44/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7ο/10-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ44/2017

 

Περίληψη: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την 2η θητεία δημοτικής περιόδου 2014-2019 (05-03-2017 έως 31-08-2019)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2814/06-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σταματόπουλος Σπ. Πρόεδρος 1 Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
2 Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
3 Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
4 Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      
5 Σπανός Κων/νος Μέλος      
6 Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος ,Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα περί «Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την 2η θητεία (05-03-2017 έως 31-08-2019)», έθεσε υπόψη των μελών την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10 που ορίζεται ότι, τα μέλη της οικονομικής επιτροπής δυνάμει της αρ. 67/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγουν με φανερή ψηφοφορία τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τα μέλη της μειοψηφίας. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

Μοναδικός υποψήφιος για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, προέκυψε ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Βασίλειος Κελλάρης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε ξεχωριστά τα παρόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν για την εκλογή του ως άνω υποψηφίου, στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

1.- Ρωτήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Βασίλειο Κελλάρη.

2.- Ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής κ. Μυττάς Ιωάννης, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Βασίλειο Κελλάρη.

3.- Ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής κ. Αλεξόπουλος Βασίλειος, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Βασίλειο Κελλάρη.

4.- Ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής κ. Μπουζιάνη Βασιλική, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Βασίλειο Κελλάρη.

5.- Ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής κ. Σπανός Κων/νος, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Βασίλειο Κελλάρη.

6.- Ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής κ. Βασίλειος Κελλάρης , ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Βασίλειο Κελλάρη.

Συνεπώς Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής από 5-03-2017 έως 31-08-2019, εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Βασίλειος Κελλάρης αφού έλαβε έξι (6) ψήφους, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας, την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΚΛΕΓΕΙ, ως Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την 2η θητεία της δημοτικής περιόδου 2014 – 2019, (05-03-2017 έως 31-08-2019), το δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΕΛΛΑΡΗ, ο οποίος συγκέντρωσε έξι (6) ψήφους που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-03-2017

Print Friendly, PDF & Email