380/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                             Ως προς το (Β) Αποφασιστικό

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 34η/20-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­380/2016

 

Περίληψη: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19065/16-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.
Σπανός Κων/νος Μέλος
  1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), με τις οποίες απαιτείται η συγκρότηση της εν θέματι Επιτροπής και πρότεινε τον ορισμό των παρακάτω Δημοτικών Υπαλλήλων:

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1. ΤΣΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΣΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2. ΝΤΑΓΚΑΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3. ΜΠΟΥΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. 755/12.12.2016 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και το υπ’ αριθμ. 263/06.12.2016 έγγραφό του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με τα οποία ζητούν την διάθεση υπαλλήλων από το Δήμο μας, προκειμένου να συγκροτήσουν τα όργανα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, λόγω του ότι στερούνται προσωπικού.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

v  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

v  τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/ΤΕΥΧ. Α/08.08.2016),

v  το υπ’ αριθμ. 755/12.12.2016 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων,

v  το υπ’ αριθμ. 263/06.12.2016 έγγραφό του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ»,

v  τη διαλογική συζήτηση των μελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τευχ. Α/08.08.2016) και με θητεία από την λήψη της παρούσας έως 31/12/2017, από τους παρακάτω υπαλλήλους:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΛΑΔΟΣ
1. ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος)
2. ΣΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Μέλος)
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Μέλος)
  Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΛΑΔΟΣ
  1. ΤΣΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ (Πρόεδρος)
  2. ΝΤΑΓΚΑΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ Περιβαλλοντολόγος (Μέλος)
  3. ΜΠΟΥΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Μέλος)
       

Που αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Β. – Διαθέτειτα παραπάνω μέλη για την συγκρότηση αντίστοιχης Επιτροπής:

  • του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, μετά το υπ’ αριθμ. 755/12.12.2016 έγγραφό του,
  • του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ», μετά το υπ’ αριθμ. 263/06.12.2016 έγγραφό του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 380/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο21-12-2016

Print Friendly, PDF & Email