μετά την αρίθμ. 287/28-08-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΥ8Ω1Θ-1ΥΔ) και νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 257894/24-10-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΞΝΚΟΡ-ΚΗ6), τροποποιήθηκε τόσο το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων όσο και ο Προϋπολογισμός έτους 2017 και ενισχύθηκε η παραπάνω πίστωση με το ποσό των 500.000,00 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 769,49€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 92.334,73€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 300.522,71€ και από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 58.679,65€ , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.300.000,00 €.

Στη συνέχεια δημοπρατήθηκε το παραπάνω έργο με την υπ’ αρίθμ. 329/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΡΓΩ1Θ-Δ5Ψ) & (ΑΔΑΜ: 17REQ002090346) και με την αρίθμ. 464/07-12-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω2ΚΧΩ1Θ-Ω3Α) εγκρίθηκε το από 06-12-2017 – 1ο Πρακτικό του έργου τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανοικτού διαγωνισμού η «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 56,13%.

Παράλληλα με το από 07-12-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παπαβασιλείου Βασιλείου (φωτοτυπία του οποίου σας επισυνάπτουμε) μας ενημέρωσε ότι μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, προσωρινός ανάδοχος του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων»   αναδείχθηκε η εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. η οποία προσέφερε έκπτωση 56,13%, ήτοι ποσό 459.941,30€ (προ ΦΠΑ).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ποσό της σύμβασης καλύπτεται από την επιχορήγηση της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οπότε το επιπλέον ποσό των 500.000,00€ με το οποίο ενισχύθηκε η πίστωση του Κ.Α. 02.64.7336.001 μπορεί να διατεθεί για την ενίσχυση των παρακάτω Κωδικών Εξόδων.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.64.7336.001 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», ποσού 1.300.000,00€ , μεταφέρει   πίστωση ποσού 308.600,00 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 769,49€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 92.334,73€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€ , από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 58.679,65€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 109.122,71€ , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 991.400,00 €.

Προτείνεται επίσης η μερική ανάκληση της αρίθμ. 324/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 1.300.000,00 € η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 329/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΡΓΩ1Θ-ΔΣΨ) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 308.600,00 €.

Μέσω Αποθεματικού Μεταφέρουμε

Στον Κ.Α. 02.64.7336.002 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}, πίστωση ποσού 300.000,00 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 769,49€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 92.334,73€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€ , από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 58.679,65€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 100.522,71€ , ενισχύοντας την αρχική πίστωση των 400.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 700.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.10.7133 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Έπιπλα – σκεύη», πίστωση ποσού 8.600,00€ ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 2.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 10.600,00€.

Για το υπόλοιπο ποσό των 191.400,00€ (500.000,00 – 308.600,00) με νεώτερη εισήγησή της η Οικονομική Υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης με τον κ. Δήμαρχο θα εισηγηθεί την διάθεσή του σε άλλους Κωδικούς Εξόδων αναλόγως τις ανάγκες του Δήμου για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2017.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο 7 Δεκεμβρίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου           Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

     Ιωάννης Β. Γιαννούλας                              Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (T.Y.)                                                                  (Τ.Υ.)

************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. το από 07.12.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 3. τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

Β. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

Τίτλος Έργου Ποσό

«Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων»

{Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}

Από        400.000,00 €

Σε            700.000,00 €

 

Γ. Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

1. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.64.7336.001 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», ποσού 1.300.000,00€ , μεταφέρει πίστωση ποσού 308.600,00 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 769,49€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€ , από   ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 92.334,73€ , από   Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43€ , από   Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€ , από   ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09€ , από   ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από   ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€ , από   ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€ , από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 58.679,65€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 109.122,71€ ,   διαμορφώνοντας αυτή   συνολικά στο ποσό των 991.400,00 €.

Ανακαλεί μερικώς την αρίθμ. 324/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 1.300.000,00 € η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 329/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΡΓΩ1Θ-ΔΣΨ) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 308.600,00 €.

Μεταφορά

μέσω αποθεματικού

308.600,00 €

1.1) Στον Κ.Α. 02.64.7336.002 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.} πίστωση ποσού 300.000,00 € προερχόμενη από   ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 769,49€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€ , από   ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 92.334,73€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09€ , από   ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από   ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€ , από   ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€ , από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 58.679,65€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 100.522,71€, ενισχύοντας την αρχική πίστωση των 400.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 700.000,00 €.
    1.2) Στον Κ.Α. 02.10.7133 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Έπιπλα – σκεύη», πίστωση ποσού 8.600,00€   ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 2.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 10.600,00€.

Δ.- Για το υπόλοιπο ποσό των 191.400,00€ (500.000,00 – 308.600,00) με νεώτερη εισήγησή της η Οικονομική Υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης με τον κ. Δήμαρχο θα εισηγηθεί την διάθεσή του σε άλλους Κωδικούς Εξόδων αναλόγως τις ανάγκες του Δήμου για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2017.

Ε.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 465/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-12-2017

Print Friendly, PDF & Email