406/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 35η/30-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­406/2016

 

Περίληψη: Εγκρίσεις δαπανών αμοιβών δικηγόρων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19480/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.
Σπανός Κων/νος Μέλος
  1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 19ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Εγκρίσεις δαπανών αμοιβών δικηγόρων» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 30-12-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

***********************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου» όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίζει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

Σύμφωνα με την 189/2007 πράξη του 1ου Τμήματος (Γ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου «σε περίπτωση κατά την οποία η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για άλλη δικάσιμο, ο δικηγόρος δικαιούται, για την παράστασή του στη δικάσιμο, που αποφασίσθηκε η αναβολή της συζήτησης, το μισό της προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις αμοιβής του, εφόσον δεν ήταν υπαίτιος για την αναβολή, γεγονός που πρέπει να προκύπτει από τα επισυναπτόμενα στο χρηματικό ένταλμα δικαιολογητικά (πρακτικά της δίκης). Συνεπώς αν δεν επισυνάπτονται τα πρακτικά της δίκης από τα οποία να προκύπτει ότι ο δικηγόρος δεν ήταν υπαίτιος της αναβολής, δεν εκκαθαρίζεται νόμιμα αμοιβή σ’ αυτόν για την παράστασή του στη συζήτηση κατά την οποία αποφασίστηκε η αναβολή».

Η παραπάνω νομολογία είχε στηριχθεί στις διατάξεις του άρθρου 118 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) όπου οριζόταν ότι:

«Δια παράστασιν είτε επ’ ακροατηρίω είτε ενώπιον εισηγητού προς διεξαγωγήν μαρτυρικής αποδείξεως και δια παράστασιν κατά την ενέργειαν αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης μετ’ αποδείξεως και αυτοψίας, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι …………… 2. ……… 3. Εν περιπτώσει ματαιώσεως ή αναβολής της διεξαγωγής τινός των εν λόγω αποδείξεων, το ελάχιστον όριον της αμοιβής του μη υπαιτίου ταύτης Δικηγόρου είναι το ήμισυ των ανωτέρω…».

Ο ανωτέρω Κώδικας Δικηγόρων καταργήθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-9-2013) και για τις περιπτώσεις ματαιώσεως ή αναβολής δεν προβλέπει αμοιβή του Δικηγόρου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

Tέλος, για την απόδοση, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1 του N. 3026/1954 και δή με το άρθρο 57 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», οποιονδήποτε εξόδων στα οποία υποβάλλεται ο δικηγόρος α) για έξοδα μετάβασης κ.λ.π., απαιτείται να προσκομίζονται αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος υποβλήθηκε σε έξοδα μετάβασης κ.λ.π. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (βλ. Πράξη Ι΄ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου 132/2012) και β) για φωτοτυπίες, τηλεφωνήματα, φαξ κ.λπ., απαιτείται να προσκομίζονται αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος υποβλήθηκε στα αντίστοιχα έξοδα (βλ. σχετ. Πράξεις Ι Τμήματος 106/1995, 748/1991, 338/1988).

Θέτουμε υπόψη σας:

1) Τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Μαρίνα Καλλιανιώτη (γνωμοδότηση και το αρίθμ. 41/2016 Τιμολόγιο Παροχής Νομικών Υπηρεσιών) για 0,5 ώρα προς 80,00€ κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 293/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (40,00) ΕΥΡΩ, «για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 455/2015 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία {ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.}, το ποσό των 38.142,60 Ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Μαρίνας Καλλιανιώτη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (40,00) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

2) Τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Μαρίνα Καλλιανιώτη (έφεση, πίνακα αμοιβών–επιστολή, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου, το αρίθμ. 42/2016 Τιμολόγιο Παροχής Νομικών Υπηρεσιών και απόδειξη του βιβλιοχαρτοπωλείου που αφορά έξοδα φωτοτυπιών) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 315/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (656,00) ΕΥΡΩ, {εκ των οποίων 650,00€ για αμοιβή της και 6,00€ για έξοδα φωτοτυπιών},   «για κατάθεση έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου κατά της εταιρείας με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε., για ακύρωση της αρίθμ. 455/2015 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλλει στην προαναφερόμενη εταιρεία το ποσό των 38.142,60 Ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Μαρίνας Καλλιανιώτη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (656,00) ΕΥΡΩ, {εκ των οποίων 650,00€ για αμοιβή της και 6,00€ για έξοδα φωτοτυπιών},   σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

3) Τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόροςΚος Απόστολος Σώκος(πίνακα αμοιβών και εξόδων συνοδευόμενος από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου καιτο αρίθμ. 632/2016 Τιμολόγιο Παροχής Νομικών Υπηρεσιών )για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 258/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (119,04) ΕΥΡΩ, «για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατά Παναγιώτη Μπούμη του Αναστασίου, κατόπιν της εξ’ αυτού αυθαίρετης κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Σουλίου».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Απόστολου Σώκου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (119,04) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

4) Τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Παναγιώτα Επιβατηνού (προτάσεις, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου και το αρίθμ. 63/2016 Τιμολόγιο Παροχής Νομικών Υπηρεσιών) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 307/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (322,40) ΕΥΡΩ, «για κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας έφεσης του Παναγιώτη Ματσιμάνη του Ευαγγέλου κατά του Δήμου μας, με την οποία ο προαναφερθείς αιτείτο την ακύρωση της αρίθμ. 28/2015 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Παναγιώτας Επιβατηνού και τη διάθεση πίστωσης ποσού (322,40) ΕΥΡΩ, σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

5) Τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Ιωάννης Καστούμης (πίνακα αμοιβών και εξόδων συνοδευόμενος από υπόμνημα για την έφεση Γεωργίου Λαλιώτη κ.λ.π. υπαλλήλων του τέως Δήμου Φενεού, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου, υπόμνημα για την έφεση Παναγιώτη Δαλιάνη κ.λ.π., γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου, καιτο αρίθμ. 151/2016 Τιμολόγιο Παροχής Νομικών Υπηρεσιών ) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα: α) με την αριθμ. 314/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (422,84) ΕΥΡΩ, «για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας έφεσης Γεωργίου Λαλιώτη κ.λ.π. υπαλλήλων του τέως Δήμου Φενεού κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί ακύρωσης της αρίθμ. 170/2010 Αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου» -και- β) με την αριθμ. 315/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (422,84) ΕΥΡΩ, «για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας έφεσης Παναγιώτη Δαλιάνη κ.λ.π. κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί ακύρωσης της αρίθμ. 73/2010 Αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου» ήτοι συνολικού ποσού (845,68) ΕΥΡΩ.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Ιωάννη Καστούμη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (845,68) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

6) Τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Ιωάννης Καστούμης (πίνακα αμοιβών και εξόδων συνοδευόμενος από υπόμνημα, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου, καιτο αρίθμ. 152/2016 Τιμολόγιο Παροχής Νομικών Υπηρεσιών ) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 197/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία επικαιροποίησε την αρίθμ. 31/2002 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (422,84) ΕΥΡΩ, «για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά Αναστασίας Βαρελά κ.λ.π. υπαλλήλων του τέως Δήμου Φενεού, περί ακύρωσης της αρίθμ. 207/2011 Αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Ιωάννη Καστούμη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (422,84) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

7) Τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Λιακοπούλου Αγγελικής (πίνακα αμοιβών συνοδευόμενος από αγωγή νομής ακινήτου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Φενεού, προτάσεις, εκ νέου αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, προτάσεις, αίτηση-κλήση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, ένορκες βεβαιώσεις, γραμμάτια προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου, τα αρίθμ. 25 και 26/2016 Τιμολόγια Παροχής Νομικών Υπηρεσιών, το αρίθμ. 1/206 Πιστωτικό Τιμολόγιο ποσού 138,76€ , το αρίθμ. 33/2015 Τιμολόγιο της Υποθηκοφύλακα Φενεού για εγγραφή διεκδικητικής αγωγής στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού και τα αρίθμ. 2241/2015 και 2757/2016 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών της δικαστικής επιμελήτριας Κας Κατίνας Δανίκα για επιδόσεις) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 142/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (886,60) ΕΥΡΩ, {εκ των οποίων 748,97€ για αμοιβή της και 137,63€ για έξοδα μετάβασης στο Υποθηκοφυλάκειο Φενεού, έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στα βιβλία διεκδικήσεων της αγωγής καθώς και δαπάνες για επιδόσεις της Δικαστικής Επιμελήτριας Κατίνας Δανίκα}, «για άσκηση αγωγής, παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Φενεού και Σικυώνος κατά Σπυρίδωνος Μπεκιάρη, λόγω της εξ’ αυτού αυθαίρετης κατάληψης δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Γκούρας».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Λιακοπούλου Αγγελικής και τη διάθεση πίστωσης ποσού (886,60) ΕΥΡΩ, {εκ των οποίων 748,97€ για αμοιβή της και 137,63€ για έξοδα μετάβασης στο Υποθηκοφυλάκειο Φενεού, έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στα βιβλία διεκδικήσεων της αγωγής καθώς και δαπάνες για επιδόσεις της Δικαστικής Επιμελήτριας Κατίνας Δανίκα},σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

8) Τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος       Κα Χρυσούλα Κοτίνη (αγωγή, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου και το αρίθμ. 85/2016 τιμολόγιο παροχής νομικών υπηρεσιών καθώς και το αρίθμ. 123 Τιμολόγιο της Υποθηκοφύλακα Σικυώνος για εγγραφή αγωγής στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47/2016Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ποσού (102,50) ΕΥΡΩ, {εκ των οποίων 89,00€ για αμοιβή της και 13,50€ για έξοδα εγγραφής στο Υποθηκοφυλάκειο}, «για σύνταξης και κατάθεση τακτικής αγωγής νομής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατά Αλεξάνδρας Χατζοπούλου, κατόπιν της εξ’ αυτής κατάληψης δημοτικής οδού στην Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξουσίας Δικηγόρου Κας Χρυσούλα Κοτίνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (102,50) ΕΥΡΩ {εκ των οποίων 89,00€ για αμοιβή της και 13,50€ για έξοδα εγγραφής στο Υποθηκοφυλάκειο}, σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

9) Τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Απόστολος Σώκος (πίνακα αμοιβών και εξόδων συνοδευόμενος από αγωγή διεκδικητική κυριότητας, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου καιτο αρίθμ. 633/2016 Τιμολόγιο Παροχής Νομικών Υπηρεσιών ) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 258/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (110,36) ΕΥΡΩ, «για σύνταξη και κατάθεση τακτικής διεκδικητικής αγωγής κυριότητας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατά Παναγιώτη Μπούμη του Αναστασίου, κατόπιν της εξ’ αυτού αυθαίρετης κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Σουλίου».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Απόστολου Σώκου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (110,36) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

10) Τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Κωνσταντίνα Κοτίνη (υπόμνημα γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου και το αρίθμ. 62/2016 τιμολόγιο παροχής νομικών υπηρεσιών) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 127/2015Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ποσού (288,00) ΕΥΡΩ, «για παράσταση και σύνταξη υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας προσφυγής Αμαλία Μπαλλά κ.λ.π., κατά του Δήμου, που αφορά σε άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην Δ.Κ. Κιάτου».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξουσίας Δικηγόρου Κας Κωνσταντίνας Κοτίνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (288,00) ΕΥΡΩ, σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

11) Τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Ευαγγελία Χάντη (υπόμνημα, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου και το αρίθμ. 131/2016 τιμολόγιο παροχής νομικών υπηρεσιών) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 51/2015Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ποσού (288,00) ΕΥΡΩ, «για παράσταση και σύνταξη υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας προσφυγής Χρήστου Αλεξόπουλου και της συζύγου του Σοφίας Πασσαρά κατά του Δήμου μας, που αφορά σε άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην Δ.Κ. Κιάτου».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξουσίας Δικηγόρου Κας Ευαγγελία Χάντη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (288,00) ΕΥΡΩ, σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

***********************************************

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A.- Εγκρίνονται οι δαπάνεςαμοιβών δικηγόρων ποσών:

1. #40,00# € στηδικηγόρο κα Μαρίνα Καλλιανιώτη, που αφορά την σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 455/2015 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία {ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.}, το ποσό των 38.142,60 Ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 293/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2. #656,00# € στηδικηγόρο κα Μαρίνα Καλλιανιώτη, που αφορά την κατάθεση έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου κατά της εταιρείας με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε., για ακύρωση της αρίθμ. 455/2015 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλλει στην προαναφερόμενη εταιρεία το ποσό των 38.142,60 Ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 315/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

3. #119,04# € στοδικηγόρο κο Απόστολο Σώκο, που αφορά την σύνταξη και κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατά Παναγιώτη Μπούμη του Αναστασίου, κατόπιν της εξ’ αυτού αυθαίρετης κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Σουλίου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 258/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

4. #322,40# € στηδικηγόρο κα Παναγιώτα Επιβατηνού, που αφορά την κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας έφεσης του Παναγιώτη Ματσιμάνη του Ευαγγέλου κατά του Δήμου μας, με την οποία ο προαναφερθείς αιτείτο την ακύρωση της αρίθμ. 28/2015 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 307/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5. #845,68# € στοδικηγόρο κο Ιωάννη Καστούμη, που αφορά την:

α) σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας έφεσης Γεωργίου Λαλιώτη κ.λ.π. υπαλλήλων του τέως Δήμου Φενεού κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί ακύρωσης της αρίθμ. 170/2010 Αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 314/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β) σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας έφεσης Παναγιώτη Δαλιάνη κ.λ.π. κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί ακύρωσης της αρίθμ. 73/2010 Αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 315/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

6. #422,84# € στοδικηγόρο κο Ιωάννη Καστούμη, που αφορά την σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά Αναστασίας Βαρελά κ.λ.π. υπαλλήλων του τέως Δήμου Φενεού, περί ακύρωσης της αρίθμ. 207/2011 Αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 197/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

7. #886,60# € στηδικηγόρο κα Λιακοπούλου Αγγελική, που αφορά την άσκηση αγωγής, παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Φενεού και Σικυώνος κατά Σπυρίδωνος Μπεκιάρη, λόγω της εξ’ αυτού αυθαίρετης κατάληψης δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Γκούρας, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 142/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

8. #102,50# € στηδικηγόρο κα Χρυσούλα Κοτίνη, που αφορά την σύνταξη και κατάθεση τακτικής αγωγής νομής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατά Αλεξάνδρας Χατζοπούλου, κατόπιν της εξ’ αυτής κατάληψης δημοτικής οδού στην Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ,σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

9. #110,36# € στοδικηγόρο κο Απόστολο Σώκο, που αφορά την σύνταξη και κατάθεση τακτικής διεκδικητικής αγωγής κυριότητας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατά Παναγιώτη Μπούμη του Αναστασίου, κατόπιν της εξ’ αυτού αυθαίρετης κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Σουλίου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 258/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

10. #288,00# € στηδικηγόρο κα Κωνσταντίνα Κοτίνη, που αφορά την παράσταση και σύνταξη υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας προσφυγής Αμαλία Μπαλλά κ.λ.π., κατά του Δήμου, που αφορά σε άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην Δ.Κ. Κιάτου,σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 127/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

11. #288,00# € στηδικηγόρο κα Ευαγγελία Χάντη, που αφορά την παράσταση και σύνταξη υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας προσφυγής Χρήστου Αλεξόπουλου και της συζύγου του Σοφίας Πασσαρά κατά του Δήμου μας, που αφορά σε άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην Δ.Κ. Κιάτου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 51/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού #4.081,42# € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00.6111.001 για «Αμοιβές Νομικών», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή των παραπάνω πληρεξούσιων δικηγόρων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 406/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο30-12-2016

Print Friendly, PDF & Email