390/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 43ο/31-10-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 390/2017

 

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 249/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή και συμβολαιογράφου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17975/27-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ A

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω άμεσης τακτοποίησης του θέματος, το 1oθέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 249/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή και συμβολαιογράφου»και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 249/2017 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 18054/27.10.2017 και με ΑΔΑ:ΩΥΕ0Ω1Θ-671 σύμφωνα με την οποία λόγω της αναγκαιότητας επίδοσης κλήσης – γνωστοποίησης για λήψη ένορκων βεβαιώσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την αντίκρουση της ως άνω αγωγής, όρισε Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου, τον κο Σωτήριο Κορωνιώτη, για να προβεί στην επίδοση της ως άνω κλήσης – γνωστοποίησης και τη Συμβολαιογράφο Σικυώνος κα Μαρίνα Φίλη – Λεονάρδου, για να προβεί στην σύνταξη των εν λόγω βεβαιώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

– τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 2 και 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– την ως άνω εισήγηση του Προέδρου,

– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον λόγω άμεσης τακτοποίησης του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Β. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 249/2017 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 18054/27.10.2017 και με ΑΔΑ:ΩΥΕ0Ω1Θ-671, περί του ορισμού Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου κου Σωτηρίου Κορωνιώτη, ο οποίος κλήθηκε να προβεί στην επίδοση της ως άνω κλήσης – γνωστοποίησης για λήψη ενόρκων βεβαιώσεων και της Συμβολαιογράφου Σικυώνος κας Μαρίνας Φίλη – Λεονάρδου, για να προβεί στην σύνταξη των εν λόγω βεβαιώσεων.

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Ε. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» με ποσό #15.000,00# €.

ΣΤ.Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 390/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31-10-2017

Print Friendly, PDF & Email