381/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                                  Ως προς το (Β) Αποφασιστικό

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 34η/20-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­381/2016

 

Περίληψη: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19065/16-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.
Σπανός Κων/νος Μέλος
  1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 8ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11ατου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), με τις οποίες απαιτείται η συγκρότηση της εν θέματι Επιτροπής και πρότεινε τον ορισμό των παρακάτω Δημοτικών Υπαλλήλων:

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1. ΧΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
2. ΠΑΠΑΔΑ ΕΛΕΝΗ 2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. 755/12.12.2016 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και το υπ’ αριθμ. 263/06.12.2016 έγγραφό του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με τα οποία ζητούν την διάθεση υπαλλήλων από το Δήμο μας, προκειμένου να συγκροτήσουν τα όργανα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, λόγω του ότι στερούνται προσωπικού.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

v  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

v  τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11α του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/ΤΕΥΧ. Α/08.08.2016),

v  το υπ’ αριθμ. 755/12.12.2016 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων,

v  το υπ’ αριθμ. 263/06.12.2016 έγγραφό του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ»,

v  τη διαλογική συζήτηση των μελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Συγκροτεί την Επιτροπή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ και ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τευχ. Α/08.08.2016) και με θητεία από την λήψη της παρούσας έως 31/12/2017, από τους παρακάτω υπαλλήλους:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΛΑΔΟΣ
1. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος)
2. ΠΑΠΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ (Μέλος)
3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών (Μέλος)
  Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΛΑΔΟΣ
  1. ΧΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑ ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ (Πρόεδρος)
  2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΕ1 Διοικητικού (Μέλος)
  3. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ1 Διοικητικού (Μέλος)
       

Που αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Β. – Διαθέτειτα παραπάνω μέλη για την συγκρότηση αντίστοιχης Επιτροπής:

  • του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, μετά το υπ’ αριθμ. 755/12.12.2016 έγγραφό του,
  • του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ», μετά το υπ’ αριθμ. 263/06.12.2016 έγγραφό του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 381/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο21-12-2016

Print Friendly, PDF & Email