42/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 6η/24-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ42/2017

 

Περίληψη: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το αρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)» & ορισμός υπολόγου για τους μήνες Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2186/20-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπ. Πρόεδρος 1 Σπανός Κων/νος Μέλος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος 2 Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 9ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το αρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)» & ορισμός υπολόγου για τους μήνες Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017», ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 24-02-2017 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Τον Δήμαρχο Σικυωνίων

(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)

ΘΕΜΑ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)», για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017.-

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», μπορεί με απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή (και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή) να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

Επειδή από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, καθώς και ότι για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη, προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. Δ.Υ./24-02-2017 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού και το υπ’ αρίθμ. 41234/07-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων στην χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας), στη Ζερβέ Δήμητρα του Μαρίνου, σύζυγο του Δημοτικού Υπαλλήλου μας Ιωάννη Σίδερη του Βασιλείου, σύμφωνα και με την αρίθμ. 37331/14-09-2016 απόφαση της έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων, ποσού 771,00€ μηνιαίως, και σε συνδυασμό με το ότι, το ανωτέρω επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων Δημοσίου καταβάλλεται από την υπηρεσία μας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. Π3α/Φ.27/Γ.Π. οικ. 124095/17-12-2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1594/τ. Β΄/23-12-2002), θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή :

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου που θα ορισθεί από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ποσού 1.542,00 €   (771,00€ Χ 2 μήνες) και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017, σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 7 της υπ’ αρίθμ. 115720/3006/10.9.1981 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 572), και σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6011.003

2. Εξουσιοδοτήσει τον ή την υπάλληλο που θα ορισθεί να διαχειρισθεί το ποσό των 1.542,00€ για «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)», για τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ και ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017   και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών.

3. Ψηφίσει την σχετική πίστωση σε βάρος του προαναφερόμενου Κωδικού, δεδομένου ότι με την 30/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει καθορισθεί ο παραπάνω Κ.Α. ως Κωδικός Δεκτικός Προπληρωμής. (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 205/2017)

Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο     24   Φεβρουαρίου   2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

            Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                                         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών                                        

            Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                           Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

             Εσωτερική Διανομή:

       Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας

   Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Με την παράκληση όπως ορίσει υπάλληλο

     στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί

το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 24-02-2017 Υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το αριθμ. πρωτ. 41234/7-10-2016 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων με το οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο μας η αριθμ. πρωτ. 37331/14-9-2016 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 771,00€ μηνιαίως από το πρόγραμμα τετραπληγικών – παραπληγικών και ακρωτηριασμένων Δημοσίου, με πάθηση που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1140/81 Άρθρο 42 με Π.Α. 67% στην Σπαστική Παραπάρεση – κινητική αναπηρία στη Δήμητρα Ζερβέ του Μαρίνου από 14/9/2016 έως 31/12/2021. Επίσης στην Απόφαση ορίζεται υπεύθυνος είσπραξης του οικονομικού βοηθήματος ο σύζυγός της Σίδερης Ιωάννης του Βασιλείου και το επίδομα θα καταβάλλεται από το Δήμο Σικυωνίων στον οποίο εργάζεται.

2. Τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την 1η πληρωμή στον κύριο Σίδερη Ιωάννη και συγκεκριμένα: α) Το αριθμ. πρωτ. 19256/21-12-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς την Οικονομική Επιτροπή με θέμα: «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)». β) Την αριθμ. 373/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εκδόθηκε το παραπάνω ένταλμα προπληρωμής στο όνομά μου. γ) Το από 30/12/2016 Υπηρεσιακό μου σημείωμα προς την Οικονομική Επιτροπή για την απόδοση λογαριασμού του εντάλματος προπληρωμής. δ) Την αριθμ. 391/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής από τη δημοτική υπάλληλο κα Γκαβάγια Γεωργία για τη χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου (αρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 περί επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας).

Παρακαλείσθε για την επανάληψη των διαδικασιών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής στο τέλος κάθε διμήνου του 2017 προκειμένου να καταβάλλεται στο δικαιούχο υπάλληλο του Δήμου μας κ. Σίδερη Ιωάννη του Βασιλείου το ποσό που ορίζεται ρητά στην παραπάνω (1) σχετική απόφαση, η οποία έχει ισχύ έως τις 31/12/2021, σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση.

            Η Αν. Προϊσταμένη                                                                        Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

            Γεωργία Γκαβάγια                                                                       Θεόδωρος Ασημακόπουλος

           ΠΕ 1 Διοικητικού                                                                             ΠΕ 1 Διοικητικού

Επισυνάπτεται:

Αναλυτική κατάσταση πληρωμών για το έτος 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡ/ΚΩΝ – ΤΕΤ/ΚΩΝ – ΑΚΡ/ΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Απόφαση Έγκρισης Οικ. Ενίσχυσης Δικαιούχος Χρονικό διάστημα αναφοράς Πληρωμή Ποσό

Αρ. Πρωτ.

37331/14.9.2016

Σίδερης Ιωάννης του Βασιλείου Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2017 Τέλος Φεβρουαρίου 2017

1.542,00 €

(771,00 Χ 2 μήνες)

Αρ. Πρωτ.

37331/14.9.2016

Σίδερης Ιωάννης του Βασιλείου Μάρτιος – Απρίλιος 2017 Τέλος Απριλίου 2017

1.542,00 €

(771,00 € Χ 2 μήνες)

Αρ. Πρωτ.

37331/14.9.2016

Σίδερης Ιωάννης του Βασιλείου Μάιος – Ιούνιος 2017 Τέλος Ιουνίου 2017

1.542,00 €

(771,00 € Χ 2 μήνες)

Αρ. Πρωτ.

37331/14.9.2016

Σίδερης Ιωάννης του Βασιλείου Ιούλιος – Αύγουστος 2017 Τέλος Αυγούστου 2017

1.542,00 €

(771,00€ Χ 2 μήνες)

Αρ. Πρωτ.

37331/14.9.2016

Σίδερης Ιωάννης του Βασιλείου Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2017 Τέλος Οκτωβρίου 2017

1.542,00 €

(771,00 € Χ 2 μήνες)

Αρ. Πρωτ.

37331/14.9.2016

Σίδερης Ιωάννης του Βασιλείου Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017 Τέλος Δεκεμβρίου 2017

1.542,00 €

(771,00 € Χ 2 μήνες)

            Η Αν. Προϊσταμένη                                                                     Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

            Γεωργία Γκαβάγια                                                                       Θεόδωρος Ασημακόπουλος

           ΠΕ 1 Διοικητικού                                                                               ΠΕ 1 Διοικητικού

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ και ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 και του Ν.3463/2006 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν έως σήμερα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Γκαβάγια Γεωργίας του Ευαγγέλου, του Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ποσού 1.542,00€   (771,00€ Χ 2 μήνες) και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017, σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 7 της υπ’ αρίθμ. 115720/3006/10.9.1981 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 572), και σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6011.003

2. Εξουσιοδοτεί την ανωτέρω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 1.542,00€ για «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)», για τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ και ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017   και στη συνέχεια να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της παρούσας ήτοι έως 24/05/2017.

3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.542,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6011.003, δεδομένου ότι με την 30/2017 (ΑΔΑ:7ΓΚΦΩ1Θ-1ΧΦ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει καθορισθεί ο παραπάνω Κ.Α. ως Κωδικός Δεκτικός Προπληρωμής. (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 205/2017)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

     Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24-02-2017

Print Friendly, PDF & Email