422/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 49ο/23-11-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 422/2017

 

Περίληψη: Ανάκληση της 82/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού χώρων Νεκροταφείων Δήµου Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19603/23-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει.

            Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

    Στο 1oθέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανάκληση της 82/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού χώρων Νεκροταφείων Δήµου Σικυωνίων»ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής το από 23-11-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, το οποίο έχει ως κατωτέρω:

*********************************************************

Θέμα: Ανάκληση αποφάσεων για την εργασία με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων».

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων είχε συντάξει την αριθ. 05/2017 μελέτη, της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισµού χώρων Νεκροταφείων Δήµου Σικυωνίων» συνολικού προϋπολογισμού 42.494,80 € (με Φ.Π.Α. 24%), βαρύνοντας την πίστωση του Κ.Α. 02.45.6262.005 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2017.

Στη συνέχεια λήφθηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 92/2017 περί αδυναμίας εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας.

Ακολούθως, η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 82/2017 απόφασή της προέβη στον καθορισμό των όρων της διακήρυξης και ψήφισης πίστωσης του προϋπολογισμού για την δημοπράτηση μέσω συνοπτικού διαγωνισµού.

Η πρόταση ανάληψης υποχρέωσης έλαβε Α/Α225 βάσει του Π.Δ. 80/2016.

Στη συνέχεια, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας πρέπει να συνταχθεί νέα μελέτη, σύμφωνα με τις τροπ/νες διατάξεις.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις ανακλήσεις των ανωτέρω αποφάσεων και εν συνεχεία σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (λήψη Αποφάσεων ΑΔΣ και ΑΟΕ, έκδοση Π.Α.Υ., ψήφιση πίστωσης κ.λ.π.) για την δημοπράτηση της εργασίας.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Τ. Έ. -Η/Μ Έργων

& Συγκ/Νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε.3

(T.Y.)

*********************************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την 82/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Β. Ανακαλεί την υπ’ αρίθμ. 82/2017 Α.Ο.Ε. για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 422/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σταματόπουλος Σπυρίδων

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 2311-2017

Print Friendly, PDF & Email