399/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 35η/30-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­399/2016

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης αμοιβής #621,24# € και εξόδων #34,85# € του δικηγόρου Απόστολου Σώκου, για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά την συζήτηση της από 16-10-2014 κατατεθείσας αίτησης ακυρώσεως της Ευαγγελίας Γκιούλη κ.λ.π. κατά του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί της ακύρωσης της με αριθμ. Πρωτ. 11818/2013 αποφάσεως του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κατά τη συζήτηση της οποίας ο Δήμος Σικυωνίων συμμετείχε ως προσθέτως παρεμβαίνων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19480/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.
Σπανός Κων/νος Μέλος
  1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 12ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής #621,24# € και εξόδων #34,85# € του δικηγόρου Απόστολου Σώκου, για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά την συζήτηση της από 16-10-2014 κατατεθείσας αίτησης ακυρώσεως της Ευαγγελίας Γκιούλη κ.λ.π. κατά του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί της ακύρωσης της με αριθμ. Πρωτ. 11818/2013 αποφάσεως του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κατά τη συζήτηση της οποίας ο Δήμος Σικυωνίων συμμετείχε ως προσθέτως παρεμβαίνων» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 21-12-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

*******************************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

Περαιτέρω, για την απόδοση, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1 του N. 3026/1954 και δή με το άρθρο 57 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», οποιονδήποτε εξόδων στα οποία υποβάλλεται ο δικηγόρος (για έξοδα μετάβασης κ.λ.π.), απαιτείται να προσκομίζονται αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος υποβλήθηκε σε έξοδα μετάβασης κ.λ.π. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (βλ. Πράξη Ι΄ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου 132/2012).

Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Απόστολος Σώκος(υπόμνημα,   γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και αποδείξεις διοδίων & καυσίμων) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 319/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (656,09) ΕΥΡΩ, {εκ των οποίων 621,24€ για αμοιβή του και 34,85€ για έξοδα μετάβασης κατά την ημέρα συζήτησης της έφεσης στο Εφετείο Τριπόλεως}, «για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά την συζήτηση της από 16-10-2014 κατατεθείσας αίτησης ακυρώσεως της Ευαγγελίας Γκιούλη κ.λ.π. κατά του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί της ακύρωσης της με αριθμ. Πρωτ. 11818/2013 αποφάσεως του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κατά τη συζήτηση της οποίας ο Δήμος Σικυωνίων συμμετείχε ως προσθέτως παρεμβαίνων».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Απόστολου Σώκου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (656,09) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

*******************************************************

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A.- Εγκρίνει την δαπάνηαμοιβής #621,24# € και εξόδων #34,85# € στo δικηγόρο κoΑπόστολο Σώκο, που αφορά τη σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά την συζήτηση της από 16-10-2014 κατατεθείσας αίτησης ακυρώσεως της Ευαγγελίας Γκιούλη κ.λ.π. κατά του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί της ακύρωσης της με αριθμ. Πρωτ. 11818/2013 αποφάσεως του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κατά τη συζήτηση της οποίας ο Δήμος Σικυωνίων συμμετείχε ως προσθέτως παρεμβαίνων, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 319/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού #656,09# € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00-6111.001 για «Αμοιβές Νομικών», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου κου Απόστολου Σώκου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 399/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο30-12-2016

Print Friendly, PDF & Email