420/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 48ο/21-11-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 420/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19259/17-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

 

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 17.11.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ:7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού και η δημιουργία νέας πίστωσης, αναλυτικά όπως παρακάτω.

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.00.6117.022 με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου-παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για την Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού και ολοκλήρωση διαδικασίας κύρωσής τους εντός του σχεδίου πόλης Κιάτου, του Δήμου Σικυωνίων» ποσού 10.000,00 €, μειώνουμε κατά 10.000,00 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6117.023 με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου-παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για την Σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής & ολοκλήρωση διαδικασίας διόρθωσής τους, στις κυρωμένες Π.Ε. των Πολεοδομικών Ενοτήτων Κανελλοπούλου-Σφαγεία & Νεάπολης Κιάτου, του Δήμου Σικυωνίων» ποσού 10.000,00 €,   μειώνουμε κατά 10.000,00 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα, καταργώντας την παραπάνω πίστωση με ανάλογη ανατροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, η οποία είχε δεσμευθεί με την Π.Α.Υ. 279/2017 και την 207/21.06.2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΝΣΩ1Θ-ΛΙΕ).

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.15.7425.001 με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών» ποσού 2.608,34 €, μειώνουμε κατά 2.608,34 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.10.6051.015 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου» ποσού 37.800,00 € μειώνουμε κατά 18.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 19.800,00 €.

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.10.6051.016 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου (ΚΕΠ)» ποσού 9.600,00 € μειώνουμε κατά 4.891,66 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.708,34 €.

Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού (10.000,00+10.000,00+2.608,34+18.000,00+4.891,66) 45.500,00€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Από το ενισχυμένο αποθεματικό μεταφέρει ποσό 45.500,00€ για δημιουργία νέων πιστώσεων ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.00.6731.005 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προαιρετική επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας, για κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών δαπανών των Σχολικών της Μονάδων», πίστωση ποσού 10.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Στον Κ.Α. 02.30.6691 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Στον Κ.Α. 02.00.6495.009 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου», πίστωση ποσού 2.900,00€ ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 2.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.9000,00€.

Στον Κ.Α. 02.30.6662.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων», πίστωση ποσού 4.900,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Στον Κ.Α. 02.35.7131.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 2.900,00€ ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 2.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.900,00€.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο17Νοεμβρίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                      (Τ.Υ.)

************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 17.11.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:
 
1.

Από Κ.Α. 02.00.6117.022 «Υπηρεσίες Συμβούλου-παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για την Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού και ολοκλήρωση διαδικασίας κύρωσής τους εντός του σχεδίου πόλης Κιάτου, του Δήμου Σικυωνίων» ποσού 10.000,00 €,   μειώνουμε κατά   10.000,00 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Μεταφέρει πίστωση ποσού 45.500,00€ στο αποθεματικό για ενίσχυσή του και από το οποίο μεταφέρει ισόποση πίστωση για δημιουργία νέων πιστώσεων ως εξής: 1.1

Στον Κ.Α.02.00.6731.005 των εξόδων «Προαιρετική επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας, για κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών δαπανών των Σχολικών της Μονάδων», πίστωση ποσού 10.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.

2.

Από Κ.Α. 02.00.6117.023 «Υπηρεσίες Συμβούλου-παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για την Σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής & ολοκλήρωση διαδικασίας διόρθωσής τους, στις κυρωμένες Π.Ε. των Πολεοδομικών Ενοτήτων Κανελλοπούλου-Σφαγεία & Νεάπολης Κιάτου, του Δήμου Σικυωνίων» ποσού 10.000,00€ ,   μειώνουμε κατά 10.000,00€ προερχόμενη από τακτικά έσοδα, καταργώντας την παραπάνω πίστωση με ανάλογη ανατροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, η οποία είχε δεσμευθεί με την Π.Α.Υ. 279/2017 και την 207/21.06.2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΝΣΩ1Θ-ΛΙΕ).

1.2 Στον Κ.Α. 02.30.6691 των εξόδων «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
3.

Από Κ.Α. 02.15.7425.001 «Καταπολέμηση κουνουπιών» ποσού 2.608,34 € ,   μειώνουμε κατά   2.608,34€ προερχόμενη από τακτικά έσοδα, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

1.3

Στον Κ.Α. 02.00.6495.009 των εξόδων «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου», πίστωση ποσού 2.900,00€ ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 2.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.900,00€ .

4.

Από Κ.Α. 02.10.6051.015 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου» ποσού 37.800,00 € μειώνουμε κατά 18.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 19.800,00€

1.4

Στον Κ.Α. 02.30.6662.004 των εξόδων «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων», πίστωση ποσού 4.900,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.

5. Από Κ.Α. 02.10.6051.016 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου (ΚΕΠ)» ποσού 9.600,00 € μειώνουμε κατά 4.891,66€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.708,34€ 1.5 Στον Κ.Α. 02.35.7131.001 των εξόδων   «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 2.900,00€ ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 2.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.900,00€ .
 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 420/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21-11-2017

Print Friendly, PDF & Email