372/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 34η/20-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­372/2016

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης αμοιβής #4.278,00# € της δικηγόρου Θεοδώρας Κοντοζήση (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ–ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνέχιση της δίκης που ανοίχθηκε με την αριθμ. 4629/2007 αίτηση ακύρωσης κατά της Κ.Υ.Α. οικ. 129772/08-06-2007 καθώς και κάθε μεταγενέστερης συναφούς πράξης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19065/16-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2. Σπανός Κων/νος Μέλος
  1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3. Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ E

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Έγκρισης δαπάνης αμοιβής #4.278,00# € της δικηγόρου Θεοδώρας Κοντοζήση (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ–ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνέχιση της δίκης που ανοίχθηκε με την αριθμ. 4629/2007 αίτηση ακύρωσης κατά της Κ.Υ.Α. οικ. 129772/08-06-2007 καθώς και κάθε μεταγενέστερης συναφούς πράξης» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 16-12-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

*****************************************************

Με την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι «η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006».

Με την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι: «Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους».

Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσιος δικηγόρος Κα Θεοδώρα Κοντοζήση (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), (αίτηση συνέχισης της δίκης, ιδιωτικό συμφωνητικό, και το αριθμ. 22/2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 318/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συνδυασμό με την 499/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αμοιβή της (παρ. 3 άρθρου 281 Ν.3463/2006) η οποία ελήφθη μετά από αίτηση του πληρεξουσίου δικηγόρου, ποσού (4.278,00) ΕΥΡΩ, «για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνέχιση της δίκης που ανοίχθηκε με την αρίθμ. 4629/2007 αίτηση ακύρωσης κατά της Κ.Υ.Α. οικ. 129772/08-06-2007 καθώς και κάθε μεταγενέστερης συναφούς πράξης».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Θεοδώρα Κοντοζήση (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), και τη διάθεση πίστωσης ποσού (4.278,00) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

*****************************************************

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 75 και τις διατάξεις της § 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 παρ. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. – Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β.- Εγκρίνει την δαπάνηαμοιβής #4.278,00# €στη δικηγόρο κα Θεοδώρα Κοντοζήση (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ–ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), που αφορά τη σύνταξη και κατάθεση αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνέχιση της δίκης που ανοίχθηκε με την αριθμ. 4629/2007 αίτηση ακύρωσης κατά της Κ.Υ.Α. οικ. 129772/08-06-2007 καθώς και κάθε μεταγενέστερης συναφούς πράξης, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 318/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 499/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού #4.278,00# €σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00-6111.001 για «Αμοιβές Νομικών», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου κας ­­­­­­­­­­­­­­­­­­Θεοδώρας Κοντοζήση (Μέλους της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ–ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 372/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο21-12-2016

Print Friendly, PDF & Email