396/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 43ο/31-10-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 396/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17975/27-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 27.10.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

1.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και   στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4111.001 με τίτλο «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6,67% (ΚΑΕ 0824)» είχε προβλεφθεί   ως έσοδο ποσό 100.000,00 ΕΥΡΩ.

Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 103.934,43 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι   τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6,67% (ΚΑΕ 0824)», το ποσό των 125.000,00€ (100.000,00+25.000,00=125.000,00 €).

Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 06.00.4111.001

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

6,67% (ΚΑΕ 0824)                                                                                                                                                              €     25.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (100.000,00+25.000,00)=125.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. 02.00.8211.002

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

6,67% (ΚΑΕ 0824)                                                                                                                                                              €     25.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (100.000,00+25.000,00)=125.000,00 €

***************************************

2.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και   στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4131.022 με τίτλο «Μ.Τ.Π.Υ. (4%+1%)» είχε προβλεφθεί   ως έσοδο ποσό 2.500,00 ΕΥΡΩ.

Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 2.178,94 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «Μ.Τ.Π.Υ. (4%+1%)», το ποσό των 3.000,00€ (2.500,00+500,00=3.000,00 €).

Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2017 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.     06.00.4131.022

Μ.Τ.Π.Υ. (4%+1%)                                                                                                                                                              €         500,00

-Επαύξηση πίστωσης- (2.500,00+500,00)=3.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. :   02.00.8231.022

Μ.Τ.Π.Υ. (4%+1%)                                                                                                                                                              €        500,00

-Επαύξηση πίστωσης- (2.500,00+500,00)=3.000,00 €

***************************************

3.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4131.023 με τίτλο «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)» είχε προβλεφθεί ως έσοδο ποσό 4.000,00 ΕΥΡΩ.

Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 3.008,87 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι   τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)», το ποσό των 5.000,00€ (4.000,00+1.000,00=5.000,00 €).

Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2017 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.     06.00.4131.023

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                                                                                                                                                                     €         1.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (4.000,00+1.000,00)=5.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. :   02.00.8231.023

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                                                                                                                                                                     €         1.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (4.000,00+1.000,00)=5.000,00 €

***************************************

4.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4131.024 με τίτλο «Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)» είχε προβλεφθεί ως έσοδο ποσό 1.500,00 ΕΥΡΩ.

Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 1.229,43 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι   τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)», το ποσό των 2.000,00€ (1.500,00+500,00=2.000,00 €).

Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 06.00.4131.024

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                                                                                                                                                                     €             500,00

-Επαύξηση πίστωσης- (1.500,00+500,00)=2.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. 02.00.8231.024

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                                                                                                                                                                     €           500,00

-Επαύξηση πίστωσης- (1.500,00+500,00)=2.000,00 €

***************************************

5.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και   στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4131.025 με τίτλο «Τ.Π.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)» είχε προβλεφθεί   ως έσοδο ποσό 1.500,00 ΕΥΡΩ.

Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 1.359,88 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι   τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «Τ.Π.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)», το ποσό των 2.000,00€ (1.500,00+500,00=2.000,00 €).

Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2017 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 06.00.4131.025

Τ.Π.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                                                                                                                                                                     €       500,00

-Επαύξηση πίστωσης- (1.500,00+500,00)=2.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. 02.00.8231.025

Τ.Π.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                                                                                                                                                                     €      500,00

-Επαύξηση πίστωσης- (1.500,00+500,00)=2.000,00 €

***************************************

6.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και   στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4131.026 με τίτλο «Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)» είχε προβλεφθεί   ως έσοδο ποσό 1.200,00 ΕΥΡΩ.

Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 1.229,43 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «Τ.Ε.Α.Δ.Υ.ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)», το ποσό των 2.000,00€ (1.200,00+800,00=2.000,00 €).

Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 06.00.4131.026

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                                                                                                                                                                     €         800,00

-Επαύξηση πίστωσης- (1.200,00+800,00)=2.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. 02.00.8231.026

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                                                                                                                                                                     €         800,00

-Επαύξηση πίστωσης- (1.200,00+800,00)=2.000,00 €

***************************************

7.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4131.030 με τίτλο «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» είχε προβλεφθεί   ως έσοδο ποσό 90.000,00 ΕΥΡΩ.

Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 89.979,70 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ», το ποσό των 110.000,00€ (90.000,00+20.000,00=110.000,00 €).

Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 06.00.4131.030

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ                                                                                                                                                     €     20.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (90.000,00+20.000,00)=110.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. 02.00.8231.030

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ                                                                                                                                                     €     20.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (90.000,00+20.000,00)=110.000,00 €

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και στη συνέχεια η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3463/2006.

Κιάτο 27 Οκτωβρίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                      (Τ.Υ.)

************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 27.10.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α
1.

Κ.Α. 06.00.4111.001
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6,67% (ΚΑΕ 0824)

-Επαύξηση πίστωσης-(100.000,00+25.000,00)=125.000,00 €

€ 25.000,00 1.1

Κ.Α. 02.00.8211.002
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6,67% (ΚΑΕ 0824)

-Επαύξηση πίστωσης- (100.000,00+25.000,00)=125.000,00 €                        

€ 25.000,00
2.

Κ.Α. 06.00.4131.022

Μ.Τ.Π.Υ. (4%+1%)

-Επαύξηση πίστωσης- (2.500,00+500,00)=3.000,00 €

€ 500,00 2.1

Κ.Α. 02.00.8231.022

Μ.Τ.Π.Υ. (4%+1%)

-Επαύξηση πίστωσης- (2.500,00+500,00)=3.000,00 €

€ 500,00
3.

Κ.Α. 06.00.4131.023

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

(ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

-Επαύξηση πίστωσης-

(4.000,00+1.000,00)=5.000,00 €

€ 1.000,00 3.1

Κ.Α. 02.00.8231.023

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

(ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

-Επαύξηση πίστωσης-

(4.000,00+1.000,00)=5.000,00 €

€ 1.000,00
4.

Κ.Α. 06.00.4131.024

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

(ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

-Επαύξηση πίστωσης- (1.500,00+500,00)=2.000,00 €

€ 500,00 4.1

Κ.Α. 02.00.8231.024

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

(ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

-Επαύξηση πίστωσης- (1.500,00+500,00)=2.000,00 €

€ 500,00
5.

Κ.Α. 06.00.4131.025

Τ.Π.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

(ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

-Επαύξηση πίστωσης-(1.500,00+500,00)=2.000,00 €

€ 500,00 5.1

Κ.Α. 02.00.8231.025

Τ.Π.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

(ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)            

-Επαύξηση πίστωσης- (1.500,00+500,00)=2.000,00 €

€ 500,00
6.

Κ.Α. 06.00.4131.026

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ

(ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

-Επαύξηση πίστωσης- (1.200,00+800,00)=2.000,00 €

€ 800,00 6.1

Κ.Α. 02.00.8231.026

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ

(ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

-Επαύξηση πίστωσης- (1.200,00+800,00)=2.000,00 €

€ 800,00
7.

Κ.Α. 06.00.4131.030

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

-Επαύξηση πίστωσης- (90.000,00+20.000,00)=110.000,00 €

€ 20.000,00 7.1

Κ.Α. 02.00.8231.030

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

-Επαύξηση πίστωσης- (90.000,00+20.000,00)=110.000,00 €

€ 20.000,00

Β.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 396/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 3110-2017

Print Friendly, PDF & Email