43/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 6η/24-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ43/2017

 

Περίληψη:

Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο:

«Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2186/20-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 1.
Σπανός Κων/νος Μέλος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
 1. 2.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
 1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Ορισμού Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την άμεση ανάγκη συγκρότησης της ανωτέρω Επιτροπής.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της το από 20-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

*******************************************************

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Την αριθ. 3/2016 μελέτη του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία» προϋπολογισμού 371.999,99 €,
 2. 2.Το αριθ. 19757/ 30-12-2016 συμφωνητικό, ποσού 204.590,27 €,
 3. 3.Την αριθ. 19624577/16-01-2017 απόφαση ορισμού επιβλέπουσας του έργου και
 4. 4.Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.2 του Ν. 4070/2012 οι οποίες προβλέπουν ότι για την παραλαβή του φυσικούεδάφουςη ΠροϊσταμένηΑρχήσυγκροτείεπιτροπήστηνοποίασυμμετέχουνυποχρεωτικάοΠροϊστάμενος τηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας Παπαβασιλείου Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 και η επιβλέπουσατου έργουΜαστέλλου Γεωργία Τοπ. Μηχανικός ΠΕ6.ΗτριμελήςΕπιτροπήπαραλαβήςφυσικούεδάφουςθα πρέπεινασυμπληρωθείκαιαπόέναακόμητεχνικόμέλοςτηςΥπηρεσίαςμετοναναπληρωτή του, η επιλογή του οποίου θα γίνει μετά από κλήρωση που θα διενεργήσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα μετο άρθρο 26τουΝ.4024/2011.

Μετά τα ανωτέρω απαιτείται να γίνει ορισμός της Επιτροπής.

*******************************************************

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη την από 23-02-2017 κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία», σεεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011 σχετικά με τη διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών κ.λ.π.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του Ν. 4070/2012, την 2423/23.02.17 γνωστοποίηση-ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί δημόσιας κλήρωσης και το αποδεικτικό δημοσίευσή της, το Πρακτικό Κλήρωσης ανάδειξης μελών τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή Διενέργειας, τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Θεωρεί το θέμα κατεπείγονσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

 
Β.- Ορίζει μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία”
v  τηνκα Πέππα Κωνσταντίνα, Κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας-Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ως τακτικό μέλος της επιτροπής και
v  τον κο Χασιώτη Τιμολέων, Κλάδου ΠΕ–3 Πολιτικών Μηχανικών ως αναπληρωματικό μέλος αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28-02-2017

Print Friendly, PDF & Email