382/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 42ο/24-10-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 382/2017

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 327/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17515/20-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Σπανός Κων/νος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 327/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου»,oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω:

 1. 1.την από 22.09.2017 βεβαίωση του Εφετείου Ναυπλίου εκ της οποίας προκύπτει πως απορρίφθηκε η έφεση του Δήμου Σικυωνίων κατά του Ηλία Ιγνατιάδη του Ευσταθίου και κατά της υπ’ αριθμ. 20/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
 2. 2.την υπ’ αριθμ. 334/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 327/16 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου,
 3. 3.την από 20-10-2017 γνωμοδότηση της Δικηγόρου του ΔΣ Αθηνών, κας Ελένης Σαρλά, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως « …δεν διαπιστώνεται να συντρέχει κανένας λόγος εξ αυτών που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθ. 559 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σύμφωνα με το οποίο ορίζεται πότε επιτρέπεται αναίρεση, θεωρώντας ότι θα ήταν άστοχη και αδικαιολόγητη η άσκηση αναίρεσης, αφού είναι σίγουρο ότι δε θα οδηγούσε σε κανένα αποτέλεσμα, τη στιγμή που και πρωτοδίκως και εφετειακώς η υπόθεση έχει κριθεί εις βάρος του Δήμου. Αντιθέτως η άσκηση αναίρεσης θα δημιουργούσε περαιτέρω έξοδα για το Δήμο καθώς θα αυξάνονταν οι τρέχοντες τόκοι υπερημερίας αλλά και τα έξοδα παράστασης ως και η δικαστική δαπάνη και κατ’ επέκταση θα επαύξανε την υποχρέωση του Δήμου. Περαιτέρω η υπόθεση αυτή αφορούσε αναπροσαρμογή μισθώματος, ενώ ήδη τη στιγμή αυτή εντός Δήμου έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία ρύθμισης τέτοιου είδους οφειλών, στην οποία ενδέχεται να υπαχθεί ο αντίδικος κος Ιγνατιάδης. Μετά ταύτα εκτιμώ ότι ο Δήμος πρέπει να συμμορφωθεί στην υπ’ αριθμ. 327/2017 Απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου που είναι τελεσίδικη και εκτελεστή, αφ’ ης στιγμής έχουν εξαντληθεί τα τακτικά ένδικα μέσα…».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να εγκριθεί η γνωμοδότηση της ως άνω Δικηγόρου και να συμμορφωθούν με την πρότασή της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       την ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τα παραπάνω εκτεθέντακαθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την μη άσκηση ένδικων μέσωνκατάτης 327/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, που αφορά την αναπροσαρμογή μισθώματος της από 08.09.2009 σύμβασης μισθώσεως, που συνήφθη μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Ηλία Ιγνατιάδη, στο ποσό των 230,00 € πλέον χαρτοσήμου άνευ ετήσιας αναπροσαρμογής και καταβολής πρόσθετου ποσοστού επί των ακαθάριστων εσόδων του αντισυμβαλλομένου για το χρονικό διάστημα μετά την επίδοση της αγωγής και μέχρι τη λήξη της συμβατικής σχέσης και της τυχόν αναγκαστικής παράτασης αυτής, λόγω του ότι η υπόθεση έχει κριθεί εις βάρος του Δήμου Σικυωνίων και πρωτοδίκως και εφετειακώς.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 382/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24-10-2017

Print Friendly, PDF & Email