405/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 35η/30-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­405/2016

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του Δημητρίου Αγγελίνα, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30’ π.μ. συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19480/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
 1. 2.
Σπανός Κων/νος Μέλος
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
 1. 4.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 18ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος του 18ο θέματος που αφορά στη:«Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του Δημητρίου Αγγελίνα, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου» έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω:

 • την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 17949/2016 καταγγελία περί αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην τ.κ. Λαύκας,
 • την υπ’ αριθμ. 341/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού της δικηγόρου κας Γεωργούλια Κων/νας για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του Δημητρίου Αγγελίνα,
 • την από 27-12-2016 γνωμοδότηση της ανωτέρω δικηγόρου, η οποία ρητά αναφέρει πως προκύπτουν αποχρώσεις ενδείξεις για την ευνοϊκή έκβαση της δίκης σε περίπτωση άσκησης αγωγής του Δήμου Σικυωνίων κατά του κου Δημητρίου Αγγελίνα καθώς κι αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής,
 • το σύνολο των τηρούμενων στο αρχείο του Δήμου εγγράφων.

                                                                        

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδαφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.- Την άσκηση αγωγής κατά του Δημητρίου Αγγελίνα καθώς και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής.

2.- Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων, το δικηγόρο Κορίνθου, κο Άγγελο Τσιφτσή, προκειμένου ν’ ασκήσει αγωγή κατά του Δημητρίου Αγγελίνακαθώς και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής καθώς επίσης να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτών, οποτεδήποτε συζητηθούν ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

3.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή του Δήμου γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κι ο αντίδικος ασκήσει έφεση ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτής, οποτεδήποτε αυτή συζητηθεί ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

4.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή του Δήμου απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη έφεσης από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

5.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1,0 ώρα εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

6.- Για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχου τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο Καλλιάνων κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1 ώρα εργασίας.

7.- Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο, ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον, χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

8.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

9.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

10.- Ορίζει το δικαστικό επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου, κο Σωτήρη Κορωνιώτη, για τις επιδόσεις των συνταχθησομένων δικογράφων.

11.- Η πληρωμή του δικαστικού επιμελητή θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών).

12.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 405/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30-12-2016

Print Friendly, PDF & Email