369/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 40ο/17-10-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 369/2017

 

Περίληψη:
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2938, ΚΗΗ-2939, ΚΗΥ-2220, ΚΗΙ-5520, ΚΗΗ-2936.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17072/13-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
  1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
  1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 24ο

 

Στο 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2938, ΚΗΗ-2939, ΚΗΥ-2220, ΚΗΙ-5520, ΚΗΗ-2936», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 13-10-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**************************************************
         Με την αρίθμ. 256/27-07-2017Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου172τουΝ. 3463/2006(ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου72του Ν.3852/2010εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στουςΚ.Α. 02.20.6331.001, 02.10.6331.001, 02.70.6331.001το αριθμ.220/2017(Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού254,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων KHH 2938, KHH 2939, KHY 2220, KHI 5520, KHH 2936.
με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την27-10-2017.

         Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:

         α) Για το ΚΗH-2938 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 € σύμφωνα με το αριθμ.895/18-08-2017 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

         β) Για το ΚΗY-2220 δαπανήθηκε το ποσό των 59,00 € σύμφωνα με το αριθμ.19295/03-10-2017 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

         γ) Για το ΚΗI-5520 δαπανήθηκε το ποσό των 34,00 € σύμφωνα με το αριθμ.1100/11-10-2017 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

         δ) Για το ΚΗH-2936 δαπανήθηκε το ποσό των 65,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 18773/30-08-2017 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

         ε) Για το ΚΗH-2939 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 897/18-08-2017 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

        

              ΣΥΝΟΛΟ=240,00 €

     Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 254,00 €δαπανήθηκε το ποσό των 240,00 €και το υπόλοιπο ποσό των 14,00 € (254,00-240,00=14,00) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ. 98A/12-10-2017 Γραμμάτιο Είσπραξης .

         Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   13   Οκτωβρίου 2017

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

– τα παραπάνω εκτεθέντα,

– τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– την ανωτέρω εισήγηση,

– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. – Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου μαςκo Νικόλαο Τσήρομε αριθμό220/2017 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, που εκδόθηκε επ΄ ονόματί του, ποσού #254,00# €, για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2938,              ΚΗΗ-2939, ΚΗΥ-2220,   ΚΗΙ-5520, ΚΗΗ-2936, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο από 13-10-2017 σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα που διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 369/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Μυττάς Ιωάννης
  2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
  3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
  4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1710-2017

Print Friendly, PDF & Email