46/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7ο/10-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ46/2017

 

Περίληψη: Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2814/06-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», μετά:

 • Από τα 01.03.2017 τεκμηριωμένα αιτήματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
 • Απο τα 08.03.2017 τεκμηριωμένα αιτήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

        τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

      Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

        τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

        τις από 01-03-2017 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

        τις από 08-03-2017 εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

        την ανάγκη έγκρισης πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών κατά την παρούσα χρήση και

        τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα τεκμηριωμένα αιτήματα των δαπανών των κατωτέρω Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις μελέτες και βάσει του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145):

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.10.6115.003 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 18.000,00 €
02.10.6117.003 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 10.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 28.000,00

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Τμήμα Τεχνικών έργων-Η/Μ έργων & Συγκοινωνιών

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.30.6262.017 εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων ΔΡΟΜΩΝ δε σικυωνιων (Χωματουργικεσ εργασιεσ) a.m. 2/2017 24.800,00 €
02.30.6262.018 εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων ΔΡΟΜΩΝ δε στυμφαλιασ (Χωματουργικεσ εργασιεσ) a.m. 3/2017 24.800,00 €
02.30.6262.019 εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων ΔΡΟΜΩΝ δε φενεου (Χωματουργικεσ εργασιεσ) a.m. 4/2017 24.800,00 €
02.30.6661.007 προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δε σικυωνιων a.m. 6/2017 24.798,80 €
02.30.6661.008 προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δε στυμφαλιασ a.m. 7/2017 24.798,80 €
02.30.6661.009 προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δε φενεου a.m. 8/2017 24.798,80   €
ΣΥΝΟΛΟ: 148.796,40

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες της σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 (Α’ 145).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-03-2017

Print Friendly, PDF & Email

46/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7ο/10-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ46/2017

 

Περίληψη: Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2814/06-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      
 1. 5.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», μετά:

 • Από τα 01.03.2017 τεκμηριωμένα αιτήματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
 • Απο τα 08.03.2017 τεκμηριωμένα αιτήματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

        τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

      Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

        τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

        τις από 01-03-2017 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

        τις από 08-03-2017 εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

        την ανάγκη έγκρισης πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών κατά την παρούσα χρήση και

        τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα τεκμηριωμένα αιτήματα των δαπανών των κατωτέρω Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις μελέτες και βάσει του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145):

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.10.6115.003 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 18.000,00 €
02.10.6117.003 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 10.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 28.000,00

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Τμήμα Τεχνικών έργων-Η/Μ έργων & Συγκοινωνιών

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.30.6262.017 εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων ΔΡΟΜΩΝ δε σικυωνιων (Χωματουργικεσ εργασιεσ) a.m. 2/2017 24.800,00 €
02.30.6262.018 εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων ΔΡΟΜΩΝ δε στυμφαλιασ (Χωματουργικεσ εργασιεσ) a.m. 3/2017 24.800,00 €
02.30.6262.019 εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων ΔΡΟΜΩΝ δε φενεου (Χωματουργικεσ εργασιεσ) a.m. 4/2017 24.800,00 €
02.30.6661.007 προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δε σικυωνιων a.m. 6/2017 24.798,80 €
02.30.6661.008 προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δε στυμφαλιασ a.m. 7/2017 24.798,80 €
02.30.6661.009 προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δε φενεου a.m. 8/2017 24.798,80   €
ΣΥΝΟΛΟ: 148.796,40

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες της σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 (Α’ 145).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-03-2017

Print Friendly, PDF & Email