402/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 45ο/10-11-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 402/2017

 

Περίληψη: Έγκριση του πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Σικυώνος-Κιάτου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Βασίλειου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18419/06-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Γ’

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω άμεσης ανάδειξης πλειοδότη, το Γ’ θέμα:«Έγκριση του πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Σικυώνος-Κιάτου» και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

1) το Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

2) το Π.Δ. 34/1995 (Α’30) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» και ειδικότερα την παρ. 1ε του άρ. 4 όπως ισχύει σήμερα, περί των μισθώσεων που δεν υπάγονται στην προστασία του εν λόγω Π.Δ.

3) το Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρ. 192, όσον αφορά την εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων.

4) το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά του άρθρ. 72 αυτού όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

5) την υπ’ αριθμ. 1/2017 (ΑΔΑ:6Δ4ΑΩ1Θ-ΣΥΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, περί ορισμού Επιτροπής για την διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικών Ακινήτων.

6) την αριθ. υπ’ αριθ. 238/2017 (ΑΔΑ:ΨΚΩΔΩ1Θ-ΔΙ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση (με δημοπρασία) δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δ.Κ. Σικυώνος-Κιάτου, στη συμβολή των οδών Αστ. Κοββατζή και Λυκούργου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Εμπορικό Κατάστημα ή Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,

7) την υπ΄ αριθμ. 298/2017 (ΑΔΑ:6295Ω1Θ-ΑΩΑ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Σικυώνος-Κιάτου,

8) την υπ’ αριθμ. 17525/20-10-17 Διακήρυξη της εν λόγω δημοπρασίας.

9) την υπ’ αριθμ. 17535/20-10-17 (ΑΔΑ:ΩΦΔ8Ω1Θ-ΕΓΓ) Περίληψη Διακήρυξης της εν λόγω δημοπρασίας.

10) το από 09-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής,

11) το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διενέργεια του διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζόμενου,

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Αντιπρόεδρος πρότεινε:

Α. την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Σικυώνος-Κιάτου, αφού η τιμή που προσφέρθηκε θεωρείται συμφέρουσα.

Β. την κήρυξη της δημοπρασίας ως περατωθείσα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. την ισχύουσα Νομοθεσία,
 2. τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περιπτ. ε’ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 3. τα παραπάνω εκτεθέντα καθώς και
 4. την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον λόγω άμεσης ανάδειξης πλειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Β.- Εγκρίνει το πρακτικό της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας που έγινε την 9η Νοεμβρίου 2017 για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Σικυώνος-Κιάτου, σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε πλειοδότηςο κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗμε εγγυήτρια την κα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΟΝΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με διεύθυνση Αντωνοπούλου 14 Ξυλόκαστρο, κιν. +30 6979070090, Α.Φ.Μ. 126512902, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου με τελική προσφορά το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ #2.000,00# € μηνιαίως.

Γ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 402/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

Κελλάρης Βασίλειος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-11-2017

Print Friendly, PDF & Email