405/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 45ο/10-11-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 405/2017

 

Περίληψη: Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Βασίλειου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18419/06-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,oΑντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κελλάρης Βασίλειος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 27-10-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

*******************************************************

 1. Την αριθ. 12/2017 μελέτη του έργου: «AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 168.268,00 €,
 2. Το αριθ. 16616/6-10-2017 συμφωνητικό, ποσού 65.030,29 €,
 3. Την αριθ. 17532/20-10-2017 απόφαση ορισμού επιβλέποντα του έργου και
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 151 παρ.1 του Ν. 4412/2016 οι οποίες προβλέπουν ότιγιατηνπαραλαβή του φυσικούεδάφουςη ΠροϊσταμένηΑρχήσυγκροτείεπιτροπήστηνοποίασυμμετέχουνυποχρεωτικά ο Προϊστάμενος τηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας Παπαβασιλείου Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 και ο επιβλέπωντου έργου Κατσιμπούλας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3.ΗτριμελήςΕπιτροπήπαραλαβήςφυσικούεδάφουςθα πρέπεινασυμπληρωθείκαιαπόέναακόμητεχνικόμέλοςτηςΥπηρεσίαςμετοναναπληρωτή του, η επιλογή του οποίου θα γίνει μετά από κλήρωση που θα διενεργήσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα μετο άρθρο 26τουΝ.4024/2011.

Μετά τα ανωτέρω απαιτείται να γίνει ορισμός της Επιτροπής.

Ο Δ/ντής ΤΥ & Πολ/μίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

                                           (Τ.Υ.)

*******************************************************

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Αντιπρόεδρος αφού έλαβε υπόψη την από 06-11-2017 κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το εν λόγω έργο, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011 σχετικά με τη διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών κ.λ.π.

               

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τα παραπάνω εκτεθέντα,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του Ν. 4070/2012,

¨       το από 27-10-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

¨       την 12283/02.11.17 γνωστοποίηση-ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί δημόσιας κλήρωσης και το αποδεικτικό δημοσίευσή της, το Πρακτικό Κλήρωσης ανάδειξης μελών τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ορίζει μέλος της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»:
¨       τηνκο Κόλλια Γεωργία, Κλάδου ΤΕ5 Τοπογράφος Μηχανικός, ως τακτικό μέλος της επιτροπής και
¨       την κα Μαστέλλου Γεωργία Κλάδου ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ως αναπληρωματικό μέλος αυτού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 405/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

Κελλάρης Βασίλειος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-11-2017

Print Friendly, PDF & Email