40/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 6η/24-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ40/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2186/20-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Σπανός Κων/νος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος    

ΘΕΜΑ 7ο

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 20-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, που έχει ως κατωτέρω:

*************************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου   μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση.

Μετά τα παραπάνω για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22 – 96.650,90 – 18.082,16) 197.334,16€, μεταφέρει πίστωση ποσού 4.430,11€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 192.904,05 € (197.334,16 – 4.430,11).

Στον Κ.Α. 02.00.8113.047 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για προμήθεια της από την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών», ποσό 190,61 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Στον Κ.Α. 02.00.6721.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) “Ο ΑΡΙΩΝ” (ΦΕΚ 1712/τ.Β/2-8-2011)», πίστωση ποσού 4.239,50€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Η εν λόγω εισφορά αφορά το έτος 2017, διότι η με αρίθμ. πρωτ. 32892/27-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα {Παρακράτηση υπέρ του «Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Ο ΑΡΙΩΝ)», των εισφορών, έτους 2016 των Δήμων-μελών αυτού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους}, ποσού 5.586,00€, δεν παρακρατήθηκε εντός του έτους 2016, αλλά παρακρατήθηκε με την απόδοση της Α΄ Κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, όπως προκύπτει από με αρίθμ. πρωτ. 12456/30-01-2017έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων προς το Δήμο μας.

Το ποσό των 4.239,50€ , προκύπτει από την με αρίθμ. 30/07-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΤ44ΟΚ6Λ-ΙΤΗ) Απόφαση του   «Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Ο ΑΡΙΩΝ)», με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα η μείωση της ετήσιας εισφοράς των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. κατά 25% με κλιμακωτή χρέωση αρχομένης από το έτος 2017, σε συνδυασμό με αρίθμ. 29/07-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΣΣ8ΟΚ6Λ-Α0Φ) απόφαση του ιδίου Συνδέσμου.

Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 02.30.7112.004 με   τίτλο   «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων {Ψηφισθέντα με ΑΔΣ μέχρι και το έτος 2016 (7.640,00€ + 64.345,86€)}», ποσού 71.985.86€ , μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 59.416,66 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 12.569,20€.

Στον Κ.Α. 02.30.7112.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων (2017)», πίστωση ποσού 59.416,66 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 30.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 89.416,66 €.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

*************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

        τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

        την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

        το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα και

        τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, ως κατωτέρω:

1. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με   τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22 – 96.650,90 – 18.082,16) 197.334,16€, μεταφέρει πίστωση ποσού #4.430,11# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 192.904,05 € (197.334,16 – 4.430,11). Μεταφέρει πίστωση ποσού #4.430,11# € 1.1 Στον Κ.Α. 02.00.8113.047 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για προμήθεια της από την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών», ποσό #190,61# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
1.2 Στον Κ.Α. 02.00.6721.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) “Ο ΑΡΙΩΝ” (ΦΕΚ 1712/τ.Β/2-8-2011)», πίστωση ποσού #4.239,50# € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
2.

Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α.   02.30.7112.004 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων {Ψηφισθέντα με ΑΔΣ μέχρι και το έτος 2016 (7.640,00€ + 64.345,86€)}», ποσού #71.985.86# €, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 59.416,66 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 12.569,20€.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού #59.416,66# €

2.1

Στον Κ.Α. 02.30.7112.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων (2017)», πίστωση ποσού #59.416,66# € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #30.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 89.416,66 €.

B. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28-02-2017

Print Friendly, PDF & Email