377/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 41ο/18-10-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 377/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17073/13-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

ü  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ü  την Α.Ο.Ε. 376/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπάνης Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ü  τις Α.Δ.Σ. 414, 415, 416, 417/2017 περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,

ü  τους Α.Μ. 41, 42/ 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,

ü  τον Α.Μ. 2/ 2017 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου,

ü  τον Α.Μ. 11/ 2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου καθώς και

ü  των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. 1.Τον Α.Μ. 41/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας» συνολικού ποσού ## € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 335/2017.
 2. 2.Τον Α.Μ. 42/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Φενεού» συνολικού ποσού ## € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 336/2017.
 3. 3.Τον Α.Μ. 2/2017 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας «παροχή υπηρεσίας με γιατρό εργασίας για την υγιεινή του προσωπικού του Δήμου Σικυωνίων» συνολικού ποσού #3.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 334/2017.
 4. 4.Τον Α.Μ. 11/2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «προμηθεια ηλεκτρονικων συστηματων ασφαλειασ για προστασια δημοτικων ακινητων στην δε σικυωνιων» συνολικού ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7135.015 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 333/2017.
 5. 5.Τον Κ.Α. με τίτλο «Μισθοδοσία αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005» συνολικού ποσού #670,59# € του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 337/2017.
 6. 6.Τον Κ.Α. με τίτλο «Συμμετοχή Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.» συνολικού ποσού ## € του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 338/2017.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις μελέτες των Υπηρεσιών του Δήμου, τις αντίστοιχες ΠΑΥ καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

¨       τους Α.Μ. 41, 42/ 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,

¨       τον Α.Μ. 2/ 2017 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου,

¨       τον Α.Μ. 11/ 2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου καθώς και

¨       των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

  Κ.Α. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
 

02.30.6661.008

(ΜΗΤΡΩΟ 1)

Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας 335/17 24.798,80
 

02.30.6661.009

(ΜΗΤΡΩΟ 2)

Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Φενεού 336/17 24.798,80
 

02.00.6117.019

(ΜΗΤΡΩΟ 3)

παροχή υπηρεσίας με γιατρό εργασίας για την υγιεινή του προσωπικού του Δήμου Σικυωνίων 334/17 3.000,00 €
 

02.30.7135.015

(ΜΗΤΡΩΟ 4)

προμηθεια ηλεκτρονικων συστηματων ασφαλειασ για προστασια δημοτικων ακινητων στην δε σικυωνιων 333/17 24.800,00 €
 

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ βασει των

υπ’ αριθμ. 414-415/2017 α.δ.σ.

  Κ.Α. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
  02.15.6041.002 Μισθοδοσία αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005 337/17 670,59 €
  02.70.7521.001 Συμμετοχή Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. 338/17 1.780,00 €
  συνολο α: 79.848,19 €
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

βασει της   υπ’ αριθμ. 416/2017 α.δ.σ.

 
  Κ.Α. Περιγραφή Π.Α.Υ. Ποσό  
  02.00.6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 332/17 3.800,00  
02.00.6031.002 Αποδοχές Γενικού Γραμματέα 332/17 6.669,00  
02.00.6121.001 Αντιμισθία Δημάρχου 332/17 10.260,00  
02.00.6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων 332/17 28.000,00  
02.00.6121.003 Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 332/17 6.480,00  
02.00.6123 Έξοδα κίνησης προέδρων Συμβουλίων Δημοτικής – Τοπικής Κοινότητας & Εκπροσώπου τοπικής κοινότητας (άρθρα 79, 80 & 81 Ν. 3852/2010) 332/17 40.500,00  
02.00.6126 Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010) 332/17 8.102,32  
02.10.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 332/17 97.211,80  
02.10.6011.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   (Από ΚΑΠ 106.200,00€) + (Από ΥΠΕΣΔΔΑ=2.229,54€) 332/17 18.625,04  
02.10.6012.001 Αμοιβή Ληξιάρχων (Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-ΣΤΥΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ) 332/17 1.096,90  
02.10.6012.002 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία πρακτικογράφου 332/17 291,60  
02.10.6012.003 Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη   δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων 332/17 7.002,92  
02.10.6012.004 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015) 332/17 2.500,00  
02.10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 332/17 4.665,00  
02.10.6041.001 Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ 332/17 500,00  
02.10.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 332/17 5.000,00  
02.10.6051.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Κ.Ε.Π. 332/17 1.000,00  
02.10.6051.006 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 332/17 3.800,00  
02.10.6051.008 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων ΚΕΠ. 332/17 800,00  
02.10.6051.014 Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3918/2011-Άρθρο 79) 332/17 300,00  
02.10.6051.015 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 332/17 5.000,00  
02.10.6051.016 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου (ΚΕΠ ) 332/17 1.100,00  
02.10.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 332/17 1.223,06  
02.10.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ( Κ.Υ.Α. Ε5/1303/86 (ΦΕΚ 168/86 τεύχος Β’) 332/17 50,00  
02.10.6055.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 332/17 2.846,81  
02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 332/17 1.840,20  
02.20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 332/17 52.348,10  
02.20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 332/17 2.000,00  
02.20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 332/17 26.000,00  
02.20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 332/17 2.000,00  
02.20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 332/17 57.000,00  
02.20.6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 332/17 2.000,00  
02.20.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 332/17 3.000,00  
02.20.6051.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 332/17 1.200,00  
02.20.6051.005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 332/17 4.000,00  
02.20.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 332/17 5.500,00  
02.20.6052.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 332/17 1.700,00  
02.20.6052.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΥΕΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 332/17 1.300,00  
02.20.6052.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 332/17 1.000,00  
02.20.6054.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 332/17 17.000,00  
02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 332/17 2.000,00  
02.30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 332/17 45.490,50  
02.30.6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015) 332/17 1.500,00  
02.30.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 332/17 5.475,06  
02.30.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 332/17 2.000,00  
02.30.6051.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 332/17 1.200,00  
02.30.6051.005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 332/17 2.500,00  
02.30.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. 332/17 313,33  
02.30.6052.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Επικουρικό) 332/17 221,91  
02.30.6052.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Κλάδος Σύνταξης) 332/17 874,56  
02.30.6052.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ. 332/17 326,38  
02.30.6055.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ. 332/17 655,99  
02.30.6055.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 332/17 2.753,52  
02.30.6055.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχ/κών 332/17 846,89  
02.30.6055.005 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 332/17 764,82  
02.30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 332/17 1.723,40  
02.35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 332/17 16.761,50  
02.35.6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015) 332/17 1.500,00  
02.35.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 332/17 1.200,00  
02.35.6051.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 332/17 700,00  
02.35.6051.004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 332/17 1.200,00  
02.70.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 332/17 26.904,39  
02.70.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Καθαρίστριες 332/17 7.364,26  
02.70.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 332/17 477,76  
ΣΥΝΟΛΟ Β: 559.467,02  
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β: 639.315,21  
                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους εξακοσίων τριάντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων δέκα πέντε ευρώ και είκοσι ενός Λεπτού #639.315,21# €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 332, 333-338/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 377/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1810-2017

Print Friendly, PDF & Email