419/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 48ο/21-11-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017 για εγγραφή ποσού 449,96€ προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», για το Β΄ Τρίμηνο του έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19259/17-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017 για εγγραφή ποσού 449,96€ προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», για το Β΄ Τρίμηνο του έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 17.11.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με την αριθμ. 422/10-11-2017 (ΑΔΑ:63ΡΛΩ1Θ-Θ0Ι) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης της με αριθμό πρωτοκόλλου 34495/19-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΡΗΞ465ΧΘ7-ΔΑΣ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 449,96 € για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ. Ε. Π.)», για το Β΄ Τρίμηνο του έτους 2017.

Προκειμένου να καλύψουμε την δαπάνη για την ενοικίαση του χώρου όπου στεγάζεται το Κ.Ε.Π. για το Β΄ Τρίμηνο 2017, από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, απαιτείται τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.0619.005 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» του ποσού των 449,96€, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 1.446,30 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.896,26 € καθώς και την μεταφορά του ποσού των 449,96€ δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. 02.10.6232.003 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», πίστωση ποσού 449,96 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.785,20 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 6.235,16 €.

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.10.6232.003 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», στα 6.235,16€ , μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 449,96 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.30.6462 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων», πίστωση ποσού 449,96 €   ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 2.946,30 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.396,26 €.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο 17 Νοεμβρίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                               Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                      (Τ.Υ.)

************************************************

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 17.11.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

1. Εγγραφή ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.0619.005 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» το ποσό των 449,96 €, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 1.446,30 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.896,26 € καθώς και την μεταφορά του ποσού των 449,96€ δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων.

Μεταφορά

δια του

Αποθεματικού

#449,96# €

1.1 Στον Κ.Α. 02.10.6232.003 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» πίστωση ποσού 449,96 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.785,20 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 6.235,16 €.
2. Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.10.6232.003 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» στα 6.235,16 €, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 449,96 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.785,20 €.

Μεταφορά

δια του

Αποθεματικού

#449,96# €

2.1 Στον Κ.Α. 02.30.6462 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» πίστωση ποσού 449,96 € ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 2.946,30 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.396,26 €.

Β.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 419/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21-11-2017

Print Friendly, PDF & Email