400/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 45ο/10-11-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 400/2017

 

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 256/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικαστικής επιμελήτριας

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Βασίλειου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18419/06-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω άμεσης επίδοσης εγγράφων του Δήμου, το θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 256/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικαστικής επιμελήτριας»και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 256/2017 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 18503/06.11.2017 και με ΑΔΑ:6Β29Ω1Θ-1ΙΩσύμφωνα με την οποία λόγω της αναγκαιότητας επίδοσης του υπ’ αριθμ. 18345/02.11.2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, όρισε Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Λαμίας, την κα Ζάντζα Πολυξένη, για να προβεί στην επίδοση του παραπάνω εγγράφου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

– τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 2 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– την ως άνω εισήγηση του Αντιπροέδρου,

– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον λόγω άμεσης επίδοσης εγγράφων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Β. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 256//2017 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 18503/06.11.2017 και με ΑΔΑ:6Β29Ω1Θ-1ΙΩ, περί του ορισμού Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Λαμίας, την κα Ζάντζα Πολυξένη, η οποία κλήθηκε να προβεί στην επίδοση του υπ’ αριθμ. 18345/02.11.2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Δ. Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 400/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

Κελλάρης Βασίλειος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Μυττάς Ιωάννης
  2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-11-2017

Print Friendly, PDF & Email