404/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 35η/30-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­404/2016

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 46/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30’ π.μ. συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 19480/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.
Σπανός Κων/νος Μέλος
  1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 17ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος του 17ο θέματος που αφορά στη:«Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 46/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου» έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω:

α) Την υπ’ αριθμ. 46/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, δυνάμει της οποίας διατάσσεται ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλει στην κοινοπραξία με επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» το ποσό των επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #7.689,96# € με το νόμιμο τόκο από την 31-12-2015 και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του καθώς και #170,00# € για δικαστική δαπάνη.

β) την υπ’ αριθμ. 375/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού της Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κας Γεωργούλια Κωνσταντίνας, για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής και

γ) την από 27-12-2016 γνωμοδότηση της ανωτέρω δικηγόρου, βάσει της οποίας προκύπτει, ότι η Ειρηνοδίκης κατά την έκδοση της υπό κρίση διαταγής πληρωμής ενήργησε εκτός των πλαισίων της αρμοδιότητάς της, αφού η έκδοση της προαναφερθείσας διαταγής πληρωμής υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Συνεπώς, η άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 46/2016 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος εκ μέρους του Δήμου θα ευδοκιμήσει. Επιπλέον δε, προς αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, ο Δήμος Σικυωνίων δύναται ν’ ασκήσει αίτηση αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Την άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 46/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, καθώς και αίτησης αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής.

2.- Ορίζει ως πληρεξούσιο του Δήμου Σικυωνίων, το δικηγόρο Κορίνθου, κο Άγγελο Τσιφτσή, προκειμένου ν’ ασκήσει ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ. 46/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, καθώς και αίτηση αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής, καθώς επίσης να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτών, οποτεδήποτε συζητηθούν ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

3.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα ανακοπή του Δήμου γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κι ο αντίδικος ασκήσει έφεση, ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτής, οποτεδήποτε αυτή συζητηθεί ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

4.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα ανακοπή του Δήμου απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη έφεσης από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

5.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 0,5 ώρα εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

6.- Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο, ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον, χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

7.- Η πληρωμή του Δικηγόρου, θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

8.- Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

9.- Ορίζει το δικαστικό επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου, κο Σωτήρη Κορωνιώτη, για τις επιδόσεις των συνταχθησομένων δικογράφων.

10.- Η πληρωμή του δικαστικού επιμελητή θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

11.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 404/2016

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30-12-2016

Print Friendly, PDF & Email