384/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 34η/20-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­384/2016

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19065/16-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
 1. 2.
Σπανός Κων/νος Μέλος
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
 1. 4.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 11ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά από τις υπ’ αριθμ. 536,540/2016 Α.Δ.Σ., καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. 1)«Αμοιβές Νομικών» ποσού #10.000,00# σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 427/16.
 2. 2)«Δημοσίευση προκηρύξεων» ποσού #1.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6462 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 431/16.
 3. 3)«Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» ποσού #300,00# € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6463 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 432/16.
 4. 4)«Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» ποσού #500,00# € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6463 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 433/16.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

 • τις υπ’ αριθμ. 536, 540/2016 Α.Δ.Σ.,

καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.00.6111.001 αΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 427/16 10.000,00
02.10.6462 δημοσιευση προκηρυξεων 431/16 1.000,00
02.10.6463 εξοδα λοιπων δημοσιευσεων 432/16 300,00 €
02.30.6463 εξοδα λοιπων δημοσιευσεων 433/16 500,00 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 384/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο21-12-2016

Print Friendly, PDF & Email