42/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7ο/16-02-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2018

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1422/09-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

ü  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ü  την Α.Ο.Ε. 41/2018 περί έγκρισης τεκμηριωμένου αιτήματος δαπάνης Υπηρεσίας του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ü  τον Α.Μ. 5/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

ü  τις Α.Ο.Ε. 25,26,37/2018 περί Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018,

ü  τις Α.Δ.Σ. 12,48/2018 περί έγκρισης Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος καθώς και

ü  των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. 1.Τον Α.Μ. 5/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» συνολικού ποσού #24.722,62# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 159/2018.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,
 • τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

ü  τον Α.Μ. 5/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,

ü  τις Α.Ο.Ε. 25,26,37/18 περί Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018,

ü  τις Α.Δ.Σ. 12,48/18 περί έγκρισης Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος καθώς και

ü  των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 
Δ/νση τεχνικων υπηρεσιων & πολεοδομιασ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.30.6661.012 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 159/18 24.722,62
συνολο α: 24.722,62
 
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.30.8113.002 Οφειλόμενα στον ΜΠΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για έκτακτη επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 161/18 1.729,80
02.30.8113.003 Οφειλόμενα στους ΑΦΟΙ Π. & Ι. ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Κ. για έκτακτη επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 162/18 229,40
02.20.8113.001 Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη κόστους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Δ΄ Τρίμηνο έτους 2017) 163/18 42.333,34
02.30.8116.001 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, από προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου κατά το έτος 2017 164/18 20.689,87
02.70.8116.003 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, από προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου κατά το έτος 2017 165/18 853,15 €
02.10.8113.001 Οφειλόμενα στην Χ. ΖΑΡΚΟΥ & Σία Ο.Ε., για Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών για το χρονικό διάστημα από 19/11/2017 έως 29/12/2017 166/18 874,94
02.20.8116.001 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 167/18 1.254,57
02.30.8116.002 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 168/18 54,10
02.35.8116.030 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού   του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 169/18 39,41
02.70.8116.030 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 170/18 192,05
02.30.8116.003 Οφειλόμενα στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε., για Προμήθεια ασφάλτου 171/18 2.215,26
02.10.8121.002 Οφειλόμενα στην Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ, για προμήθεια επίπλων σύμφωνα με την 309/2017 Απόφαση Δημάρχου 172/18 10.557,36
02.64.8122.001 Οφειλόμενα στην ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. –   ΤΕΧΝ. ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για εξόφληση 2ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. Σικυωνίων 173/18 8.551,71 €
02.00.8113.001 Οφειλόμενα στην ΣΑΡΛΑ Φ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΠΑΓΩΝΑ, για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος 174/18 3.720,00 €
02.00.8117.002 Οφειλόμενα στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ 175/18 1.223,99 €
02.00.8111.005 Οφειλόμενα σε Δημοτικούς Υπαλλήλους για μετακινήσεις τους εκτός έδρας κατά το έτος 2017 176/18 238,00 €
02.00.8112.003 Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά το έτος 2017 177/18 1.208,60
02.00.8112.004 Οφειλόμενα σε Δικαστικούς Επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το έτος 2017 178/18 1.004,40 €
02.10.8115.002 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2017 179/18 116,56 €
02.70.8117.001 Οφειλόμενο ποσό στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. για συμμετοχή του Δήμου μας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 180/18 1.780,00 €
02.00.8113.002 Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία κατά το έτος 2017 181/18 27,43 €
02.30.8115.001 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2017 182/18 275,28 €
02.00.8117.090 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 289/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 183/18 11.600,00 €
02.00.8117.091 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 236 & 335/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 184/18 4.000,00 €
02.35.8113.001 Οφειλόμενο ποσό στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΦΙΛΗ για την συντήρηση μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου 185/18 3.173,78 €
02.70.6662.001 Προμήθεια υλικών για την συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου καυσίμων 186/18 2.480,00 €
02.30.6262.003 Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών 187/18 3.995,28 €
02.00.8114.001 Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π. 188/18 2.716,52 €
02.00.6718.003 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο Ι.Κ.Α. 189/18 15.110,69 €
02.70.7331.002 Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού Κτιρίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) σε Νηπιαγωγείο 190/18 2.543,18 €
συνολο β: 144.788,67 €
συνολα α+β: 169.511,29 €
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους εκατόν εξήντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ και είκοσι εννιά Λεπτών #169.511,29# € υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 159, 161-190 /2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Κελλάρης Βασίλειος
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-02-2018

Print Friendly, PDF & Email