426/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 50ο/28-11-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 426/2017

 

Περίληψη: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19666/24-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Γ’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω άμεσης ανάθεσης σύμβασης στο μειοδότη το θέμα: «Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)»και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 22.11.2017 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν θέματι έργου, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

************************************************

2Ο Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)

                (2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΥΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

                (3) Η υπ’ αριθμ πρωτ. 15909/27.09.2017 διακήρυξη του έργου του θέματος

(4) Η υπ’ αρ. 319/2017 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης Ε.Δ. του εν λόγω έργου

(5) Η αριθμ. 398/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΝΛΑΩ1Θ-2ΤΚ)

(6) Το αριθμ. 18469/06-11-2017 έγγραφο του Δήμου μας με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Οι με αριθμ. 19403/2017 & 19537/2017 αιτήσεις του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού «ΜΑ. CON. STRUCTION AE», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Στο Κιάτο σήμερα την 22α Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΜΑ. CON. STRUCTION AE» για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΜΑ.CON. STRUCTION AE» υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τους φακέλους του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι οι φάκελοι υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στο Δήμο, έγιναν δεκτοί και προχωρήσαμε στην αποσφράγισή τους και στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 22.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ

292423(12/20)/22.09.17

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

292423(11/20)/22.09.17

(ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

292423(13/20)/22.09.17

(ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

63910033/11.10.17

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

288671/03.07.17

(«ΜΑ.CON. STRUCTION AE»)

ΙΚΑ

510668/10.11.17

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)

1076/15.11.17

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

2204/02.11.17

(ΚΡΑΛΛΙΑΣ ΝΑΟΥΜ)

1331/08.11.17

(ΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ)

2606/10.11.17

(ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ)

2034/08.11.17

(ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ)

ΝΑΙ

37557/03.10.17 & 41166/06.11.17

(«ΜΑ.CON. STRUCTION AE»)

Περιφερειακή Μονάδα Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

36740/27.09.17 & 40570/02.11.17

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

36735/27.09.17 & 40572/02.11.17

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

36736/27.09.17 & 40573/02.11.17

(ΚΡΑΛΛΙΑΣ ΝΑΟΥΜ)

37542/03.10.17 &40574/02.11.17

(ΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ)

37552/03.10.17 & 41164/06.11.17

(ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ)

36734/27.09.17 & 40571/02.11.17

(ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ)

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 447357/09.10.17 Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
447299/09.10.17
447282/09.10.17

Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 19763/21.09.17 & 35453/29.09.17 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ

Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 8428/18.09.17 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη παύση εργασιών κ.λπ. [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 35454/29.09.17 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ

Μη θέση σε εκκαθάριση, διαδικασία εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 455604.647143/20.09.17

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

21709/91460/20.09.17

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Τ.Ε.Ε.

21709/86193/20.09.17

(ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ)

21709/88074/20.09.17

(ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ)

21709/74496/20.09.17

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

974/19.09.17 (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)

(ΚΡΑΛΛΙΑΣ ΝΑΟΥΜ)

Β1080Β /19.09.17(ΓΕΩΤΕΕ)

(ΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ)

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών [Απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 23]
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές [παρ. στ άρθρο 23.3. Διακήρυξης] ΝΑΙ 455604.647143/20.09.17

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3. Διακήρυξης] ΝΑΙ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 01/10/2017

 
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ

Δ15/26039/21.03.17

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 25η/11/2019)

ΥΠ.ΥΠΟ.&ΜΕΤ.
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΝΑΙ

Δ.Μ./8459/20.04.2017

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 11η/04/2018)

ΥΠ.ΥΠΟ.&ΜΕΤ.
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8 Διακήρυξης]
ΦΕΚ σύστασης ΝΑΙ

Σύστασης : ΤΑΕ-ΕΠΕ 1621/10

Τροποποίησης : ΤΑΕ-ΕΠΕ 12664/10

ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ-ΕΠΕ-Γ.Ε.ΜΗ.
Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) ΝΑΙ

455604.647143/20.09.17 & 455604.647144/20.09.17

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ΝΑΙ

455604.647146/20.09.17

Γ.Ε.ΜΗ.

(Με την 5285/16-01-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης σε ΦΕΚ)

Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΝΑΙ Το από 12/10/2017 Πρακτικό Δ.Σ  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας ΝΑΙ 35454/29.09.17 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
         

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, αποστέλλει αυτό στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΜΑ. CON. STRUCTION AE», με μέση έκπτωση 60,42%.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Στούκας Νικόλαος

Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός ΤΕ4

(Τ.Υ.)

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Μαθιόπουλος Μιχαήλ

Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός ΤΕ4

(Τ.Υ.)

2. Πέππα Κωνσταντίνα

ΠΕ Μηχ/κός Χωροταξίας Πολ/μίας & Περιφ/κής Αν/ξης

(Τ.Υ.)

3. Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ3

(Τ.Υ.)

4. Κελλάρη Ιωάννα

Εκπρόσωπος Π.Ε.Δ.Π.

(Τ.Υ.)

5. Τσιλιμπάρης Ευθύμιος

Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.

(Τ.Υ.)

6. Λαμπρινάκος Αλέξανδρος

Εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

(Τ.Υ.)

 
           

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν θέματι έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 4. Την υπ’ αριθμ. 15909/27.09.2017 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002002992 2017-09-27,
 5. Την υπ’ αριθμ. 15910/27.09.2017 Προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:17PROC002003276 2017-09-27,
 6. Την υπ’ αριθμ. 398/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου Πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του εν λόγω έργου μεΑΔΑ: ΩΝΛΑΩ1Θ-2ΤΚ,
 7. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 398/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,
 8. Την υπ’ αριθμ. 18469/06-11-2017 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος,
 9. Τους υπ’ αριθμ. 19403,19537/2017 φακέλους προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 10. Τ από 22-11-2017 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού έργων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον λόγω άμεσης ανάθεσης σύμβασης στο μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Β. Εγκρίνει το από 22.11.2017 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του εν θέματι έργου.

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)»προϋπολογισμού #1.998.999,99# € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.} στο μειοδότη «ΜΑ. CON. STRUCTION AE»με μέση έκπτωση εξήντα κόμμα σαράντα δύο τοις εκατό (60,42%).

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 καθώς και του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3. της Διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω του συστήματος σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 παρ. στ. της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 426/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-11-2017

Print Friendly, PDF & Email