353/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 33η/14-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­353/2016

 

Περίληψη: Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08:30’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18632/09-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
 1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 1. 6.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων έτους 2017» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. α του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της, συντάσσει και τον Προϋπολογισμό του Δήμου.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

 • την υπ’ αριθμ. 340/16 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Κατάρτισης Σχεδίου Π/Υ 2017,
 • την υπ’ αριθμ. οικ. 23976/2016 (ΦΕΚ Β’ 2311) Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2017,
 • την υπ’ αριθμ. 18673/12.12.2016 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του Π/Υ οικονομικού έτους 2017,
 • τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και γενικά τον Προγραμματισμό των έργων, εργασιών και προμηθειών του Δήμου.
 • Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, μέχρι σήμερα, δηλαδή:

α) τα βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα και εισπρακτέα υπόλοιπα της παραπάνω χρήσης και

β) τα ενταλθέντα έξοδα, όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία διαχείρισης του Δήμου και της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

 • Ότι το ταμειακό υπόλοιπο της παραπάνω χρήσης του Δήμου Σικυωνίων ανέρχεται σε:
Τακτικά έσοδα 2.984.946,86 €
Έκτακτα έσοδα 2.437.959,36 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 5.422.906,22 €
 • Τις καθοδηγητικές εγκύκλιες διαταγές τις σχετικές με την κατάρτιση του προϋπολογισμού της χρήσης 2017 και
 • Τις διαφαινόμενες δυνατότητες πραγματοποίησης εσόδων του Δήμου Σικυωνίων και τις πιθανές δαπάνες, τις προβλεπόμενες για την εκτέλεση των περιληφθέντων στο Τεχνικό Πρόγραμμα κοινωφελών έργων και για την αντιμετώπιση γενικά των αναγκών των διαφόρων Υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και την από 12-12-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων έτους 2017, που έχει ως εξής:

****************************************

Με την υπ’ αριθ. οικ. 23976/22-07-2016 (ΦΕΚ Β’ 2311) Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες τόσο για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό 2017 όσο και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει γνώμη επ’ αυτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με το άρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη προσχεδίου και σχεδίου Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών, κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Αναφορικά με τα συλλογικά όργανα του Δήμου, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Ε.Ε. συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρ. 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή.

Σε περίπτωση που ο Π/Υ και το Ο.Π.Δ. δεν καταρτισθούν έως την 15η Νοεμβρίου, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων και προχωρά στη σύνταξη και ψήφισή του (παρ. 7 άρ. 77 ν. 4172/2013).

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας, με την υπ’ αριθ. 7/6-12-2016 απόφασή της και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της έτσι όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του άρ. 63 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), υπέβαλλε προς την Οικονομική Επιτροπή, προσχέδιο Π/Υ έτους 2017, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας. Παρεμπιπτόντως, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, καίτοι ενημερώθηκε εγκαίρως για την υποβολή προτάσεων για τον προϋπολογισμό έτους 2017 στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 3 του άρ. 76 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), τελικώς δε κατέστη δυνατό να συνεδριάσει προς το σκοπό αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, η Οικονομική Επιτροπή, επίσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), με την υπ’ αριθ. 340/6-12-2016 απόφασή της, κατάρτισε σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2017, το οποίο η Στατιστική Ανταποκρίτρια του Δήμου, ενσωμάτωσε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), να διατυπώσει γνώμη επ’ αυτού, διαδικασία υποχρεωτική για την ψήφιση και έγκριση του προϋπολογισμού.

Πράγματι το Παρατηρητήριο, με την υπ’ αριθ. 1741/6-12-2016 Γνώμη του επί του υποβληθέντος σχεδίου Π/Υ, διαπίστωσε ότι σχεδόν όλες οι εγγραφές στο σχέδιο, έγιναν συμφώνως προς τις οδηγίες της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., πλην της εγγραφής των εκτιμήσεων για τις υποχρεώσεις του Δήμου πλην δανείων κατά την 31.12.2016, οι οποίες, σύμφωνα με τη Γνώμη, ήταν υποεκτιμημένες. Ήδη η υπηρεσία συμμορφώθηκε με τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου και έγινε η διόρθωση στην αντίστοιχη εγγραφή του Π/Υ. Σημειωτέον ότι, τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2017, είναι τα στοιχεία Αυγούστου 2016, έτσι όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αριθ. οικ. 23976/2016 (ΦΕΚ Β’ 2311) Κ.Υ.Α., ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα κυμανθεί τουλάχιστον όσον αφορά τις επιχορηγήσεις από την Κεντρική Κυβέρνηση, στα επίπεδα του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η επιχορήγηση για το Δήμο μας για έργα και επενδύσεις (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) θα ανέλθει σε € 400.230,00. Τονίζεται όμως, ότι δε θα υπάρξει εγγραφή για έσοδα από οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους (άρ. 27 ν. 3756/2009), λόγω λήξης του σχετικού προγράμματος την 31.12.2016. Η απώλεια για τα έσοδα του Δήμου μας ανέρχεται σε € 528.081,83 ετησίως.

Επίσης όσον αφορά τις εισροές από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), πέραν των ήδη εγκεκριμένων για το Δήμο, νέες εγγραφές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο όταν υπάρξει απόφαση ένταξης για συγκεκριμένο υποβληθέν αίτημα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο πλασματικών εγγραφών εσόδων.

Στην κατηγορία των ιδίων εσόδων του Δήμου (δημοτικά τέλη, δικαιώματα, εισφορές κλπ) δεν προβλέπονται αυξήσεις συντελεστών πλην μεμονωμένων περιπτώσεων στα τέλη άρδευσης για κάλυψη σχετικών λειτουργικών εξόδων, συνεπώς η εγγραφή τους στον προϋπολογισμό έτους 2017 θα γίνει στα επίπεδα του 2016, θα προσαρμοσθούν όμως όσον αφορά τις προβλέψεις είσπραξής τους, μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2017, αναλόγως των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του τρέχοντος Π/Υ.

Όσον αφορά τα έξοδα, οι εγγραφές τους στον Π/Υ έτους 2017 θα κινηθούν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του 2016, λαμβανομένων υπόψη των ανελαστικών δαπανών (μισθοί προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, υποχρεωτικές δαπάνες όπως καύσιμα, ενέργεια, επικοινωνίες κλπ), των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Δήμος μέσω συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών κλπ καθώς και δικαστικών αποφάσεων κατά αυτού που έχουν τελεσιδικίσει (π.χ. ρυμοτομία). Αύξηση και μάλιστα σημαντική, θα υπάρξει στο κονδύλι των εργοδοτικών εισφορών για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με τις επιταγές του άρ. 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 87) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». Η συγκεκριμένη κράτηση δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, υπολογίζεται δε ότι θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου κατά € 170.000,00 ετησίως, σταδιακά από το έτος 2017 και έπειτα.

Εντελώς νέα εγγραφή, αποτελούν οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών προνοιακών επιδομάτων εκτιμώμενου ύψους € 713.398,92, έξοδα τα οποία καλύπτονται από αντίστοιχη επιχορήγηση, σε διμηνιαία βάση από το ΥΠ.ΕΣ. Η εν λόγω εγγραφή προκύπτει, από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, στους μέχρι σήμερα διοικητικά υποστηριζόμενους από το δήμο της έδρας του νομού δήμους, από 1/1/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3Β του άρ. 94 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύουν σήμερα.

Τέλος, σας καταθέτουμε τον Προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ. έτους 2017, έτσι όπως διαμορφώθηκαν μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., και παρακαλούμε για την κατά νόμο έγκρισή του και προώθησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την τελική ψήφισή του, σε ειδική προς το σκοπό αυτό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

****************************************

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε όλες τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Κελλάρη Βασιλείου και Σπανού Κωνσταντίνου, οι οποίοι ψήφισαν λευκό)

Α.- Συντάσσει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων του οικονομικού έτους 2017, που έχει κατά γενική ανακεφαλαίωση όπως παρακάτω:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ € 21.489.172,60
       Έξοδα                                  € 21.177.105,38
(+) Αποθεματικό                     € 312.067,22
(=) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ € 21.489.172,60

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, να εισαγάγει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικονομικού έτους 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκρισή του.-

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 353/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

5. Σπανός Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο15-12-2016

Print Friendly, PDF & Email