389/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 35η/30-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­389/2016

 

Περίληψη: Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων της Δ.Ε. Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19480/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
 1. 2.
Σπανός Κων/νος Μέλος
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
 1. 4.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης ή μη πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων της Δ.Ε. Σικυωνίων» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 22-12-2016 Πρακτικό Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών Προμηθειών που έχει εξής:

*************************************************

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 22α Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2016 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4

3/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 198/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 66.960,00€ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. 1.Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. 2.Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 3. 3.To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. 4.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 5. 5.Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 6. 6.Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 7. 7.Την αριθ. 40/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 66.960,00€ με Φ.Π.Α..
 8. 8.Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 9. 9.Την με αριθμό 343/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης (Π.Α.Υ 406/2016).
 10. 10.Την αριθμ. πρωτ. 18635/09-12-2016Διακήρυξη του διαγωνισμού.
 11. 11.Την αριθ. 18636/09-12-2016 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού με ΑΔΑ:ΩΛΦΗΩ1Θ-ΑΟ5 η οποία δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
 12. 12.Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά του διαγωνισμού ή αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από οικονομικούς φορείς.

κήρυξε την έναρξη διεξαγωγής της δημοπρασίας και κάλεσε τους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τις προσφορές τους συνοδευόμενες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στις 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη), και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου προσφορά, κηρύχθηκε μεγαλόφωνα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η λήξη παράδοσης και παραλαβής προσφορών.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν κατά σειρά προσέλευσης είναι:

α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΟΣ

Εν συνεχεία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ανωτέρω προσφορά υπεβλήθη σε φάκελο καλά σφραγισμένο και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη και προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς και παράλληλα στην καταγραφή και μονογραφή των εγγράφων και δικαιολογητικών που βρίσκονται σ’ αυτούς περιληπτικά, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά : 1 2 3 4 5 6 7  
Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 12 Β της διακήρυξης Παραστατικό εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 12 Γ της διακήρυξης Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 13 της διακήρυξης Γραφικές παραστάσεις παράλληλης λειτουργίας 2+1 αντλιών Μελέτη κόστους κύκλου ζωής για 10ετή – 24ωρη λειτουργία Πιστοποιητικά Διασφάλισης ποιότητας κατασκευαστή (σήμανση CE και πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η Επιτροπή

έκρινε ως αποδεκτή

την προσφορά του κ. Παπανικολάου Αθανασίου και εν συνεχεία, παρουσία του, προχώρησε στο στάδιο της αξιολόγησης της Τεχνικής του προσφοράς.

Αφού ελέγχθηκε η συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της αριθ. 40/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 18635/09-12-2016διακήρυξης, η Επιτροπή

έκρινε ως αποδεκτή

την Τεχνική Προσφορά του κ. Παπανικολάου Αθανασίουκαι αφού τον ενημέρωσε προφορικά προχώρησε, με την σύμφωνη γνώμη του, στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης της Οικονομικής του Προσφοράς.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς του κ. Παπανικολάου Αθανασίουκαι καταχώρησε την τιμή προσφοράς του στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Προϋπ. Προσφοράς (με Φ.Π.Α. 24%)

1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 66.893,04€

Η Επιτροπή ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

 1. 1.ότι κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή δεν έχουνε υποβληθεί ενστάσεις
 2. 2. η ανωτέρω οικονομική προσφορά δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη και κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Για την κατακύρωση του συνόλου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»στον Παπανικολάου Αθανάσιο που εδρεύει στην πάροδο Πετμεζά 68 στο Κιάτο με Α.Φ.Μ. 125845460, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. & φαξ:2742022882, έναντι συνολικού ποσού 66.893,04€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από 22/12/2016 προσφορά του κ. Παπανικολάου Αθανασίου, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 40/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 18635/09-12-2016διακήρυξης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 22 Δεκεμβρίου 2016

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος                    2/ Τσιοκάρας Ιωάννης                  3/ Μπουντή Γεωργία

*************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προμηθειών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

üτις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

üτις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

üτην υπ’ αριθμ. 198/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών αρθρ. 221 παρ.1,3 του Ν. 4412/2016 με ΑΔΑ: 7Δ4ΙΩ1Θ-4ΦΘ.

üτην υπ’ αριθμ. 339/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΑΔΑ: ΩΒΒ5Ω1Θ-ΙΓ7.

üτην υπ’ αριθμ. 504/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους με ΑΔΑ: 75ΤΗΩ1Θ-6ΛΔ νομιμοποιηθείσα με την αριθμ. πρωτ. 235045/16.12.16 του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι. με ΑΔΑ: 798ΝΟΡ1Φ-ΑΞΑ.

üΤην υπ’ αριθμ. 40/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 66.960,00 € με Φ.Π.Α.

üΤην με αριθμό 343/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης με ΑΔΑ: 6509Ω1Θ-1ΙΥ και ΑΔΑΜ: 16REQ005546099/09.12.2016 (ΠΑΥ 406/2016).

üΤην υπ’ αριθμ. 18635/09-12-2016Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:16PROC005548323/09.12.2016.

üΤην υπ’ αριθμ. 18636/09-12-2016 Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ:ΩΛΦΗΩ1Θ-ΑΟ5, η οποία δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

üτo από 22-12-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, την προσφορά, τα λοιπά στοιχεία του φακέλου που υποβλήθηκαν όπως και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από οικονομικούς φορείς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 22-12-2016 πρακτικό της επιτροπής του Διαγωνισμού για την για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων της Δ.Ε. Σικυωνίων».

B.- Κηρύσσειπροσωρινό ανάδοχοτου συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων της Δ.Ε. Σικυωνίων» τον «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ» που εδρεύει στη πάροδο Πετμεζά 68 στο Κιάτο, με Α.Φ.Μ. 125845460, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. – fax: 27420-22882, έναντι συνολικού ποσού 66.893,04 € (με Φ.Π.Α. 24%), διότι η προσφορά που υπέβαλλε δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη και κρίνεται ικανοποιητική – συμφέρουσα για το Δήμο, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 389/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο30-12-2016

Print Friendly, PDF & Email