45/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 8ο/21-02-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2018

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού της κας Τυρλή Σταματίας, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1667/16-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω άμεσης επίλυσης του θέματος, το θέμα: «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού της κας Τυρλή Σταματίας, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, επειδή είναι σε εξέλιξη τα έργα στην ΠΕ Κανελλοπούλου – Σφαγεία και η αναφερόμενη στην αίτηση αποθήκη πρέπει να κατεδαφισθεί, προκειμένου να διανοιχθεί δρόμος.

Ακολούθως, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

 1. την με αριθ. πρωτ. 1320/07-02-2018 αίτηση της κας Τυρλή Σταματίας, δυνάμει της οποίας αιτείται αποζημίωση με εξωδικαστική διαδικασία για αποθήκη ευρισκόμενη στο με κτηματολογικό αριθμό «011203» ακίνητο,
 2. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 2230/23.04.1997 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε διορθωμένη η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Κανελλοπούλου-Σφαγεία του Δήμου Σικυώνος – Κιάτου,
 3. τους κτηματολογικούς πίνακες της πράξης εφαρμογής με τα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα καθώς και το σχετικό πίνακα επικειμένων,
 4. Την υπ’ αριθμ. 178/2005 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων ),
 5. Την υπ’ αριθμ. 61/2006 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου(Διαδικασία Απαλλοτριώσεων ),
 6. την υπ’ αριθ. 38/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6772Ω1Θ-ΛΟΛ), περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του της κας Τυρλή Σταματίας,
 7. την από 20η.02.2018 γνωμοδότηση της δικηγόρου Κορίνθου, κας Γεωργούλια Κωνσταντίνας σύμφωνα με την οποία «…Στο πλαίσιο των απαλλοτριώσεων που συντελέσθηκαν για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης στην πολεοδομική ενότητα Κανελλοπούλου-Σφαγείων απαλλοτριώθηκε, μεταξύ άλλων, η με κτηματολογικό αριθμό «011203» ιδιοκτησία. Ως προς αυτήν, από σφάλμα των οργάνων του Δήμου δε συμπεριελήφθη στον πίνακα επικειμένων μια αποθήκη από τσιμεντόλιθους στεγασμένη από ελενίτ, εμβαδού 21,00 τμ, γεγονός που αποδείχθηκε από την προσκομισθείσα από την ίδια την αιτούσα υπ’ αριθμ. 8.096/4.825 οικοδομική άδεια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κορινθίας. Επιπλέον δε, η ύπαρξη της εν λόγω αποθήκης, επιβεβαιώθηκε από τη διενεργηθείσα αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων. Κατόπιν τούτου, και δεδομένης της δυνατότητας της αιτούσας να προσφύγει στ’ αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και να ζητήσει την αποζημίωσή της από τις παραλείψεις των οργάνων του Δήμου (σχετ. ΣτΕ 1936/2009, 1912/2012) αλλά και της βεβαιότητας ότι η οιαδήποτε αγωγή της θα ευοδωθεί κρίνεται προς το συμφέρον του Δήμου η εξωδικαστική επίλυση της παρούσας διαφοράς…»,
  1. το έγγραφο Τεχνικής Έκθεσης και υπολογισμού αποζημίωσηςτης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

*****************************************************

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Στον Δήμο Σικυωνίων και στα πλαίσια της εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Κιάτου εντός της πολεοδομικής ενότητας Κανελλοπούλου – Σφαγεία , το έτος 2016 εκπονήθηκε η υπ΄ αρ. 3/2016 Μελέτη με τίτλο : «Κατασκευή έργων Υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου Σφαγεία» από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και το έτος 2017 εκπονήθηκε η μελέτη 4/2017 με τίτλο «Κατασκευή έργων Υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου Σφαγεία» .

Κατόπιν της υπογραφής της σχετικής σύμβασης το έργο είναι σε εξέλιξη.

Μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 197 και 193 εντός της μελλοντικής οδού βρίσκεται αποθήκη ιδιοκτησίας Τυρλή Σταματίας συζ. Δημητρίου & Τυρλή Δημήτριου του Βλασίου, και μάντρα, α οποία και τα δύο αναφέρονται στους Κυρωμένους Πίνακες Επικειμένων.

Το ακίνητο ιδιοκτησίας των ανωτέρω έχει κτηματολογικό αριθμό 011203 σύμφωνα με τους Κυρωμένους (από τον Νομάρχη Κορινθίας) Πίνακες της Πράξης Εφαρμογής της Π.Ε Κανελλοπούλου –Σφαγεία.

Η Πράξη Εφαρμογής έχει κυρωθεί με την υπ΄ αρ. 2230/23-4-1997 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας , έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Σικυώνος στον τόμο 288 και αριθμό 39, στις 07 -10-2004.

Οι πίνακες των επικειμένων έχουν κυρωθεί με την υπ΄ αρ. 876/14-2-2000 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου εξέδωσε τις υπ΄ αριθμούς 178/2005 κατ την 61/2006 Αποφάσεις για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων αυτών που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά σε εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης.

Ο Δήμος Σικυωνίων παρακατάθεσε το ποσό των αποζημιώσεων γης κ επικειμένων και δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αρ. ΦΕΚ 573ΑΑΠ/26-11-2009 .

Με την υπ΄ αριθμό 61/2006 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά σε εφαρμογή της Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος της Πολεοδομικής Ενότητας «Κανελλοπούλου-Σφαγεία» του οικισμού Κιάτου, Καθορίστηκαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών, όπου σύμφωνα με αυτές υπολογίζεται η αποζημίωση για την ισόγεια αποθήκη με στέγη από ελλενίτ, όγκου 42,00 κυβικών μέτρων.

Στην 61/2006 Απόφαση αναφέρονται με τον αύξοντα αριθμό 13) Τυρλή Δημήτριου του Βλασίου κατοίκου Κιάτου (Αριθ. Κτημ. 011203), και 14) Τυρλή Σταματία συζ. Δημητρίου, κατοίκου Κιάτου (Αριθ. Κτημ. 011203), οι δικαιούχοι της αποζημίωσης.

Αναλυτικά έχουμε:

Μέσο ύψος 2,63μέτρα

Περίμετρος κλειστής αποθήκης 14,10μέτρα

Στέγη με φύλλα ελενίτ 24,50μέτρα

Εσκαφή θεμελίων : 1,4χ0,30χ0,30=1,27κμχ2,80€=3,56 €

Σκυρόδεμα θεμελίων : (1,40χ0,30χ0,30)κμχ88,04€=111,81€

Οπλισμός : 1,27κμχ30κιλα/τμ =38,10κιλαχ1,01€=38,48€

Τσιμεντοπλινθοδομή : 14,1μχ2,63μ=37τμχ5,87€=217,19€

Σεναζ : 14,1χ2=28,2μχ19,70€=555,54€

Ελλενιτ : 24,5χ2,93=71,8€

Σύνολο : 3,56+111,81+38,48+217,19+555,54+71,8=998,38€

Το συνολικό ποσό αποζημίωσης της αποθήκης ανέρχεται στο ποσό των 998,38 € σύμφωνα με τον αναλυτικό ανωτέρω υπολογισμό.

οι Συντάξαντες Μηχανικοί

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ.Μηχ. Τ.Ε 3

(Τ.Υ.)

Μαστέλλου Γεωργία

Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ6

(Τ.Υ.)

Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

(Τ.Υ.)

*****************************************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ιδ καθώς και του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, επειδή είναι σε εξέλιξη τα έργα στην ΠΕ Κανελλοπούλου – Σφαγεία και η αναφερόμενη στην αίτηση αποθήκη πρέπει να κατεδαφισθεί, προκειμένου να διανοιχθεί δρόμος.

B. Αποδέχεταιτο αίτημα της κας Τυρλή Σταματίας περί εξωδικαστικό συμβιβασμό, κατόπιν της από 20ης.02.2018 γνωμοδότηση της δικηγόρου Κορίνθου, κας Γεωργούλια Κωνσταντίνας.

Γ. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ και τριάντα οκτώ Λεπτών (998,38 €), σύμφωνα με το έγγραφο Τεχνικής Έκθεσης και υπολογισμού αποζημίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

Δ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.00.6492.002, όπου με νεότερη απόφαση θα ψηφισθεί η σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 2102-2018

Print Friendly, PDF & Email