39/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 6η/24-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­39/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2186/20-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 1.1
Σπανός Κων/νος Μέλος
2. Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
 1. 2.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
3. Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
4. Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
5. Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

üτις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

üτην Α.Ο.Ε. 38/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

üτον Α.Μ. 04/2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού καθώς και

üτων αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. 1.Α.Μ. 04/2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου» ποσού #18.000,00# € σε βάρος των Κ.Α. 10.6253, 20.6252, 20.6253, 30.6252, 30.6253, 70.6252, 70.6253 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 175/2017.
 2. 2.«Οφειλόμενα στην MUSIC SOLUTIONS LIMITED Ε.Π.Ε. για την απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αρίθμ. 5/2016 Τεχνική Περιγραφή Εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου» ποσού #1.200,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00.8113.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 176/2017.
 3. 3.«Οφειλόμενα στον Ζαχαριά Ιωάννη για προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου ΧΕΠ Α-430/2016» ποσού #4.488,18# € σε βάρος του Κ.Α. 20.8116.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 177/2017.
 4. 4.«Οφειλόμενα στην Γαϊτάνη Αθανάσιο – Κλειδαρά Μαρία ΟΕ για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών – φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Φενεού, σύμφωνα με την αρ 19/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΧΕΠ Β-181/2016)» ποσού #14.999,04# € σε βάρος του Κ.Α. 30.8116.005 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 178/2017.
 5. 5.«Οφειλόμενα στον Κουνοβέλη Δ. ΙΚΕ Εμπορική εισαγωγικής για προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες εκχιονισμού οδικού δικτύου, σύμφωνα με την αρ 29/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας (ΧΕΠ Α 432/2016)» ποσού #2.912,88# € σε βάρος του Κ.Α. 70.8116.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 179/2017.
 6. 6.«Οφειλόμενα στην Μπαρούσης Γ- Μαλάμης Κων. Ο.Ε. για την εξόφληση 5ου Λ/σμού του έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των ΔΔ ΔΕ Φενεού (ΧΕΠ Α-441/2016)» ποσού #2.795,42# € σε βάρος του Κ.Α. 15.8122.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 180/2017.
 7. 7.«Οφειλόμενα στην ΑΕ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου» ποσού #8.719,14# € σε βάρος των Κ.Α. 20.8116.003, 30.8116.009, 35.8116.001, 70.8116.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 181/2017.
 8. 8.«Οφειλόμενα στον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας Παν/μίου Θεσσαλίας ΕΛΚΕ για την ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς ΤΚ Σικυώνος (Από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2014) (ΧΕΠ Α-452/2016)» ποσού #1.769,42# € σε βάρος του Κ.Α. 00.8117.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 182/2017.
 9. 9.«Οφειλόμενα στην OTS για προμήθεια λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου, σύμφωνα με την 5/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)» ποσού #934,80# € σε βάρος του Κ.Α. 10.8121.005 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 183/2017.
 10. 10.«Οφειλόμενα στον Περιφ. Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ για καταβολή τελών για χρήση ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου Β΄εξαμήνου 2016 (Υγειονομική ταφή απορρ/των) σύμφωνα με την αρ 1/2016 Απόφαση του Συνδέσμου,τα ζυγολόγια και τα λοιπά επισυναπτόμενα δικ/κά» ποσού #51.468,48# € σε βάρος του Κ.Α. 20.8113.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 184/2017.
 11. 11.«Οφειλόμενα στην Σαραντόπουλος ΔΦ ΑΕΒΤΕ Εμπορική εταιρεία για προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με την 23/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 (ΧΕΠ Β-182/2016)» ποσού #14.362,92# € σε βάρος του Κ.Α. 20.8121.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 185/2017.
 12. 12.«Οφειλόμενα στην ΕΠΤΑ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ- ΑΜ 588 για την 3η Εντολή Πληρωμής για την Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού Στυμφαλίας Αλέας ΘΗΣΕΑΣ 2010» ποσού #5.163,53# € σε βάρος του Κ.Α. 70.8123.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 186/2017.
 13. 13.«Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά το έτος 2016 (ΧΕΠ: Α-422,425-429,460-469,476/2016)» ποσού #9.077,62# € σε βάρος του Κ.Α. 00.8112.005 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 187/2017.
 14. 14.«Οφειλόμενα στην Π& Β Τσαντίλας ΑΕ για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους , σύμφωνα με την αρ 24/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (ΧΕΠ Α-431/2016)» ποσού #755,16# € σε βάρος του Κ.Α. 35.8116.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 188/2017.
 15. 15.«Οφειλόμενα σε δικαστικούς επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το έτος 2016 (ΧΕΠ: Α-436-440, Α-448/2016)» ποσού #613,80# € σε βάρος του Κ.Α. 00.8112.006 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 189/2017.
 16. 16.«Οφειλόμενα σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη του υπ αρ 6457/30-09-2016 συμβολαίου δωρεάς με τρία αντίγραφα (ΧΕΠ : Α-453/2016)» ποσού #250,83# € σε βάρος του Κ.Α. 00.8112.007 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 190/2017.
 17. 17.«Οφειλόμενο ποσό σε υποθηκοφύλακες για μεταγραφή του υπ αρ 6457/30-09-2016 συμβολαίου και για έκδοση επίσημου αντιγράφου του υπ αρ 1079/2004 συμβολαίου (9 φύλλων)» ποσού #75,96# € σε βάρος του Κ.Α. 00.8112.008 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 191/2017.
 18. 18.«Οφειλόμενα στην Οικονόμου Αικατερίνη (ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (για αποδοχές μηνός Δεκεμβρίου 2016- Πρόγραμμα : Άθληση για όλους» ποσού #76,20# € σε βάρος του Κ.Α. 15.8111.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 192/2017.
 19. 19.«Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία (περίοδος χρήσης από 15/10/2016 έως 14/12/2016) και Κινητή Τηλεφωνία (περίοδος χρήσης από 27/10/2016 έως 26/12/2016 ) αντίστοιχα» ποσού #40,18# € σε βάρος του Κ.Α. 00.8113.003 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 193/2017.
 20. 20.«Οφειλόμενα στην Μπρίλη Δημ. για μισθώματα Σχολ. Κτιρίου από 01-09-16 έως 31-12-16 (λήξη μίσθωσης 30-06-18) & στον Μερκούρη Βλάσιο για μισθώματα Σχολ. Κτιρίου για την εγκατάσταση 7ου Νηπιαγωγείου απο 1-9-16 έως 31-12-16 (λήξη μίσθωσης 8-10-2017)» ποσού #3.146,92# € σε βάρος του Κ.Α. 15.8113.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 194/2017.
 21. 21.«Οφειλόμενα στον Κουφόπουλο Δημήτριο για Μίσθωση οικοπέδου για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ σύμφωνα με την 167/2007 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής» ποσού #300,00# € σε βάρος του Κ.Α. 30.8113.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 195/2017.
 22. 22.«Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016» ποσού #685,44# € σε βάρος του Κ.Α. 00.8115.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 196/2017.
 23. 23.«Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016» ποσού #1.355,59# € σε βάρος του Κ.Α. 10.8115.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 197/2017.
 24. 24.«Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016» ποσού #752,72# € σε βάρος του Κ.Α. 30.8115.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 198/2017.
 25. 25.«Μισθώματα κτιρίων στέγασης Γραφείων Τοπικών Κοινοτήτων» ποσού #200,00# € σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 199/2017.
 26. 26.«Οφειλόμενα στον Παπαθανασίου Κων/νο για προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2016 (ένδυση κ.λ.π. – Προμήθεια Μ.Α.Π.) , σύμφωνα με την αριθμ. 36/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου» ποσού #1.709,96# € σε βάρος του Κ.Α. 20.8116.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 200/2017.
 27. 27.«Οφειλόμενα στην ERGO SAFETY ΕΠΕ για προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2016 (ένδυση κ.λ.π. – Προμήθεια Μ.Α.Π.) , σύμφωνα με την αριθμ. 36/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου» ποσού #6.240,92# € σε βάρος του Κ.Α. 20.8116.005 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 201/2017.
 28. 28.«Καταβολή οφειλομένων στην Κ/Ξ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για την εξόφληση 3ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου -{Επιχ/ση Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)}» ποσού #7.689,96# € σε βάρος του Κ.Α. 70.8122.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 202/2017.
 29. 29.«Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ από μισθώματα κτιρίου στέγασης Κ.Ε.Π. για το γ’ τρίμηνο 2016» ποσού #1.446,30# € σε βάρος του Κ.Α. 10.8117.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 203/17.
 30. 30.«Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» ποσού #30.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 204/17.

Η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» κατά την παρούσα χρήση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

 • τον Α.Μ. 04/2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού καθώς και
 • των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 175/17 2.400,00 €
20.6252 Ασφαλιστρα μηχανηματων – τεχνικων εγκαταστασεων 175/17 1.300,00 €
20.6253 Ασφαλιστρα μεταφορικων μεσων 175/17 7.655,00 €
30.6252 Ασφαλιστρα μηχανηματων – τεχνικων εγκαταστασεων 175/17 3.007,00 €
30.6253 Ασφαλιστρα μεταφορικων μεσων 175/17 1.490,00 €
70.6252 Ασφαλιστρα μηχανηματων – τεχνικων εγκαταστασεων 175/17 1.110,00 €
70.6253 Ασφαλιστρα μεταφορικων μεσων 175/17 1.038,00 €
00.8113.002 Οφειλόμενα στην MUSIC SOLUTIONS LIMITED Ε.Π.Ε. για την απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αρίθμ. 5/2016 Τεχνική Περιγραφή Εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 176/17 1.200,00 €
20.8116.002 Οφειλόμενα στον Ζαχαριά Ιωάννη για προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου ΧΕΠ Α-430/2016 177/17 4.488,18 €
30.8116.005 Οφειλόμενα στην Γαϊτάνη Αθανάσιο – Κλειδαρά Μαρία ΟΕ για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών – φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Φενεού, σύμφωνα με την αρ 19/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΧΕΠ Β-181/2016) 178/17 14.999,04 €
70.8116.001 Οφειλόμενα στον Κουνοβέλη Δ. ΙΚΕ Εμπορική εισαγωγικής για προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες εκχιονισμού οδικού δικτύου, σύμφωνα με την αρ 29/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας (ΧΕΠ Α 432/2016) 179/17 2.912,88 €
15.8122.001 Οφειλόμενα στην Μπαρούσης Γ- Μαλάμης Κων. Ο.Ε. για την εξόφληση 5ου Λ/σμού του έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των ΔΔ ΔΕ Φενεού (ΧΕΠ Α-441/2016) 180/17 2.795,42 €
20.8116.003 Οφειλόμενα στην ΑΕ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 181/17 6.606,00 €
30.8116.009 Οφειλόμενα στην ΑΕ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 181/17 440,05 €
35.8116.001 Οφειλόμενα στην ΑΕ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 181/17 304,23 €
70.8116.002 Οφειλόμενα στην ΑΕ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 181/17 1.368,86 €
00.8117.001 Οφειλόμενα στον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας Παν/μίου Θεσσαλίας ΕΛΚΕ για την ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς ΤΚ Σικυώνος (Από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2014) (ΧΕΠ Α-452/2016) 182/17 1.769,42 €
10.8121.005 Οφειλόμενα στην OTS για προμήθεια λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου, σύμφωνα με την 5/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 183/17 934,80
20.8113.003 Οφειλόμενα στον Περιφ. Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ για καταβολή τελών για χρήση ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου Β΄εξαμήνου 2016 (Υγειονομική ταφή απορρ/των) σύμφωνα με την αρ 1/2016 Απόφαση του Συνδέσμου,τα ζυγολόγια και τα λοιπά επισυναπτόμενα δικ/κά 184/17 51.468,48 €
20.8121.001 Οφειλόμενα στην Σαραντόπουλος ΔΦ ΑΕΒΤΕ Εμπορική εταιρεία για προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με την 23/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 (ΧΕΠ Β-182/2016) 185/17 14.362,92 €
70.8123.001 Οφειλόμενα στην ΕΠΤΑ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ- ΑΜ 588 για την 3η Εντολή Πληρωμής για την Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού Στυμφαλίας Αλέας ΘΗΣΕΑΣ 2010 186/17 5.163,53 €
00.8112.005 Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά το έτος 2016 (ΧΕΠ: Α-422,425-429,460-469,476/2016) 187/17 9.077,62 €
35.8116.002 Οφειλόμενα στην Π& Β Τσαντίλας ΑΕ για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους , σύμφωνα με την αρ 24/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (ΧΕΠ Α-431/2016) 188/17 755,16 €
00.8112.006 Οφειλόμενα σε δικαστικούς επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το έτος 2016 (ΧΕΠ: Α-436-440, Α-448/2016) 189/17 613,80 €
00.8112.007 Οφειλόμενα σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη του υπ αρ 6457/30-09-2016 συμβολαίου δωρεάς με τρία αντίγραφα (ΧΕΠ : Α-453/2016) 190/17 250,83 €
00.8112.008 Οφειλόμενο ποσό σε υποθηκοφύλακες για μεταγραφή του υπ αρ 6457/30-09-2016 συμβολαίου και για έκδοση επίσημου αντιγράφου του υπ αρ 1079/2004 συμβολαίου (9 φύλλων) 191/17 75,96 €
15.8111.001 Οφειλόμενα στην Οικονόμου Αικατερίνη (ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (για αποδοχές μηνός Δεκεμβρίου 2016- Πρόγραμμα : Άθληση για όλους 192/17 76,20 €
00.8113.003 Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία (περίοδος χρήσης από 15/10/2016 έως 14/12/2016) και Κινητή Τηλεφωνία (περίοδος χρήσης από 27/10/2016 έως 26/12/2016 ) αντίστοιχα 193/17 40,18 €
15.8113.001 Οφειλόμενα στην Μπρίλη Δημ. για μισθώματα Σχολ. Κτιρίου από 01-09-16 έως 31-12-16 (λήξη μίσθωσης 30-06-18) & στον Μερκούρη Βλάσιο για μισθώματα Σχολ. Κτιρίου για την εγκατάσταση 7ου Νηπιαγωγείου απο 1-9-16 έως 31-12-16 (λήξη μίσθωσης 8-10-2017) 194/17 3.146,92 €
30.8113.001 Οφειλόμενα στον Κουφόπουλο Δημήτριο για Μίσθωση οικοπέδου για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ σύμφωνα με την 167/2007 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής 195/17 300,00 €
00.8115.002 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016 196/17 685,44 €
10.8115.001 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016 197/17 1.355,59 €
30.8115.002 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016 198/17 752,72 €
10.6263.002 Μισθώματα κτιρίων στέγασης Γραφείων Τοπικών Κοινοτήτων 199/17 200,00 €
20.8116.004 Οφειλόμενα στον Παπαθανασίου Κων/νο για προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2016 (ένδυση κ.λ.π. – Προμήθεια Μ.Α.Π.) , σύμφωνα με την αριθμ. 36/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 200/17 1.709,96 €
20.8116.005 Οφειλόμενα στην ERGO SAFETY ΕΠΕ για προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2016 (ένδυση κ.λ.π. – Προμήθεια Μ.Α.Π.) , σύμφωνα με την αριθμ. 36/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 201/17 6.240,92 €
70.8122.001 Καταβολή οφειλομένων στην Κ/Ξ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για την εξόφληση 3ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου -{Επιχ/ση Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)} 202/17 7.689,96 €
10.8117.004 Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ από μισθώματα κτιρίου στέγασης Κ.Ε.Π. για το γ’ τρίμηνο 2016 203/17 1.446,30 €
00.6739.001 Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ 204/17 30.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 191.231,37 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους εκατόν ενενήντα ένα χιλιάδων διακοσίων τριάντα ενός ευρώ και τριάντα επτά Λεπτών #191.231,37# €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκαν ισόποσες πιστώσεις για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 175-204/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο28-02-2017

Print Friendly, PDF & Email