354/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 33η/14-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­354/2016

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με τη με αριθμό κατάθεσης 4629/2007 αίτηση ακυρώσεως του τέως Δήμου Στυμφαλίας κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 58412/2.12.2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 14ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08:30’ π.μ. συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18632/09-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
 1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 1. 6.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στη «Λήψη απόφασης περί συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με τη με αριθμό κατάθεσης 4629/2007 αίτηση ακυρώσεως του τέως Δήμου Στυμφαλίας κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 58412/2.12.2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ.», έθεσε υπόψη των μελών της:

 • την υπ’ αριθμ. οικ. 129772/8.6.07 ΚΥΑ περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Ν. Κορίνθου»,
 • την υπ’ αριθμ. κατάθεσης 4629/2007 αίτηση ακυρώσεως του τέως Δήμου Στυμφαλίας, δυνάμει της οποίας ο προαναφερθείς αιτήθηκε την ακύρωση της ως άνω πράξης,
 • την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 100927/10.02.2016 Απόφαση της Γενικής Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ. περί ανανέωσης και τροποποίησης της υπ’ αριθμ. οικ. 129772/8.6.07 ΚΥΑ περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Ν. Κορίνθου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 122853/8.3.10 ΚΥΑ,
 • την από 21η.11.2016 γνωμοδότηση του δικηγόρου του Πρωτοδικείου Αθηνών, Δημητρίου Τραπεζιώτη, στην οποία προτείνεται η υποβολή κατά την παρ. 3 του άρθρου 32 του ΠΔ 18/1989 αίτησης στο ΣτΕ περί συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με τη με αριθμό κατάθεσης 4629/2007 αίτηση ακυρώσεως του τέως Δήμου Στυμφαλίας, δυνάμει της οποίας ζητείται η ακύρωση της ΚΥΑ οικ. 129772/8.6.2007 καθώς επίσης και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης προγενέστερης ή μεταγενέστερης,
 • το γεγονός ότι η προαναφερθείσα πράξη της Γενικής Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ. ανακλήθηκε κι ακολούθως εξεδόθη η υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 58412/2.12.2016 Απόφαση της ίδιας Γενικής Διευθύντριας με το αυτό περιεχόμενο με την ανακληθείσα,

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων πρέπει να εξαντλήσει κάθε ένδικο βοήθημα κατά των διοικητικών πράξεων που αφορούν στην υδροδότηση της πόλης της Κορίνθου από την περιοχή της Στυμαφλίας, δεδομένου ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη λίμνη και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Την ενώπιον του ΣτΕ υποβολή αίτησης συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με τη με αριθμό κατάθεσης 4629/2007 αίτηση ακυρώσεως του τέως Δήμου Στυμφαλίας, προκειμένου ν’ ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. οικ. 129772/8.6.2007 Κ.Υ.Α. καθώς επίσης και κάθε άλλη συναφής διοικητική πράξη ή παράλειψη προγενέστερη ή μεταγενέστερη.

Β.- Ορίζει τη δικηγόρο του ΔΣ Πειραιά, κα Θεοδώρα Κοντοζήση, να προβεί στη σύνταξη και την κατάθεση ενώπιον του ΣτΕ της προαναφερθείσας αίτησης συνέχισης της δίκης καθώς και σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια.

Γ.- Η αμοιβή της Δικηγόρου θ’ αποφασισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων λόγω της σπουδαιότητας που έχει για το Δήμο Σικυωνίων το δικαστήριο που αφορά στην ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων υδροδότησης της Κορίνθου.

Δ.-Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #30.000,00# €.

Ε.-Ορίζει το δικαστικό επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου κο Σωτήρη Κορωνιώτη, για τις επιδόσεις εντός Νομού Κορινθίας και τη δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών κα Κατίνα Δανίκα, για τις επιδόσεις εντός του Νομού Αττικής.

Στ.- Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

Ζ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 354/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

5. Σπανός Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο15-12-2016

Print Friendly, PDF & Email