464/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 53ο/07-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 464/2017

 

Περίληψη: Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20434/07-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω άμεσης ανάδειξης αναδόχου και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει.

            Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

    Στο 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων»ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 06.12.2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν θέματι Έργου, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

*******************************************************

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 6-12-2017

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 17118/16-10-2017

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 17PROC002093498 2017-10-16

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 • Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ: α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)

β. Η υπ’ αριθμ. 93010/4098 ΚΥΑ ΕΣΥΔΗΣ (ΦΕΚ 2710/Β/02-08-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ πρωτ. 17118/16-10-2017 διακήρυξη του έργου του θέματος.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 328/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά και να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Δεν προσήλθε εκπρόσωπος του ΠΕΣΕΔΕ, αν και προσκλήθηκε νομίμως.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας τη νόμιμη απαρτία (άρθρο 14 Κ.Δ.Δ.), προχώρησε όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και κοινοποιήθηκε σε όλους τους προσφέροντες:

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσω του ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», ανήρτησε τον παρακάτω πίνακα μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο αρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Επίσης, προχώρησε στην αποσφράγιση των προσκομισθέντων (όπως ορίζεται στο αρ. 3.5.β της διακήρυξης) φακέλων των πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΠΙΣΤΕΥΟΣ A.E.», με μέση έκπτωση 56,13%.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3

(Τ.Υ.)

Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 1. 1.

Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός ΤΕ4

(Τ.Υ.)

2. Στούκας Νικόλαος

Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός ΤΕ4

(Τ.Υ.)

3. Μαστέλλου Γεωργία

Αγρον. Τοπογρ. Μηχ/κός ΠΕ6

(Τ.Υ.)

4. Ρόζος Νικόλαος

Εκπρόσωπος Π.Ε.Δ.Π.

(Τ.Υ.)

   5. Μαρίνης Θεόδωρος            

         Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.

(Τ.Υ.)

 

*******************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν θέματι Έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 4. Την υπ’ αριθμ. 329/2017 Α.Ο.Ε. περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του εν λόγω έργου με ΑΔΑ:63ΡΓΩ1Θ-Δ5Ψ & ΑΔΑΜ:17REQ002090346 (ΠΑΥ 324/2017),
 5. Την υπ’ αριθμ. 17118/16.10.2017 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:17PROC002093498 2017-10-16,
 6. Την υπ’ αριθμ. 17120/16.10.2017 Προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:17PROC002093917 2017-10-16,
 7. Τ από 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν θέματι Έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 8. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα λόγω άμεσης ανάδειξης αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

Β. Εγκρίνει το από 06.12.2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», σύμφωνα με τηv21/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

Γ. Κηρύσσειπροσωρινό ανάδοχο του ανοιχτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, την εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»με μέση έκπτωση πενήντα έξι κόμμα δέκα τρία τοις εκατό (56,13%).

Δ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

Ε. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν θέματι έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους μέσω του συστήματος σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ. της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 464/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-12-2017

Print Friendly, PDF & Email