371/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 34η/20-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­371/2016

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης αμοιβής #595,20# € του δικηγόρου Δημητρίου Τραπεζιώτη (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ–ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) που αφορά σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την εκδίκαση της αριθμ. 5895/2012 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, της υπ’ αριθμ. 2031/2010/21.8.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε άδεια εκτέλεσης έργου γεώτρησης νερού για αρδευτική χρήση καλλιεργειών κηπευτικής γης 15,24 στρεμμάτων στον Γεώργιο Στεφάνου του Στυλιανού, στη θέση {Κρόνιζα} της Τ.Κ. Καισαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19065/16-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2. Σπανός Κων/νος Μέλος
  1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3. Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Δ

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Έγκρισης δαπάνης αμοιβής #595,20# € του δικηγόρου Δημητρίου Τραπεζιώτη (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ–ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) που αφορά σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την εκδίκαση της αριθμ. 5895/2012 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, της υπ’ αριθμ. 2031/2010/21.8.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε άδεια εκτέλεσης έργου γεώτρησης νερού για αρδευτική χρήση καλλιεργειών κηπευτικής γης 15,24 στρεμμάτων στον Γεώργιο Στεφάνου του Στυλιανού, στη θέση {Κρόνιζα} της Τ.Κ. Καισαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 16-12-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

*****************************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο δικηγόρος Κος Δημήτριος Τραπεζιώτης (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), γνωμοδότησηγια 6 ώρες προς 80,00€ κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 267/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (595,20) ΕΥΡΩ, που αφορά «σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την εκδίκαση της αρίθμ. 5895/2012 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, της υπ’ αρίθμ. 2031/2010/21.8.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε άδεια εκτέλεσης έργου γεώτρησης νερού για αρδευτική χρήση καλλιεργειών κηπευτικής γης 15,24 στρεμμάτων στον Γεώργιο Στεφάνου του Στυλιανού, στη θέση {Κρόνιζα} της Τ.Κ. Καισαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Δικηγόρου Κου Δημητρίου Τραπεζιώτη (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), και τη διάθεση πίστωσης ποσού (595,20) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

*****************************************************

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 75 και τις διατάξεις της § 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 παρ. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. – Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β.- Εγκρίνει την δαπάνηαμοιβής #595,20# €στoδικηγόρο κoΔημήτριο Τραπεζιώτη (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ–ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), που αφορά τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την εκδίκαση της αριθμ. 5895/2012 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, της υπ’ αριθμ. 2031/2010/21.8.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε άδεια εκτέλεσης έργου γεώτρησης νερού για αρδευτική χρήση καλλιεργειών κηπευτικής γης 15,24 στρεμμάτων στον Γεώργιο Στεφάνου του Στυλιανού, στη θέση {Κρόνιζα} της Τ.Κ. Καισαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 267/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Γ.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού #595,20# €σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00-6111.001 για «Αμοιβές Νομικών», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου κου ­­­­­­­­­­­­­­­­­­Δημητρίου Τραπεζιώτη (Μέλους της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ–ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 371/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο21-12-2016

Print Friendly, PDF & Email