396/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 35η/30-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­396/2016

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης αμοιβής #3.720,00# € και εξόδων #135,40# € της δικηγόρου Σουζάνας Λένη, για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την εκδίκαση της από 25-11-2014 ασκηθείσας αγωγής της Μαρίας – Μάρθας Μιχαλοπούλου κατά του Δήμου Σικυωνίων, που αφορά την καταβολή προς την προαναφερθείσα ποσού #1.937.140,00# € ως αποζημίωση, κατόπιν ατυχήματος που προκλήθηκε από πτώση δένδρου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κιάτου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19480/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.
Σπανός Κων/νος Μέλος
  1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 9ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής #3.720,00# € και εξόδων #135,40# € της δικηγόρου Σουζάνας Λένη, για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την εκδίκαση της από 25-11-2014 ασκηθείσας αγωγής της Μαρίας – Μάρθας Μιχαλοπούλου κατά του Δήμου Σικυωνίων, που αφορά την καταβολή προς την προαναφερθείσα ποσού #1.937.140,00# € ως αποζημίωση, κατόπιν ατυχήματος που προκλήθηκε από πτώση δένδρου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 21-12-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

*******************************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 «Αμοιβή για την σύνταξη προτάσεων κατά την πρώτη συζήτησης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) αναφέρει «Για την σύνταξη προτάσεων κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, η αμοιβή του δικηγόρου του εναγόμενου είναι ίση με την αμοιβή της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα και του δικηγόρου του ενάγοντος ορίζεται στο μισό της αμοιβής αυτής» στο δε άρθρο 63 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα ορίζεται ότι «Η αμοιβή σε περίπτωση μη ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας, καθορίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης ως εξής: i. Η αμοιβή για την κύρια σύνταξη της αγωγής ορίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της αγωγής όπως παρακάτω: α) 2% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ β) 1,5% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 200.001 ευρώ μέχρι 750.000 ευρώ, γ) 1% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 750.001 ευρώ μέχρι 1.500.000 ευρώ, δ) 0,50% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 1.500.001 ευρώ μέχρι 3.000.000 ευρώ …..».

Περαιτέρω, για την απόδοση, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1 του N. 3026/1954 και δή με το άρθρο 57 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», οποιονδήποτε εξόδων στα οποία υποβάλλεται ο δικηγόρος (φωτοτυπίες, τηλεφωνήματα, φαξ κ.λπ.), στα οποία υποβάλλεται ο δικηγόρος, απαιτείται να προσκομίζονται αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος υποβλήθηκε σε έξοδα (βλ. σχετ. Πράξεις Ι Τμήματος 106/1995, 748/1991, 338/1988).

Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Σουζάνα Λένη (πίνακα αμοιβών συνοδευόμενος από την 14-11-2016 υπεύθυνη δήλωσή της για αμοιβή της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 68 του Ν. 4194/2013 η οποία ανέρχεται στο ποσό των {Ποσό Αγωγής: 1.937.140,00 Χ 0,50%= 9.685,70€} και την οποία περιορίζει στο ποσό των 3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 720,00€}, υπόμνημα, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου, το αρίθμ. 98/2016 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την αμοιβή της και το αρίθμ. 584/2016 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά έξοδα φωτοτυπιών του φακέλλου της δικογραφίας) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με τηνσύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ποσού σύμφωνα με τα προαναφερθέντα (3.855,40) ΕΥΡΩ, {εκ των οποίων 3.720,00€ για αμοιβή της και 135,40€ για έξοδα φωτοτυπιών}, «για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την εκδίκαση της από 25-11-2014 ασκηθείσας αγωγής της Μαρίας-Μάρθας Μιχαλοπούλου κατά του Δήμου Σικυωνίων, που αφορά την καταβολή προς την προαναφερθείσα ποσού 1.937.140,00€ ως αποζημίωση, κατόπιν ατυχήματος που προκλήθηκε από πτώση δένδρου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κιάτου».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξουσίας Δικηγόρου Κας Σουζάνας Λένη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (3.855,40) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

*******************************************************

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A.- Εγκρίνει την δαπάνηαμοιβής #3.720,00# € και εξόδων #135,40# € στηδικηγόρο κα Σουζάνα Λένη, που αφορά τη σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την εκδίκαση της από 25-11-2014 ασκηθείσας αγωγής της Μαρίας – Μάρθας Μιχαλοπούλου κατά του Δήμου Σικυωνίων, που αφορά την καταβολή προς την προαναφερθείσα ποσού #1.937.140,00# € ως αποζημίωση, κατόπιν ατυχήματος που προκλήθηκε από πτώση δένδρου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κιάτου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού #3.855,40# € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00-6111.001 για «Αμοιβές Νομικών», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Σουζάνας Λένη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 396/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο30-12-2016

Print Friendly, PDF & Email