433/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 50ο/28-11-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 433/2017

 

Περίληψη:

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 1.860,00€ της δικηγόρου Παπαδοπούλου Σοφίας για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, σε ασκηθείσα έφεση των Παναγιώτη και Ιωάννη Φαρμάκη κατοίκων Κιάτου, με την οποία ζητούν την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 150/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, με την οποία απερρίφθη αγωγή αποζημιώσεώς τους κατά του Δήμου μας ύψους 457.800,00 €.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19666/24-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής 1.860,00€ της δικηγόρου Παπαδοπούλου Σοφίας για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, σε ασκηθείσα έφεση των Παναγιώτη και Ιωάννη Φαρμάκη κατοίκων Κιάτου, με την οποία ζητούν την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 150/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, με την οποία απερρίφθη αγωγή αποζημιώσεώς τους κατά του Δήμου μας ύψους 457.800,00 €», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 22-11-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

******************************************************

              Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

         Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

         Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) αναφέρει:

         Στο άρθρο 69 «Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου»

1. Για τη σύνταξη προτάσεων στην πρώτη συζήτηση ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, η αμοιβή των δικηγόρων όλων των διαδίκων είναι διπλάσια από την αμοιβή που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Κώδικα. Για καθεμία από τις επόμενες συζητήσεις η αμοιβή των δικηγόρων και των δύο διαδίκων είναι διπλάσια από την αμοιβή που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του Κώδικα.

2.Ως πρώτη συζήτηση ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου θεωρείται η πρώτη συζήτηση για καθεμία έφεση που ασκήθηκε στην ίδια υπόθεση.

3.Για τη σύνταξη προτάσεων ενώπιον του εφετείου που δικάζει ως δικαστήριο πρώτου βαθμού, η αμοιβή καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Κώδικα με βάση το αντικείμενο της διαφοράς.

         Στο άρθρο 68 «Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων κατά την πρώτη συζήτηση»

1.Για τη σύνταξη προτάσεων κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, η αμοιβή του δικηγόρου του εναγόμενου είναι ίση με την αμοιβή της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Κώδικα και του δικηγόρου του ενάγοντος ορίζεται στο μισό της αμοιβής αυτής.

2.Για τη σύνταξη προτάσεων σε κάθε επόμενη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον των ίδιων δικαστηρίων, η αμοιβή των δικηγόρων όλων των διαδίκων είναι ίση με την αμοιβή του δικηγόρου του ενάγοντος που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

3.Για τη σύνταξη προτάσεων σε παρεμπίπτουσες αγωγές, όταν αυτές συνεκδικάζονται με την κύρια αγωγή, ο δικηγόρος δεν έχει δικαίωμα αμοιβής.

         Τέλος στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ιδίου Κώδικα ορίζεται ότι «Η αμοιβή σε περίπτωση μη ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας, καθορίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης ως εξής: i. Η αμοιβή για την κύρια σύνταξη της αγωγής ορίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της αγωγής όπως παρακάτω: α) 2% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ β) 1,5% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 200.001 ευρώ μέχρι 750.000 ευρώ. …..».

         Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Σοφία Παπαδοπούλου (την από 9-10-2017 επιστολή της βάση της οποίας όσον αφορά την αμοιβή της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 68 και 63 του Ν. 4194/2013 ανέρχεται στο ποσό των 13.734,00€ , την οποία περιορίζει στο ποσό των 1.500,00€ πλέον Φ.Π.Α., υπόμνημα, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου και το αρίθμ. 547/2017 τιμολόγιο παροχής νομικών υπηρεσιών) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 304/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, σε ασκηθείσα έφεση των Παναγιώτη και Ιωάννη Φαρμάκη κατοίκων Κιάτου, με την οποία ζητούν την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 150/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, με την οποία απερρίφθη αγωγή αποζημιώσεώς τους κατά του Δήμου μας ύψους 457.800,00€».

         Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξουσίας Δικηγόρου Κας Σοφίας Παπαδοπούλου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (1.860,00) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 02.00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

Κιάτο 22 Νοεμβρίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                               και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

                                                (Τ.Υ.)                                                      (Τ.Υ.)

 

       Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 22-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 1.860,00 € στη δικηγόρο Σοφία Παπαδοπούλου, που αφορά τη σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, σε ασκηθείσα έφεση των Παναγιώτη και Ιωάννη Φαρμάκη κατοίκων Κιάτου, με την οποία ζητούν την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 150/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, με την οποία απερρίφθη αγωγή αποζημιώσεώς τους κατά του Δήμου μας ύψους 457.800,00€», σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αρίθμ. 304/2017Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

B. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.860,00 €σε βάρος του Κ.Α. 00.6111.001 «Αμοιβές Νομικών», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 433/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-11-2017

Print Friendly, PDF & Email