388/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 35η/30-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­388/2016

 

Περίληψη: Ανατροπή Aνάληψης Yποχρεώσεων έτους 2016, που διατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19480/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.
Σπανός Κων/νος Μέλος
  1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2016, που διατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 30-12-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

**************************************************

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

γ. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4.

δ. Τις εγκυκλίους Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/29.12.2010, Υπουργείου Οικονομικών και Εσωτερικών 30/2011 και Υπουργείου Οικονομικών 2/96117/0026/20.12.2011, 2/112634/0026/17.12.2013, 2/97612/0026/22.12.2014 και 2/81869/0026/23.12.2015 και 2/99070/10026/23.12.2016 .

ε. Την από 23/12/2014 (Α.Π.2/65486/ΔΠΔΣΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για τους αντιλογισμούς.

2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.

α) Με βάση τα παραπάνω και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010, «σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται».

Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠ.ΕΣ.:

«Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 4 παρ. 1α Π.Δ. 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου.

Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010):

α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.

β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010 και άρθρο 66 παρ. 7 του Ν. 4270/2014)».

Το συγκεκριμένο θέμα χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του π.δ. 113/2010 (Α.194), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λ.π.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη (εδώ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ). Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 τεύχος Α΄) «πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις) που εκδίδονται με ημερομηνία 31.12 εκάστοτε έτους ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως 31.1 του επομένου έτους.  

Για την έκδοση των προαναφερόμενων ανακλητικών αποφάσεων από τους Διατάκτες και την καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Δεσμεύσεων και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4, του π.δ.113/2010 και αναλύεται περαιτέρω στην αριθ. 2/91118/0026/29-12-2010 εγκύκλιο (ΑΔΑ 4ΙΙ ΛΗ-Ε6), για τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

Η τήρηση της διαδικασίας αυτής υπενθυμίζεται στους φορείς της Κεντρικής – Γενικής Κυβέρνησης και με το 2/99070/10026/23.12.2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών – Γ.Λ.Κ. με θέμα «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» και είναι σημαντική για την ορθή λειτουργία του μητρώου δεσμεύσεων.

β) Επιπλέον σε περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο λόγω έκπτωσης του αναδόχου ή το τελικό τιμολογηθέν ποσό της δαπάνης είναι μικρότερα από αυτό της ανάληψης υποχρέωσης, θα πρέπει ο φορέας να προβεί σε ανατροπή κατά το μέρος μη εκτέλεσης της αντίστοιχης λήψης υποχρέωσης με σχετικά αιτιολογημένη απόφαση ανάκλησης του αρμοδίου οργάνου διάθεσης της πίστωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, της ενότητας Ε <Ανατροπές αναλήψεων> της αρ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/20-2-2014 εγκυκλίου για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων. Με αρνητικές εγγραφές στο Μητρώο Δεσμεύσεων αντιλογίζονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

         Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισαγάγετε, λόγω αρμοδιότητας, στη συνεδρίαση του σώματος:

α) την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 30/12/2016

β)   την ανατροπή (αντιλογισμοί– αρνητικές εγγραφές) των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ανεκτέλεστου υπολοίπου Κ.Α δαπανών οικονομικού έτους 2016 με ημερομηνία 30/12/2016 σύμφωνα με τις αναλυτικές καταστάσεις   υπολοίπων προς ανατροπή και αντιλογισμούς όπως περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν,

**************************************************

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και την ανάγκη ανατροπής των προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης – Δέσμευσης Πίστωσης σύμφωνα με τον πίνακα της παρούσας.

Β.- ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ (αντιλογισμοί– αρνητικές εγγραφές) τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης ανεκτέλεστου υπολοίπου Κ.Α. δαπανών οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τις αναλυτικές καταστάσεις υπολοίπων προς ανατροπή και αντιλογισμούς όπως περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Κ.Α.Ε. Περιγραφή Δεσμευθέντα Ποσό Ανατρεπόμενης
Ανάληψης Υποχρέωσης
00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 4.000,00 237,34
00.6062 Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/2007) 1.000,00 1.000,00
00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.000,00 702,40
00.6111.001 Αμοιβές Νομικών 40.000,00 10.014,86
00.6111.002 Αμοιβές Συμβολαιογράφων 19.602,62 6.046,44
00.6111.003 Αμοιβή άμισθου υποθηκοφύλακα για μεταγραφή κ.λ.π. συμβολαίων 1.000,00 656,42
00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.500,00 1.354,45
00.6117.001 Γιατρός Εργασίας (Συνεχιζόμενο) 4.428,00 928,00
00.6117.002 Γιατρός Εργασίας 4.428,00 4.428,00
00.6117.005 Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 7.000,00 1.200,00
00.6117.012 Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση ακινήτων προς αγορά ή απαλλοτρίωση από το Δήμο μας (Παρ. Γ΄ Ν. 4152/2013) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 615,00 615,00
00.6117.017 Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου με αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 2.500,00 20,00
00.6117.018 Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 1.150,00 96,00
00.6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων 103.000,00 3.386,40
00.6123 Έξοδα κίνησης προέδρων Συμβουλίων Δημοτικής – Τοπικής Κοινότητας & Εκπροσώπου τοπικής κοινότητας (άρθρα 79, 80 & 81 Ν. 3852/2010) 162.600,00 600,00
00.6126 Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010) 10.400,00 1.704,70
00.6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 300,00 300,00
00.6151.004 Προμήθεια (Δικαίωμα) από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. για την είσπραξη και απόδοση στο Δήμο των προστίμων Κ.Ο.Κ. από κλήσεις της Τροχαίας (Τέλη Ταχυπληρωμής) -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ- 7.675,80 2.834,25
00.6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) 5.000,00 5.000,00
00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 19.569,90 0,90
00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 500,00 298,42
00.6224.001 Τέλη λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων 1.300,00 29,92
00.6311.001 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Φόρος Τόκων Καταθέσεων ) 1.000,00 1.000,00
00.6311.002 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Τιμολόγηση Συναλλαγών) 500,00 497,00
00.6312.001 Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών 7.145,70 4.145,70
00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 60.000,00 22.714,95
00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 987,00 110,10
00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ κ.λ.π. τοπικές εφημερίδες με Α.Δ.Σ.) 2.000,00 264,00
00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00 1.428,66
00.6492.001 Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εσόδων Δήμου 5.000,00 5.000,00
00.6492.002 Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών 113.258,02 8.420,89
00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.000,00 1.000,00
00.6495.004 Αποζημίωση Δημοσίου (ΚΑΕ 2332) για χορήγηση στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 500,00 500,00
00.6495.010 Απόδοση μισθωμάτων στο Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Ν. ΜΕΤ. ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με την 10.111/2006 Διαθήκη της προαποβιωσάσης ΑΝΝΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ 3.600,00 3.600,00
00.6514.001 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 500,00 500,00
00.6514.002 Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, εκκαθάρισης σχολαζουσών 2.000,00 2.000,00
00.6515.001 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Έξοδα Καρνέ κ.λ.π.) 1.000,00 960,00
00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 330.509,33 554,66
00.6718.005 Απόδοση στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ποσοστού 60% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ έτους 2015) 7.605,00 7.605,00
00.6718.007 Απόδοση στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ποσοστού 60% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 7.605,00 7.605,00
00.6721.002 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) “Ο ΑΡΙΩΝ” (ΦΕΚ 1712/τ.Β/2-8-2011) 5.586,00 5.586,00
00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού (0,10%) 5.723,12 5.723,12
00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 28.615,61 28.615,61
00.6726.003 Απόδοση 15% του Τ. Α. Π.   (Ν. 2130/1993, αρθρ. 24, παρ.19) 13.500,00 2.356,79
00.6733.002 Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρρων) 11.640,00 0,00
00.6735 Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία 15.000,00 5.200,00
00.6736.001 Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία 16.300,00 12.300,00
00.6737.007 Προγραμματική σύμβαση για την εφαρμογή του ΕΙΔ. ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΠΕΛΟΠ/ΝΗΣΟΣ 2020 {Υποστήριξη της Τεχν.Γραμμ. Ειδ. Αναπτυξ. Προγρ/τος στην Περιφ. Πελ/νήσου για τα έτη 2013-2014 (ΣΑΤΑ 2011-10.000.05)+(Ιδιοι Πόροι=14.4599,95) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 12.300,00 12.300,00
00.6737.008 Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=1.500,12€ + Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 {13η Δόση}=3.026,61€ + Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=15.473.27€) 10.000,00 5.065,42
00.6821.003 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 4.000,00 483,09
00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2.000,00 2.000,00
00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 97.300,00 14.297,87
00.8112.002 Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου 4.920,00 4.920,00
00.8112.024 Οφειλόμενη αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στα τακτικά και έκτακτα Δημοτικά Συμβούλια του πρώην Δήμου ΦΕΝΕΟΥ 4.347,00 4.347,00
00.8114.001 Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π. 17.803,20 1.082,98
00.8115.001 Οφειλόμενα στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., ως 1η Εκταμίευση για την υλοποίηση της Προγραμματικής σύμβασης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020- Στην Περιφ. Πελ/σου 12.300,00 12.300,00
00.8117.004 Οφειλόμενα στην Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ, μετά την 120/2015 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως 28.819,64 500,00
00.8117.023 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2014, σε Αθλητικά Σωματεία του Δήμου μας, σύμφωνα με την 426/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΧΕΠ: Β-248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257 & 258/2014). 3.600,00 2.200,00
00.8117.050 Οφειλόμενα στον Κελλάρη Παναγιώτη για καταβολή χρηματικής αποζημίωσης μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την 251/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής» (ΧΕΠ: Β-58/2015). 10.024,00 10.024,00
00.8117.091 Οφειλόμενα στο ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΧΕΠ 1027/2011 1.000,00 1.000,00
00.8117.092 Οφειλόμενα στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» (ΧΕΠ: Β-212/2015). 1.500,00 1.500,00
00.8117.095 Οφειλόμενα στον “ΜΕΛΙΣΣΑ” ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ, Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» (ΧΕΠ: Β-218/2015). 1.500,00 1.500,00
00.8117.096 Οφειλόμενα στον ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΕΛΙΝΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΧΕΠ-1032/2011 1.500,00 1.500,00
00.8117.101 Οφειλόμενα στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΤΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -Η ΚΑΡΥΑΤΙΣ- , Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου   σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΧΕΠ Β-1036/2011 1.500,00 1.500,00
00.8117.107 Οφειλόμενα στον Α.Σ. ΟΡΦΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ – Κιάτο Κορινθίας Οικονομική ενίσχυση αθλητικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΧΕΠ Β-1042/2011 1.000,00 1.000,00
00.8117.115 Οφειλόμενα επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από είσπραξη παραβόλων αδείας παραμονής σύμφωνα με την 108/2012 Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.- 45,00 45,00
00.8117.119 Οφειλόμενα στο “Η ΜΕΛΙΣΣΑ” ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού   Συλλόγου σύμφωνα με την 291/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1.000,00 1.000,00
00.8117.120 Οφειλόμενα στο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΤΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -Η ΚΑΡΥΑΤΙΣ- για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 291/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1.000,00 1.000,00
00.8117.121 Οφειλόμενα στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ -ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού   Συλλόγου σύμφωνα με την 291/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1.000,00 1.000,00
00.8117.122 Οφειλόμενα στο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝ – για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού   Συλλόγου σύμφωνα με την 488/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1.000,00 1.000,00
00.8117.124 Οφειλόμενα στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΤΙΟΥ για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 378/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1.000,00 1.000,00
00.8117.126 Οφειλόμενα στο Γ.Π.Σ. “ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ” ΜΠΟΖΙΚΑ – Εδρα: Δ.Δ. Μποζικά για οικονομική Ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου σύμφωνα με την 487/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 2.000,00 2.000,00
00.8117.137 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013 στον Αθλητικό Σύλλογο Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ-Η ΣΤΥΜΦΑΛΙΣ-, σύμφωνα με την 329/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 750,00 750,00
00.8117.141 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΚΟΥΡΑΣ, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 500,00 500,00
00.8117.148 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΕΝΑΪΤΩΝ ΓΚΟΥΡΑΣ, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 500,00 500,00
00.8117.151 Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους, σύμφωνα με την 61/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 2.000,00 2.000,00
00.8117.152 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2015, σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την 413/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» (ΧΕΠ: Β-164, 171-182,185-188 & 189/2015). 15.000,00 2.600,00
00.8211.001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6,67% (ΚΑΕ 0824) 100.000,00 6.344,21
00.8211.002 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10% (ΚΑΕ 0823) 6.000,00 233,79
00.8211.003 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΣΚΥ (8% Εργοδότη) 17.000,00 7.263,84
00.8211.004 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ( Άρθρο 4 Ν. 3660/2008) 15.000,00 15.000,00
00.8221.001 ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. 135.000,00 21.383,64
00.8222.001 Φόρος εισοδήματος αιρετών οργάνων 70.000,00 54.674,54
00.8222.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 5.000,00 2.270,68
00.8222.003 Ο.Γ.Α. ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1.500,00 954,13
00.8223.001 Απόδοση Φόρου 3% Ε.Δ.Ε. 30.000,00 24.936,76
00.8223.003 Απόδοση Φόρου από Λοιπά αγαθά 4% 40.000,00 28.996,63
00.8223.004 Απόδοση Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% 20.000,00 13.278,86
00.8223.005 Απόδοση φόρου από παροχή Υπηρεσιών 8% 100.000,00 80.681,24
00.8223.006 Απόδοση Φόρου υγρών καυσίμων   1% 10.000,00 9.122,60
00.8223.007 Απόδοση Φόρου από κινητές αξίες (Τόκοι Δικαστικών Αποφάσεων) 15% 20.000,00 13.386,46
00.8224.002 Απόδοση Χαρτοσήμου & Ο.Γ.Α. επί χαρτοσήμου ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 10.000,00 4.002,83
00.8224.004 Απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) από την μεταφορά ανακυκλώσιμων αποριμμάτων 1.500,00 1.500,00
00.8224.006 Απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) για την παράδοση νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α 40.000,00 40.000,00
00.8224.007 Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου υπέρε ΕΕΑΔΗΣΥ 2.000,00 1.963,94
00.8231.003 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 200.000,00 43.451,14
00.8231.004 ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 80.000,00 19.392,62
00.8231.005 ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 100.000,00 99.888,79
00.8231.006 ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 80.000,00 30.521,21
00.8231.007 Κ.Υ.Τ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ 5.000,00 1.615,85
00.8231.008 Κ.Υ.Τ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4.000,00 2.307,92
00.8231.009 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΡΓΟΔΟΤΗ   (Κύρια Σύνταξη) 18.000,00 3.041,97
00.8231.010 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ   (Κύρια Σύνταξη) 20.000,00 9.460,72
00.8231.012 (Ειδική Προσαύξηση) Ε.Λ.Π.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 10.000,00 7.046,82
00.8231.013 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Επικουρικό) ΕΡΓΟΔΟΤΗ 7.000,00 2.681,05
00.8231.014 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Επικουρικό) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 7.000,00 2.681,05
00.8231.015 (ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ) Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Κλάδος Πρόνοιας) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 7.000,00 1.670,68
00.8231.016 Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 30.000,00 4.250,26
00.8231.017 ΤΑΔΚΥ – Τ.Ε.Α.Δ.Υ.   ΕΡΓΟΔΟΤΗ 50.000,00 6.604,09
00.8231.018 Τ.Π.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ 3.000,00 2.587,42
00.8231.019 ΤΑΔΚΥ – Τ.Ε.Α.Δ.Υ.   ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 50.000,00 7.981,91
00.8231.020 ΤΑΔΚΥ – Τ.Π.Δ.Υ.   ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 40.000,00 13.697,07
00.8231.021 Μ.Τ.Π.Υ. (1% ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) 1.000,00 1.000,00
00.8231.022 Μ.Τ.Π.Υ. (4%+1%) 2.500,00 82,91
00.8231.023 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 4.000,00 1.493,12
00.8231.024 Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 1.500,00 349,00
00.8231.025 Τ.Π.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 1.500,00 214,32
00.8231.026 Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 1.200,00 63,57
00.8231.027 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (Ν.3986/2011) 40.000,00 10.168,66
00.8231.028 Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ (Ν.3986/2011) 20.000,00 6.598,64
00.8231.029 Ειδική εισφορά 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (Ν.3986/2011) 13.000,00 7.439,45
00.8231.030 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 90.000,00 3.349,75
00.8231.031 ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 20.000,00 12.581,04
00.8231.032 ΤΑΥΤΕΚΩ-ΕΡΓΟΔΟΤΗ (Κλάδος Υγείας) 14.000,00 8.576,09
00.8231.033 ΤΑΥΤΕΚΩ-ΕΡΓΟΔΟΤΗ (Κλάδος Πρόνοιας) 12.000,00 8.581,01
00.8231.034 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 30.000,00 7.127,95
00.8231.035 ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 13.000,00 7.068,44
00.8231.036 ΤΑΥΤΕΚΩ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (Κλάδος Υγείας) 7.000,00 3.974,87
00.8231.037 ΤΑΥΤΕΚΩ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (Κλάδος Πρόνοιας) 14.000,00 8.747,05
00.8231.038 Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ Δ.Υ.(Ν.3986/2011) 1.500,00 1.500,00
00.8231.039 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/2011-άρθρο 29) 16.000,00 9.634,10
00.8231.040 Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών Υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ.- 2.100,00 2.100,00
00.8231.041 Μ.Τ.Π.Υ. (ΑΙΡΕΤΩΝ) 1.000,00 177,24
00.8231.042 Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3918/2011-Άρθρο 79) (Χ.Υ. ΧΡΗΣΗΣ 2012=753,75€) 1.500,00 1.500,00
00.8231.043 Απόδοση ΓΕΩΤΕΕ Δημ. Υπαλλήλων 200,00 126,96
00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 100.000,00 33.354,48
00.8242.001 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ πειθαρχικών προστίμων μονίμων Υπαλλήλων (αρθρ. 166, παρ. 2, Ν. 1188/81 όπως τροποποιήθηκε & ισχύει σήμερα) 1.000,00 1.000,00
10.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 560.500,00 554,12
10.6011.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 107.000,00 911,60
10.6012.001 Αμοιβή Ληξιάρχων (Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-ΣΤΥΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ) 3.600,00 532,78
10.6012.002 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία πρακτικογράφου 1.300,00 344,00
10.6012.003 Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων 22.000,00 3.224,47
10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 18.000,00 162,87
10.6041.001 Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ 2.200,00 263,12
10.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 78.000,00 1.520,14
10.6051.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Κ.Ε.Π. 13.600,00 256,30
10.6051.006 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 20.000,00 614,04
10.6051.008 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων ΚΕΠ. 3.500,00 217,62
10.6051.014 Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3918/2011-Άρθρο 79) 2.000,00 328,74
10.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 4.700,00 180,49
10.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ( Κ.Υ.Α. Ε5/1303/86 (ΦΕΚ 168/86 τεύχος Β’) 150,00 38,79
10.6055.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 9.000,00 1.025,76
10.6115.002 Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2016 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2015 18.000,00 640,00
10.6232.003 Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 5.785,20 2.892,60
10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.900,00 1.197,38
10.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 10.000,00 39,89
10.6264.012 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (Από 11ος/2016 έως 10ος/2017) 442,80 442,80
10.6264.015 Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων 3.000,00 11,60
10.6264.018 Συντήρηση ανελκυστήρα προσώπων (Από 6ος/2016 έως και 5ος/2017) 1.180,80 1.180,80
10.6265.004 Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και fax (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.841,20 7,32
10.6265.006 Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών 14.999,04 14.999,04
10.6265.010 Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών 19.198,92 11.199,37
10.6266.001 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) 15.000,00 0,15
10.6266.005 Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου 2.275,50 0,06
10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 70.000,00 40,98
10.6278.001 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 ν.3731/2008 – Α΄263) 1.091,20 1.091,20
10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 1.242,90
10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.500,00 1.500,00
10.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 1.533,83
10.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 800,00 800,00
10.6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Συνεχιζόμενη Προμήθεια) 5.332,57 175,32
10.6641.002 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 11.500,00 6.199,41
10.6643.002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10.200,00 10.200,00
10.7133 Έπιπλα – σκεύη (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.) 1.454,52 88,19
10.7134.002 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου.- 9.758,98 934,80
10.8115.114 Οφειλόμενα στον ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση περίληψης ΣΟΧ πρόσληψης Προσωπικού. ΧΕΠ Β-931/2011 716,35 716,35
15.6041.004 Αμοιβή γυμναστή για υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους της περιόδου 2016-2017 3.000,00 3.000,00
15.6054.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ γυμναστή για υλοποίηση του Προγράμματος άθλησης για όλους της περιόδου 2016-2017 1.000,00 1.000,00
15.6162.001 Δαπάνες για υλοποίηση σύμβασης με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία {ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ} για τη λειτουργία του θεσμού Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ 615,00 615,00
15.6231.001 Μίσθωση χώρου για εγκατάσταση αυτόματου σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων 1.200,00 1.200,00
15.6232.001 Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010) 10.936,76 3.146,92
15.6232.002 Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Κοινωνικών Δομών του Δήμου 3.200,00 92,00
15.6481.002 Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) 6.000,00 138,32
15.7135.006 Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 12.003,20 12.003,20
15.7322.001 Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 17.672,22 17.672,22
15.7413.004 Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΘΗΣΕΑΣ=6.867,23€)+(Από ΣΑΤΑ 2010=27.099,99€) {Λόγω μη κατανομής της ΣΑΤΑ 2010 η εν λόγω χρηματοδότηση έχει ως εξής: (Από ΣΑΤΑ 2010=7.917,34€)+ (Από ΣΑΤΑ 2009 Σικυωνίων=17.542,22€)+(Από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. Στυμφαλίας=1.640,43… 33.967,22 33.967,22
15.8112.015 Οφειλόμενα στον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Σκηνοθέτη-Ηθοποιό) για συγγραφή και ανάγνωση του κειμένου “ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ”, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος (ΧΕΠ Β-1267/2011) 2.500,00 2.500,00
15.8113.013 Οφειλόμενα στο ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας για υλοποίηση προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Από 1ος έως και 2ος   2010) ΧΕΠ 1124/Β/2010 10.791,27 0,06
20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 310.000,00 1.381,72
20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 2.000,00
20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 123.000,00 1.925,11
20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 2.000,00 2.000,00
20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 190.800,00 52.279,69
20.6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 2.000,00
20.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 42.000,00 799,19
20.6051.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 12.200,00 490,20
20.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 26.000,00 1.244,16
20.6052.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 7.500,00 81,04
20.6052.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΥΕΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 6.000,00 576,09
20.6052.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 4.200,00 781,01
20.6054.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 50.000,00 9.709,89
20.6063.002 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 15.000,00 14.101,85
20.6063.004 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) 7.950,88 7.950,88
20.6063.007 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 7.600,21 4.451,40
20.6151.001 Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) για την Είσπραξη τελών καθαριότητας – φωτισμού 50.000,00 1.912,11
20.6151.002 Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) για την είσπραξη Δημοτικού Φόρου 7.500,00 1.051,29
20.6151.003 Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) για την είσπραξη Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 3.700,00 817,05
20.6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 758.300,85 71.605,29
20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.289,00 109,40
20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 9.166,00 4.190,01
20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 100.000,00 89,95
20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.484,70 0,01
20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 2.000,00
20.6635.001 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 2.583,37 102,52
20.6635.002 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου 9.939,84 4.947,60
20.6641.002 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 90.000,00 61.256,44
20.6691.002 Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού 30.000,00 30.000,00
20.6721.001 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ έτους 2014- 94.600,00 94.600,00
20.6721.003 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2016 223.836,09 181.167,55
20.7135.015 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 14.731,20 14.731,20
20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 13.878,22 5.303,97
25.6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 3.600,00 870,00
25.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης 1.200,00 468,56
25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση των αντλιοστασίων 108.640,90 0,00
25.6262.002 Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 22.295,20 22.295,20
25.6262.011 Εργασίες επισκευής υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 12.300,00 19,04
25.6262.014 Εργασίες επισκευής υδρευτικών δικτύων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 12.300,00 1,09
25.7135.008 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=2.076,60€)+(Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=5.000,00€+66.960,00€) 74.036,60 74.036,60
25.7135.012 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για αντιμετώπιση προβλημάτων άρδευσης Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ – Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Δωρεά από ΜΟΥΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ – ΠΡΟΕΔΡΟ- & ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} 9.167,25 9.167,25
25.7135.015 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2011=10.000,05 + ΣΑΤΑ 2012=244,07 + ΚΑΠ 2013=10.158,76 + ΚΑΠ 2014=3.061,04 + ΚΑΠ 2015=15.436,07 + ΚΑΠ 2016=35.500,01) 74.400,00 74.400,00
25.7135.016 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=49.600,00) + (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=24.800,00) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 74.400,00 74.400,00
25.7312.002 Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση {Τρύπα} Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 32.799,97 32.799,97
25.7412.004 Μελέτη δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός καθαρισμός) στο ΤΔ Ματίου Α) Μελέτη Υδραυλικών Εργων Β) Μελέτη Μηχανολογική-Ηλεκτρολογική Γ) Μελέτη Περιβαλλοντική Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ)   -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 10.636,61 10.636,61
30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 250.000,00 1.574,70
30.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 21.500,00 484,10
30.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 26.200,00 344,30
30.6051.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 5.000,00 420,17
30.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. 1.000,00 149,72
30.6052.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Επικουρικό) 800,00 108,33
30.6052.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Κλάδος Σύνταξης) 3.000,00 198,56
30.6052.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ. 1.000,00 96,35
30.6055.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ. 2.550,00 69,50
30.6055.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 15.000,00 41,97
30.6055.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχ/κών 4.000,00 372,72
30.6055.005 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 1.800,00 38,08
30.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 261,97 19,16
30.6063.006 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 1.000,00 932,43
30.6231.001 Μίσθωση οικοπέδου για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 300,00 300,00
30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.007,00 976,42
30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.490,00 746,00
30.6262.004 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων   αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΟΥ (χωματουργικές εργασίες) 12.500,00 149,60
30.6262.012 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων   αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   (χωματουργικές εργασίες) 24.600,00 48,00
30.6262.015 Εργασίες αποκατάστασης προβλημάτων από κατολισθήσεις στη θέση Λιτσάρδα Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 999,94 999,94
30.6262.016 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων   αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες) 12.500,00 100,00
30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 82.000,00 5.531,57
30.6266.002 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) {Χρονικό διάστημα από 31-7-2016 μέχρι 31-7-2017} 1.874,88 1.249,92
30.6266.003 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – 4m A.E. ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Verm και Topcom) 481,54 0,61
30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.887,68 0,04
30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 105,00 105,00
30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 1.846,80
30.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1.500,00 1.500,00
30.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00 776,76
30.6641.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 170.000,00 136.310,38
30.6661.002 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 24.800,00 21.285,86
30.6661.006 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 14.999,04 14.999,04
30.6661.010 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 24.798,80 24.798,80
30.6662.001 Προμήθεια ασφάλτου 19.000,00 19.000,00
30.7112.004 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων (Ψηφισθέντα με ΑΔΣ μέχρι και 2015=9.052,12) 41.581,32 41.581,32
30.7133.002 Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου 15.000,00 12.913,60
30.7133.003 Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 8.300,00 6.703,40
30.7135.003 Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. – Κατόπτρων για ορατότητα οδηγών και πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 4.942,14 0,74
30.7135.005 Προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 8.680,00 8.680,00
30.7311.003 Αντικατάσταση στέγης κτιρίου Τσουτσάνη στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 22.725,65 0,64
30.7322.003 Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) 23.385,82 0,01
30.7322.024 Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Έδρας & Τ.Δ. (Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Κλεισθένους από την οδό Μαυρούλια έως την οδό Σικυώνος) ΘΗΣΕΑΣ -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 15.805,98 15.805,98
30.7323.002 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία Από Χρηματικό Υπόλοιπο παρελθόντων ετών μέχρι και 31/10/2015) 372.000,00 372.000,00
30.7323.004 Αγροτική Οδοποιία (Τμήμα Α’ & Τμήμα Β’) Ε.Ο. Μοσιάς-Ματίου-Αμυγδαλέα-Παναγιά (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός 2011) {Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)» -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 9.793,09 9.793,09
30.7323.005 Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 12.500,00 12.500,00
30.7323.006 Οδοποιία Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΑ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 1.630,44 1.630,44
30.7323.150 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΘΗΣΕΑΣ=7.189,89€)+(Από Ιδίους Πόρους=131,61€) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 7.321,50 7.321,50
30.7326.003 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Κτιρίου στην Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=7,72€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=8.802,98€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=3.789,30€) 12.600,00 9.127,78
30.7326.100 Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ -2010) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 8.110,64 8.110,64
30.7331.001 Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων στις Τοπικές Κοινότητες Σικυώνος και Μεσινού και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 32.540,01 0,03
30.7331.024 Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 15.356,00 15.356,00
30.7331.034 Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 14.165,44 14.165,44
30.7333.005 Επισκευή γέφυρας στην θέση «ΜΠΡΙΖΙΜΙ» στην Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 7.278,07 7.278,07
30.7333.006 Επισκευή-συντήρηση Οδοποιίας Τ.Δ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 5.321,93 5.321,93
30.7333.007 Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 7.278,07 7.278,07
30.7333.008 Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 7.278,07 7.278,07
30.7333.009 Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 7.278,07 7.278,07
30.7333.010 Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 7.278,07 7.278,07
30.7333.011 Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛAΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦAΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 7.278,07 7.278,07
30.7412.002 Εκπόνηση μελετών έτους 2011 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 3.690,00 3.690,00
30.7412.003 Εκπόνηση μελετών (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=2.869,35€) + (Από ΣΑΤΑ 2011=7.409,43€) + (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=24.942,06€) 11.107,00 1.107,00
30.7412.007 Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 13.000,00 13.000,00
30.7412.008 Μελέτη Οδοποίας από ΤΔ Πανοράματος ως Διάσελο Κυνηγού (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 13.000,00 13.000,00
30.7412.009 Μελέτη Οδοποιίας   από ΤΔ Φενεού ως Διασταύρωση Αγίου Νικολάου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 13.000,00 13.000,00
30.7413.001 Master Plan Για την διερεύνηση πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών ισόρροπης ανάπτυξης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ)-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 88.620,00 88.620,00
30.7413.012 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γενικό πολεοδομικό σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής (ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικών μελετών των περιοχών Πλατάνια, Τραγάνα, Νεάπολη» -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- {ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2013} 44.744,96 44.744,96
30.7425.003 Αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στην εταιρεία ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 8.286,50 8.286,50
30.7425.004 Αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ” στον Ε.Δ.Ε.   ΣΑΒΒΑ Γ. ΚΑΠΕΛΛΑΚΟ 3.334,80 3.334,80
30.8115.006 Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου έτους 2011 (Χ.Ε.Π. 702 & 703/2011). 2.030,00 2.030,00
30.8122.001 Οφειλόμενα στην ΟΔΕΥΣΗ “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για εξόφληση 5ου Λογαριασμού και Πιστοποίησης του έργου {Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων} 11.367,12 11.367,12
30.8123.001 Οφειλόμενα στον Μελετητή ΓΟΥΔΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛ, για εξόφληση 8ου Λογαριασμού της μελέτης κατασκευής εξωτερικών υδραγωγείων Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΧΕΠ: Α-25/2015) 1.478,51 276,47
35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 100.000,00 1.334,08
35.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 13.500,00 570,01
35.6051.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 3.100,00 85,56
35.6063.001 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 1.000,00 967,98
35.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 295,46 63,90
35.6644.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) 7.000,00 4.348,45
35.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 755,16 755,16
45.6262.001 Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου 42.500,00 42.500,00
45.6271 Ύδρευση κοιμητηρίων 29.793,86 22.763,16
61.7326.002 Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. Σικυωνίων” Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 195.498,52 195.498,52
64.7135.013 Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8} 50.000,00 50.000,00
64.7311.005 Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 111.726,25 111.726,25
64.7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας ΦΕΝΕΟΥ {Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 576.787,06 576.787,06
64.7324.004 Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ιπποκράτους (βόρεια πλευρά) – {Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου Αστική Αναζωογό 64.466,98 1.247,44
70.6013.001 Συνταξιοδοτική αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου ( άρθρο 204 ν.3584/2007) 5.100,00 89,50
70.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 83.000,00 4.587,93
70.6041 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού για Πυροπροστασία (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,   γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΕ 055-2012=21.201,76€} + {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΤΑ-2015= 20.000,00€} 41.201,76 41.201,76
70.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Καθαρίστριες 23.000,00 1.424,87
70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για Πυροπροστασία {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΤΑ-2014= 338,14€} + {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΤΑ-2015= 8.600,00€} 8.938,14 8.938,14
70.6063.001 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 2.953,42 1.885,62
70.6063.003 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 5.000,00 4.830,21
70.6115.002 Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμών Τ.Ο.Ε.Β. που εδρεύουν στον Δήμο μας, στα πλαίσια της εποπτείας του Δήμου επ’ αυτών σύμφωνα με το άρθρο 94 Ν. 3852/2010 3.000,00 3.000,00
70.6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.200,00 1.200,00
70.6236.001 Ενοικίαση χημικών τουαλετών 6.940,60 1.817,29
70.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.110,00 363,92
70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.038,00 204,00
70.6262.010 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2014=24,60€ + Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016=24.575,40€) 24.403,20 1.708,22
70.6262.011 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016) 24.403,20 1.464,19
70.6262.012 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016) 24.403,20 976,13
70.6262.025 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 12.295,84 12.295,84
70.6262.026 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 12.295,84 12.295,84
70.6262.027 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 12.295,84 12.295,84
70.6262.028 Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και συντήρηση υφιστάμενων στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 4.464,00 4.464,00
70.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 9.000,00 41,73
70.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 955,26 0,02
70.6422.001 Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων (Από LIFE12 NAT/GR/000275=444,72€)+(Από Ιδίους Πόρους=630,00€) 1.074,72 1.043,72
70.6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης για το πρόγραμμα LIFE12 NAT/GR/000275 (Από Ιδίους Πόρους) 164,57 6,88
70.6641.002 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 16.000,00 13.008,57
70.6699.001 Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες εκχιονισμού οδικού δικτύου 2.941,90 2.941,90
70.7135.015 Προμήθεια κουτιών νυχτερίδων (LIFE12 NAT/GR/000275) -Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016- 4.799,83 1,51
70.7135.018 Προμήθεια πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων (Από ιδίους πόρους=3.588,00€ + Από δωρεά του Ρέστα Βλασίου=1.000,00€) 4.588,00 4,96
70.7326.003 Κατασκευή μονοπατιού ερμηνείας περιβάλλοντος και παρατηρητηρίου πουλιών (LIFE12 NAT/GR/000275) 12.600,00 12.600,00
70.7331.002 Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού Κτιρίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) σε Νηπιαγωγείου από (ΣΑΤΑ 2012 Επ.Σχ.=3,57)+(ΣΑΤΑ 2013 Επ.Σχ.=10.938,12)+(ΣΑΤΑ 2014 Επ. Σχ. =46.929,50)+(ΣΑΤΑ 2015 Επ.Σχ.=46.929,50) +(ΣΑΤΑ 2016 Επ. Σχ. Κτιρ=11.799,31) 55.247,57 53.197,17
70.7331.015 Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου {Επιχορήγηση Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)} – (ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 96.513,76€) + (Υπόλοιπο αδιάθετο ποσό έκπτωσης=71.486,24€)- 9.920,85 9.920,85
70.7331.030 Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2014 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων=2.623,62€) + (Από ΣΑΤΑ 2015 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων=46.929,50€ -και- (Από ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων=7.540,84€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 57.093,96 57.093,96
70.7412.100 Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού   ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας (ΘΗΣΕΑΣ-2010) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 70.333,61 70.333,61
70.8113.001 Οφειλόμενα στην ΜΙΧΑΛΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ, για αμοιβή Λογιστή για τις λογιστικές και φορολογικές εργασίες τέλους εκκαθάρισης της Δημοτικής Κατασκευαστικής Επιχείρησης Σικυωνίων (ΔΗΚΕΣ) ΧΕΠ: Α-461/2015 1.000,00 1.000,00
        Σ Υ Ν Ο Λ Ο   4.366.732,81
             

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 388/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο30-12-2016

Print Friendly, PDF & Email