44/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7ο/16-02-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1422/09-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 12.02.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την Τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ ενεγράφησαν οι εξής πιστώσεις:

Στον Κ.Α. 02.10.6265.011 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ {Περίοδος χρήσης: από 20/12/2017 έως και 20/12/2018} {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ}» και ποσό 12.000,00€ -και-

Στον Κ.Α. 02.10.6265.012 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ {Περίοδος χρήσης : από 21/12/2018 έως και 21/12/2019} {Νέος ΚΑΕ}» και ποσό 12.000,00€.

Κατά το έτος 2017 με την αρίθμ. 342 και με αριθμό πρωτ. 21459/28-12-2017 (ΚΗΔΜΗΣ: 17WRD002500957 2017-12-18) Απόφαση Δημάρχου, ανατέθηκε η τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι από 28/12/2017 έως και 27/12/2018} αντί ποσού 10.498,96 €.

Στη συνέχεια με την αρίθμ. 346 και με αριθμό πρωτ. 21514/29-12-2017 (ΑΔΑ: Ω37ΩΩ1Θ-Φ36) Απόφαση Δημάρχου, έγινε ανάκληση της 342 και με αριθμό πρωτ. 21459/28-12-2017 (ΚΗΔΜΗΣ: 17WRD002500957 2017-12-18) Απόφασης Δημάρχου, με την οποία είχε ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι από 28/12/2017 έως και 27/12/2018} αντί ποσού 10.498,96 € και η ακύρωση της εν λόγω υπηρεσίας.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού (διόρθωση τίτλου) , για την τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Διόρθωση τίτλου Κ.Α. 02.10.6265.012

Από «Τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ {Περίοδος χρήσης : από 21/12/2018 έως και 21/12/2019} {Νέος ΚΑΕ}» και ποσό 12.000,00€ .

Σε «Τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ{Νέος ΚΑΕ}» και ποσό 12.000,00€.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.-

Κιάτο   12 Φεβρουαρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                      (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση του Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 12.02.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ

Από:

«Τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ {Περίοδος χρήσης : από 21/12/2018 έως και 21/12/2019} {Νέος ΚΑΕ}» ποσού 12.000,00 €

Σε:


«Τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ {Νέος ΚΑΕ}» ποσού 12.000,00 €

Β.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Κελλάρης Βασίλειος
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-02-2018

Print Friendly, PDF & Email