401/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 45ο/10-11-2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 401/2017

 

Περίληψη: Περί αναπροσαρμογής αρδευτικών τελών αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Βασίλειου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18419/06-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Β’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το Β’ θέμα:«Περί αναπροσαρμογής αρδευτικών τελών αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 18603/08.11.2017 Εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ζ’ του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή των δήμων, εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο αυτών, την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Το δημοτικό συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει σχετική κανονιστική απόφαση επαρκώς αιτιολογημένη, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. 41/12243/14-6-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ., στις αρμοδιότητες των δήμων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα συστήματα άρδευσης.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, οι δήμοι επιβάλλουν υποχρεωτικώς με απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου, τέλη ή δικαιώματα άρδευσης. Τα τέλη και τα δικαιώματα αυτά, επιβάλλονται λόγω του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα, μόνο σε όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών και σε όλους ανεξαιρέτως των κατοίκων. Με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, καθορίζεται το ύψος των τελών αυτών, το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογο με τα έξοδα της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Όσον αφορά τη διαδικασία καθορισμού ή αναπροσαρμογής των ως άνω αναφερομένων τελών αλλά και των λοιπών ανταποδοτικών τελών, αναλυτικές οδηγίες, παρέχονται στην παρ. Β3 του άρ. 3 της υπ’ αριθ. οικ. 25595/2017 (Β’ 2658) Κ.Υ.Α. κατάρτισης προϋπολογισμών των δήμων έτους 2018. Ανάλογες οδηγίες και διευκρινίσεις, παρέχονται επίσης και στο υπ’ αριθ. 3995/17-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διαδικασία επιβολής – αναπροσαρμογής των τελών είναι τα εξής:

 1. Εκτιμάται το ύψος των εξόδων της υπηρεσίας της τρέχουσας χρήσης, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης του Π/Υ προηγούμενου έτους 2016, χωρίς να απαιτείται απόλυτη ταύτιση των δύο χρήσεων. Με το ίδιο τρόπο, προϋπολογίζονται, τα έξοδα της επόμενης χρήσης, στην περίπτωση μας της χρήσης 2018.
 2. Εκτιμάται το συνολικό ύψος εσόδων τρέχουσας χρήσης όπως ανωτέρω. Ωστόσο δεν υποδεικνύεται συγκεκριμένος τρόπος εκτίμησης των εσόδων αυτών.
 3. Υπολογίζεται η διαφορά: έξοδα 2017 – έσοδα 2017 και εφόσον τα έσοδα υπολείπονται, η διαφορά αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό αυξημένου συντελεστή τελών της αντίστοιχης υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, τα έσοδα θα πρέπει να καλύπτουν αποκλειστικά τις δαπάνες τις αντίστοιχης υπηρεσίας. Οποιαδήποτε υπέρβαση των εσόδων, θεωρείται αυτομάτως υποκρύπτουσα φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας.

Αυτά βεβαίως και υπό την αυστηρή αίρεση που τίθεται από τις διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α., ειδικότερα για το ανώτατο ύψος των εσόδων που θα πρέπει να αναγραφούν στην Ομάδα Εσόδων Ι.

Με αποφάσεις – προτάσεις των Τ.Κ. Λαύκας και Καστανιάς της Δ.Ε. Στυμφαλίας, προτάθηκε προς τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Δήμου μας, η ψήφιση νέου Κανονισμού Άρδευσης για το Αρδευτικό Έργο Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής καθώς και η αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης για τη λειτουργία του έργου αυτού.

Ειδικότερα, προτάθηκε η κατάργηση του μέτρου της πάγιας χρέωσης ανά στρέμμα άρδευσης και η θέσπιση ενός αντικειμενικότερου συστήματος χρέωσης, που θα βασίζεται στον καταναλισκώμενο όγκο νερού (ογκοχρέωση), με επιβολή τέλους € 0,025/κ.μ. νερού.

Αναλυτικά, τα στοιχεία εξόδων – εσόδων, έχουν ως εξής:

Κατά το έτος 2016, το ύψος των εξόδων της υπηρεσίας άρδευσης για το εν λόγω αρδευτικό έργο ανήλθε σε € 32.500,00, αναλυόμενα ως εξής: α) κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος: € 12.000,00 β) συντηρήσεις γεωτρήσεων – αρδευτικών δικτύων: € 18.000,00 και γ) δαπάνη μισθοδοσίας υδρονομέα: € 2.500,00. Με βάση δε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, στο ίδιο συνολικό ύψος αναμένεται να διαμορφωθούν τα έξοδα και για το 2017, ήτοι € 32.500,00. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι λόγω της παλαιότητας των αρδευτικών δικτύων (χρονολογούνται ήδη από το έτος 1988) και της συνεχόμενης έκτοτε λειτουργίας τους, καταγράφεται κάθε χρόνο σημαντικός αριθμός βλαβών με ανάλογο κόστος στον προϋπολογισμό του Δήμου. Με βάση τα ανωτέρω και για την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2018, προϋπολογίζεται το ποσό των € 32.500,00 ως έξοδο για την συγκεκριμένη υπηρεσία και αρδευτικό έργο. Σημειωτέον ότι, δεν υπάρχουν οφειλές στον Κ.Α. 81 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για δαπάνες που αφορούν το αρδευτικό αυτό έργο.

Όσον αφορά τα έσοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία του αρδευτικού έργου, αυτά καθορίσθηκαν με την υπ’ αριθ. 224/2007 Απόφαση Δ.Σ. του πρώην (καποδιστριακού) Δήμου Στυμφαλίας και διαμορφώνονται ως εξής: α) Πάγιο τέλος ύψους € 2,00 ανά στρέμμα άρδευσης, ανεξαρτήτως της χρήσης ή μη του αρδευτικού δικτύου και β) τέλος χρήσης € 16,00 ανά στρέμμα άρδευσης, ανεξαρτήτως του είδους καλλιέργειας.

Τα δε βεβαιωμένα έσοδα άρδευσης (πάγιο τέλος και τέλος άρδευσης) για το συγκεκριμένο αρδευτικό έργο για το έτος 2016, ανήλθαν στο ποσό €23.475,66 εκ των οποίων εισπράχθηκε το ποσό των € 13.260,52.

Ομοίως, τα βεβαιωμένα έσοδα για το τρέχον έτος, διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 22.686,17 αναμένεται δε, εκτιμώντας και την προσέλευση των οφειλετών της εν λόγω Τ.Κ., ότι τελικώς το συνολικό εισπραχθέν ποσό για το έτος 2017, θα ανέλθει στα € 11.000,00 και αυτή είναι η εκτίμηση και για το έτος 2018. Με στοιχεία μάλιστα εισπράξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2017, τα εισπραχθέντα έσοδα των εν λόγω αρδευτικών τελών, ανήλθαν στο ποσό των € 8.517,90 λαμβάνοντας δε υπόψη το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες του έτους, σύμφωνα και με στοιχεία από τα προηγούμενα έτη, μειώνεται η προσέλευση οφειλετών προς τακτοποίηση των οφειλών τους, θεωρούμε ότι το συνολικό εισπραχθέν ποσό για το 2017, δε θα ξεπεράσει τα € 11.000,00.

Σημειωτέον ότι, στα εισπραχθέντα έσοδα για τα συγκεκριμένα έτη, λαμβάνονται υπόψη και τα έσοδα του Κ.Α. 21 (έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά) και η εκτίμηση για τον Κ.Α. 32 (έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών – Π.Ο.Ε.).

Συνεπώς η διαφορά εξόδων – (εισπραχθέντων) εσόδων τελών άρδευσης για το συγκεκριμένο αρδευτικό έργο είναι:

Έξοδα: € 32.500,00 – Έσοδα (εισπραχθέντα) : € 11.000,00= € 21.500,00

Δεδομένου ότι τα έσοδα υπολείπονται των εξόδων κατά το ποσό των € 21.500,00 η διαφορά αυτή θα ληφθεί υπόψη για την αναπροσαρμογή των τελών.

Με την προωθούμενη αναπροσαρμογή των αρδευτικών τελών του εν λόγω αρδευτικού έργου, ο βεβαιωτικός κατάλογος θα ανέλθει στο ποσό των € 32.500,00 , αυξημένος δηλαδή κατά το ποσό των € 21.500,00 σε σχέση με εισπραχθέντα, καλύπτοντας έτσι την υστέρηση που παρατηρείται.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, η συνολικά αρδευόμενη με το συγκεκριμένο αρδευτικό έργο έκταση στο σύνολο των τριών Τοπικών Κοινοτήτων, ανέρχεται περίπου στα 1.300 στρέμματα, εντός των οποίων καλλιεργούνται κηπευτικά, τριφύλλια, δένδρα, αραβόσιτος, αμπέλια κλπ. Η δε μέση κατανάλωση νερού ανά στρέμμα, υπολογίζεται στα 1.000 κ.μ. Συνεπώς, η συνολική ετήσια μέση κατανάλωση για τα 1.300 στρ. αρδευόμενης έκτασης, υπολογίζεται στα 1.300.000 κ.μ. νερού.

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ: ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΑΥΚΑΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ.

               ΕΣΟΔΑ                    ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (στρ.) ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ (κ.μ.) ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΝΕΡΟΥ (€) ΤΙΜΗ (€) ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ (€)
1.300,00 1.000,00 0,025 32.500,00 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

12.000,00

        ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΔΙΚΤΥΩΝ 18.000,00
        ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ 2.500,00
       
         
ΣΥΝΟΛΑ     32.500,00   32.500,00

Η συγκεκριμένη αύξηση έχει συνυπολογισθεί κατά την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018 στην ομάδα εσόδων Ι και δεν τίθεται ζήτημα υπέρβασης των αναγραφέντων σ’ αυτήν συνολικών εσόδων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την αναπροσαρμογή των αρδευτικών τελών της αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)

**************************************************

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ.,

¨       τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958,

¨       παρ. Β3 του άρ. 3 της υπ’ αριθ. οικ. 25595/2017 (Β’ 2658) Κ.Υ.Α.,

¨       την από 18603/08.11.2017 Εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον λόγω άμεσης ανάδειξης πλειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Β. Εγκρίνει την αναπροσαρμογή των αρδευτικών τελών της αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 401/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Κελλάρης Βασίλειος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-11-2017

Print Friendly, PDF & Email