398/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 44ο/01-11-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 398/2017

 

Περίληψη: Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18021/27-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω άμεσης ανάδειξης αναδόχου, το 1o θέμα: «Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)»και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 24.10.2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν λόγω Έργου, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

*******************************************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»

 

 • Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ: α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)

β. Η υπ’ αριθμ. 93010/4098 ΚΥΑ ΕΣΥΔΗΣ (ΦΕΚ 2710/Β/02-08-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ πρωτ. 15909/27.09.2017 διακήρυξη του έργου του θέματος.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 319/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά και να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και κοινοποιήθηκε σε όλους τους προσφέροντες:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 13/10/2017 10:04
2 ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α Ε με δ.τ. “RESTORE ATE” 14/10/2017 11:57
3 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 16/10/2017 19:28
4 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ 17/10/17 16:53
5 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 17/10/2017 19:15
6 Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ-Ι.ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 18/10/2017 10:27
7 ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/10/2017 11:24
8 ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/10/2017 12:09
9 Κ/ΞΙΑ : ΚΟΥΤΣΟΝΤΕΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18/10/2017 12:12
10 ΧΙΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. «ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ» 18/10/2017 12:22
11 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 11 ΚΙΑΤΟ 20 200 ΤΗΛ. 27420 25000 – FAX 27420 25312 – info@pistevos.gr 18/10/2017 12:27
12 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε. 18/10/2017 12:40
13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ 18/10/2017 12:44
14 ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. 18/10/2017 12:55
15 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 18/10/2017 13:49
16 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 18/10/2017 14:08
17 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 18/10/2017 14:29
18 ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ 18/10/2017 14:57
19 ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ 18/10/2017 16:32
20 ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 18/10/2017 16:41
21 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/10/2017 17:22
22 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ.ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 18/10/2017 17:41
23 LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. 18/10/2017 17:46
24 ΜΑ. CON. STRUCTION AE 18/10/2017 17:52
25 Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 18/10/2017 18:12
26 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 18/10/2017 20:53
27 Μ.ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 14 ΓΕΡΑΚΑΣ ΤΚ 153 44 18/10/2017 20:59
28 AEROSTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/10/2017 22:53
29 ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 19/10/2017 6:47
30 ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 19/10/2017 7:44
31 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 19/10/2017 7:50
32 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 19/10/2017 8:02
33 VASARTIS S.A. 19/10/2017 8:39
34 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 19/10/2017 8:56

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσω του ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», ανήρτησε τον παρακάτω πίνακα μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α Α/Α καταθ Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 4946 ΜΑ. CON. STRUCTION AE 60,42%
2 49221 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 58,83%
3 49604 AEROSTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 57,73%
4 49588 LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. 56,62%
5 49513 ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 56,49%
6 48986 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ 55,26%
7 49606 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 54,69%
8 48767 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ 54,38%
9 48726 ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54,22%
10 49217 VASARTIS S.A. 54,14%
11 49410 ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ 53,54%
12 49559 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 53,29%
13 48994 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 53,06%
14 49400 ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 53,00%
15 49530 Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 52,11%
16 48845 ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α Ε με δ.τ. “RESTORE ATE” 52,09%
17 48751 ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51,80%
18 48942 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 11 ΚΙΑΤΟ 20 200 ΤΗΛ. 27420 25000 – FAX 27420 25312 – info@pistevos.gr 51,17%
19 49505 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 50,36%
20 48754 Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ-Ι.ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 48,12%
21 48841 ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 47,00%
22 49611 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 46,31%
23 49378 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 46,05%
24 49553 ΧΙΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. «ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ» 45,82%
25 48982 Μ.ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 14 ΓΕΡΑΚΑΣ ΤΚ 153 44 45,60%
26 48964 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 42,89%
27 49587 ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ 41,65%
28 49237 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 41,59%
29 49480 Κ/ΞΙΑ : ΚΟΥΤΣΟΝΤΕΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40,09%
30 48926 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε. 40,00%
31 49557 ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. 38,96%
32 49551 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 34,99%
33 49562 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 29,56%
34 48815 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 4,00%

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Επίσης, προχώρησε στην αποσφράγιση των προσκομισθέντων (όπως ορίζεται στο άρ. 3.5.β της διακήρυξης) φακέλων των πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Μετά τους παραπάνω ελέγχους απορρίφθηκαν:

α) Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» επειδή στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» δεν περιείχε ΤΕΥΔ και εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

β) Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «AEROSTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επειδή δεν προσκόμισε (όπως ορίζεται στο άρ. 3.5.β της διακήρυξης) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΜΑ. CON. STRUCTION AE», με μέση έκπτωση 60,42%.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Στούκας Νικόλαος

Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός ΤΕ4

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

1. Μαθιόπουλος Μιχαήλ

(Τ.Υ.)

2. Πέππα Κωνσταντίνα

(Τ.Υ.)

3. Κατσιμπούλας Βασίλειος

(Τ.Υ.)

 

         4. Κελλάρη Ιωάννα

Εκπρόσωπος Π.Ε.Δ.Π.

(Τ.Υ.)

5. Τσιλιμπάρης Ευθύμιος

Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.

(Τ.Υ.)

6. Λαμπρινάκος Αλέξανδρος

Εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

(Τ.Υ.)

             

*******************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν λόγω Έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 4. Την υπ’ αριθμ. 319/2017 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του εν λόγω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 221 § 8β του Ν. 4412/2016 με ΑΔΑ:7Η7ΩΩ1Θ-9ΦΛ,
 5. Την υπ’ αριθμ. 9/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό #1.612.096,77# € (πλέον Φ.Π.Α.) με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου,
 6. 6.Την υπ’ αριθμ. 320/2017 Α.Ο.Ε. περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του εν λόγω έργου με ΑΔΑ:6ΓΑΞΩ1Θ-Μ2Υ & ΑΔΑΜ:17REQ002001215 2017-09-26 (ΠΑΥ 321/2017),
 7. Την υπ’ αριθμ. 15909/27.09.2017 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002002992 2017-09-27,
 8. Την υπ’ αριθμ. 15910/27.09.2017 Προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:17PROC002003276 2017-09-27,
 9. τ από Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν λόγω Έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 10. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον λόγω άμεσης ανάδειξης αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Β. Εγκρίνει το από 24.10.2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός», σύμφωνα με τη 9/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

Γ. Κηρύσσειπροσωρινό ανάδοχο του ανοιχτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, την εταιρεία«ΜΑ. CON. STRUCTION AE»με μέση έκπτωση εξήντα κόμμα σαράντα δύο τοις εκατό (60,42%).

Δ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

Ε. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους μέσω του συστήματος σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ. της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 398/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 0111-2017

Print Friendly, PDF & Email