407/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 35η/30-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­407/2016

 

Περίληψη: «Έγκριση δικογράφων και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 30ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30’ π.μ. συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 19480/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.
Σπανός Κων/νος Μέλος
  1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 20ο

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί το θέμα περί: «Έγκρισης δικογράφων και ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου», λαμβανομένης υπ’ όψιν της δικασίμου της 11ης.1.2017, και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

1) την από 15-12-2006 και με αριθμό κατάθεσης 7262/18-12-2006 ΑΙΤΗΣΗ που άσκησε ο πρώην Δήμος Στυμφαλίας, ήδη Δήμος Σικυωνίων, κατά α) Της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) Του Υπουργού Ανάπτυξης (ήδη Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού), γ) Του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ήδη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας), δ) Tου Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ήδη Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), όπως εκπροσωπούνται δικαστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1160/οικ./12-10-2006 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης των υδάτων της υδατικής λεκάνης Στυμφαλίας, όπως εκπονήθηκε από την εταιρεία ENVECO A.E. το 2003, και προς απόκρουση της ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ με αριθ. καταθ. 6/3-1-2008 που ασκήθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

2) την από 20-11-2015 και με αριθμό κατάθεσης 643/7-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΙΚΗΣ (άρθρου 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989) που άσκησε ο Δήμος Σικυωνίων ΚΑΤΑ του 1) Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 3) του Υπουργού Οικονομικών, 4) του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 5) του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 6) του Υπουργού Υγείας, 7) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, όπως εκπροσωπούνται δικαστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 8) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 9) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 10) του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως εκπροσωπείται δικαστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 11) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με την οποία αιτείται ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ και της υπ’ αριθμ. οικ. 391/08-04-2013 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, κατά το μέρος αυτής με το οποίο εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ρεμάτων παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (GR27), που εντάσσεται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΔ02), καθώς επίσης και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης προγενέστερης ή μεταγενέστερης των ρητά προσβαλλομένων παραπάνω,

3) την από 04-07-2007 και με αριθμό κατάθεσης 4629/06-07-2007 ΑΙΤΗΣΗ που άσκησε ο πρώην Δήμος Στυμφαλίας, ήδη Δήμος Σικυωνίων, κατά : α) Του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ήδη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας), β) Του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ήδη Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), γ) Του Υπουργού Ανάπτυξης (ήδη Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού), δ) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ε) του Υπουργού Πολιτισμού (ήδη Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού), όπως εκπροσωπούνται δικαστικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 129772/οικ./8-6-2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου : «Υδροδότηση Κορίνθου από περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορινθίας», καθώς επίσης και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης και προς απόκρουση της από 29-12-2007 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ που ασκήθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

4) την από 28-11-2016 και με αριθμό κατάθεσης 614/28-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΙΚΗΣ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ (άρθρου 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989) που άσκησε ο Δήμος Σικυωνίων ΚΑΤΑ του 1) Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2) του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 3) του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 4) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 5) του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, όπως εκπροσωπούνται δικαστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 6) της ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με την οποία αιτείται ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ και της υπ’ αριθμ. Α.Π. Οικ. 100927/10.02.2016 απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ, περί ανανέωσης και τροποποίησης της υπ’ αριθμ. οικ. 129772/08.06.2007 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά- Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορίνθου», όπως τροποποιήθηκε με την με την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. οικ. 122853/08.03.2010 ΚΥΑ, καθώς επίσης και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης προγενέστερης ή μεταγενέστερης των ρητά προσβαλλομένων παραπάνω,

5) την από 22-12-2016 και με αριθμό κατάθεσης 679/22-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΙΚΗΣ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ (άρθρου 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989) που άσκησε ο Δήμος Σικυωνίων ΚΑΤΑ του 1) Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2) του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 3) του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 4) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 5) του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, όπως εκπροσωπούνται δικαστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 6) της ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με την οποία αιτείται ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ και των 1) υπ’ αριθμ. Α.Π. Οικ. 58412/02.12.2016 απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ, περί ανανέωσης και τροποποίησης της υπ’ αριθμ. οικ. 129772/08.06.2007 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά- Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορίνθου», όπως τροποποιήθηκε με την με την υπ’ αριθμ. οικ. 122853/08.03.2010 Κ.Υ.Α. και 2) υπ’ αριθμ. Α.Π. οικ. 122853/08.03.2010 Κ.Υ.Α., περί τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αριθμ. οικ. 129772/08.06.2007 Κ.Υ.Α. του άνω έργου, καθώς επίσης και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης προγενέστερης ή μεταγενέστερης των ρητά προσβαλλομένων παραπάνω,

6) την από 23-10-2007 και με αριθμό κατάθεσης 6899/25-10-2007 ΑΙΤΗΣΗ που άσκησε ο πρώην Δήμος Στυμφαλίας, ήδη Δήμος Σικυωνίων, κατά της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως εκπροσωπείται δικαστικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1510/20-8-2007 απόφασής της, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για υδρευτική χρήση στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ) από πηγές Στυμφαλίας (Δρίζας) του Δήμου Στυμφαλίας Νομού Κορινθίας, καθώς επίσης και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε και του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβανομένης υπ’ όψιν της επικείμενης δικασίμου της 11ης.1.2017.

B. Διορίζει την Θεοδώρα Κοντοζήση του Ξενοφώντα, δικηγόρο Πειραιά, με ΑΜ 2055 ΔΣΠ, κάτοικο Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αρ. 52-54, μέλος της εδρεύουσας στην Αθήνα (Ιπποκράτους 52-54) δικηγορικής εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΑΜ 80472 ΔΣΑ), στην οποία παρέχει την ειδική εντολή:

I) Nα παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε΄ Τμήμα) κατά τη δικάσιμο της 11/01/2017 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολήν αυτής δικάσιμο ή σε κάθε μετά νέα κλήση δικάσιμο (π.χ. συζήτηση κατόπιν έκδοσης προδικαστικής απόφασης κ.λ.π.) και εκπροσωπήσει τον εντολέα ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ προς υποστήριξη:

1) της από 15-12-2006 και με αριθμό κατάθεσης 7262/18-12-2006 ΑΙΤΗΣΕΩΣ που άσκησε ο πρώην Δήμος Στυμφαλίας, ήδη Δήμος Σικυωνίων κατά α) Της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) Του Υπουργού Ανάπτυξης (ήδη Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού), γ) Του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ήδη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας), δ) Tου Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ήδη Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), όπως εκπροσωπούνται δικαστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1160/οικ./12-10-2006 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης των υδάτων της υδατικής λεκάνης Στυμφαλίας, όπως εκπονήθηκε από την εταιρεία ENVECO A.E. το 2003, και προς απόκρουση της ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ με αριθ. καταθ. 6/3-1-2008 που ασκήθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

2) της από 20-11-2015 και με αριθμό κατάθεσης 643/7-12-2015 ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΙΚΗΣ (άρθρου 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989) που άσκησε ο Δήμος Σικυωνίων ΚΑΤΑ του 1) Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 3) του Υπουργού Οικονομικών, 4) του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 5) του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 6) του Υπουργού Υγείας, 7) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, όπως εκπροσωπούνται δικαστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 8) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 9) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 10) του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως εκπροσωπείται δικαστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 11) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με την οποία αιτείται ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ και της υπ’ αριθμ. οικ. 391/08-04-2013 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, κατά το μέρος αυτής με το οποίο εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ρεμάτων παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (GR27), που εντάσσεται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΔ02), καθώς επίσης και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης προγενέστερης ή μεταγενέστερης των ρητά προσβαλλομένων παραπάνω,

3) της από 04-07-2007 και με αριθμό κατάθεσης 4629/06-07-2007 ΑΙΤΗΣΕΩΣ που άσκησε ο πρώην Δήμος Στυμφαλίας, ήδη Δήμος Σικυωνίων κατά : α) Του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ήδη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας), β) Του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ήδη Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), γ) Του Υπουργού Ανάπτυξης (ήδη Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού), δ) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ε) του Υπουργού Πολιτισμού (ήδη Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού), όπως εκπροσωπούνται δικαστικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ της υπ’ αριθ. πρωτ. 129772/οικ./8-6-2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου : «Υδροδότηση Κορίνθου από περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορινθίας», καθώς επίσης και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης και προς απόκρουση της από 29-12-2007 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ που ασκήθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

4) της από 28-11-2016 και με αριθμό κατάθεσης 614/28-11-2016 ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΙΚΗΣ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ (άρθρου 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989) που άσκησε ο Δήμος Σικυωνίων ΚΑΤΑ του 1) Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2) του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 3) του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 4) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 5) του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, όπως εκπροσωπούνται δικαστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 6) της ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με την οποία αιτείται ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ και της υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. Α.Π. Οικ. 100927/10.02.2016 απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ, περί ανανέωσης και τροποποίησης της υπ. αρ. οικ. 129772/08.06.2007 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά- Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορίνθου», όπως τροποποιήθηκε με την με α.π. οικ. 122853/08.03.2010 ΚΥΑ, καθώς επίσης και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης προγενέστερης ή μεταγενέστερης των ρητά προσβαλλομένων παραπάνω,

5) της από 22-12-2016 και με αριθμό κατάθεσης 679/22-12-2016 ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΙΚΗΣ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ (άρθρου 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989) που άσκησε ο Δήμος Σικυωνίων ΚΑΤΑ του 1) Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2) του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 3) του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 4) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 5) του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, όπως εκπροσωπούνται δικαστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 6) της ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με την οποία αιτείται ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ και των 1) υπ’ αριθμ. Α.Π. Οικ. 58412/02.12.2016 απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ, περί ανανέωσης και τροποποίησης της υπ. αρ. οικ. 129772/08.06.2007 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά- Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορίνθου», όπως τροποποιήθηκε με την με α.π. οικ. 122853/08.03.2010 ΚΥΑ και 2) υπ’ αριθμ. Α.Π. οικ. 122853/08.03.2010 ΚΥΑ, περί τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της υπ. αρ. οικ. 129772/08.06.2007 Κ.Υ.Α. του άνω έργου, καθώς επίσης και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης προγενέστερης ή μεταγενέστερης των ρητά προσβαλλομένων παραπάνω,

6) της από 23-10-2007 και με αριθμό κατάθεσης 6899/25-10-2007 ΑΙΤΗΣΕΩΣ που άσκησε ο πρώην Δήμος Στυμφαλίας, ήδη Δήμος Σικυωνίων κατά της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως εκπροσωπείται δικαστικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1510/20-8-2007 απόφασής της, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για υδρευτική χρήση στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ) από πηγές Στυμφαλίας (Δρίζας) του Δήμου Στυμφαλίας Νομού Κορινθίας, καθώς επίσης και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

II) Να υποβάλλει υπομνήματα, δικόγραφα προσθέτων λόγων κ.λ.π. και εν γένει ενεργήσει οποιαδήποτε άλλη σχετική διαδικαστική πράξη απαιτηθεί. Να λαμβάνει αντίγραφα της/των απόφασης/αποφάσεων που θα εκδοθεί/ούν και σχετικά έγγραφα που αφορούν τη δικογραφία. Να διορίζει κι άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους ή όχι με τις ίδιες εντολές. Δηλώνει ότι εγκρίνει και αναγνωρίζει την άσκηση από τη δικηγόρο Θεοδώρα Κοντοζήση, των ως άνω αναφερομένων δικογράφων, ήτοι 1) της από 15-12-2006 και με αριθμό κατάθεσης 7262/18-12-2006 ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΣΩΣ, 2) της από 20-11-2015 και με αριθμό κατάθεσης 643/7-12-2015 ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΙΚΗΣ (άρθρου 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989), 3) της από 04-07-2007 και με αριθμό κατάθεσης 4629/06-07-2007 ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ, 4) της από 28-11-2016 και με αριθμό κατάθεσης 614/28-11-2016 ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΙΚΗΣ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ (άρθρου 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989), 5) της από 22-12-2016 και με αριθμό κατάθεσης 679/22-12-2016 ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΙΚΗΣ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ (άρθρου 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989) και 6) της από 23-10-2007 και με αριθμό κατάθεσης 6899/25-10-2007 ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ καθώς και όλες τις πράξεις της ως άνω πληρεξουσίας Δικηγόρου τις σχετικές με τις ανωτέρω εντολές που ενήργησε ή θα ενεργήσει, σαν νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.

Γ. Η αμοιβή της Δικηγόρου έχει προσδιορισθεί δυνάμει απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβανομένων υπ’ όψιν των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που έχουν ληφθεί και αφορούν στο θέμα αυτό.

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαστικών πληρεξουσίων καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

Ε. Διορίζει τη Συμβολαιογράφο του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, Μαρίνα Λεονάρδου Φίλη για τη σύνταξη των απαιτούμενων δικαστικών πληρεξουσίων.

ΣΤ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 407/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30-12-2016

Print Friendly, PDF & Email