414/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 48ο/21-11-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 414/2017

 

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθ. 263/2017 απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού συνηγόρου υπεράσπισης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19259/17-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
  1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
  1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ B

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω άμεσης εκπροσώπησης του Δήμου σε δίκη το θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 263/2017 απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού συνηγόρου υπεράσπισης»και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 263/2017 απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 19409/20.11.2017 και με ΑΔΑ:ΩΨΠΝΩ1Θ-6ΞΠ, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης ο Δικηγόρος του ΔΣ Αθηνών, κος Βασίλειος Τσατσάνης, κατόπιν της κλήσης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου με την οποία ο Αθανάσιος Πανάγου του Παναγιώτη, πρώην Αντιδήμαρχος Σικυωνίων, φέρεται ως κατηγορούμενος για το αδίκημα της παράλειψης αποτροπής κοινού κινδύνου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

– τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 2, 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– την ως άνω εισήγηση του Προέδρου,

– την υπ’ αριθ. 263/2017 απόφασης Δημάρχου,

– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον λόγω άμεσης εκπροσώπησης του Δήμου σε δίκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Β. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 263/2017 απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 19409/20.11.2017 και με ΑΔΑ:ΩΨΠΝΩ1Θ-6ΞΠ, περί ορισμού συνηγόρου υπεράσπισης το Δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών, κο Βασίλειο Τσατσάνη, ο οποίος ορίστηκε κατόπιν της κλήσης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου με την οποία ο Αθανάσιος Πανάγου του Παναγιώτη, πρώην Αντιδήμαρχος Σικυωνίων, φέρεται ως κατηγορούμενος για το αδίκημα της παράλειψης αποτροπής κοινού κινδύνου.

Γ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό 40.000,00. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 414/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Μυττάς Ιωάννης
  2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
  3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
  4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21-11-2017

Print Friendly, PDF & Email